Wydawanie kart parkingowych (dla osób z niepełnosprawnościami i placówek)

Miejsce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Adres: ul. Władysława IV 43 (II piętro), 81-395 Gdynia
Numer pokoju: 4

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 880-83-78

Fax: brak
E-mail: pzon@gcz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Warunkiem ubiegania się przez osobę zainteresowaną o wydanie karty parkingowej jest złożenie następujących dokumentów:
– wniosek o wydanie karty parkingowej – obowiązująca część A; 
– 1 fotografia o wymiarach 35×45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby w chwili składania wniosku o wydanie karty parkingowej, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przestawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób);
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych);
– oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wraz z pozytywnym wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (do wglądu). Orzeczenie jest prawomocne po 14 dniach od daty odbioru orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jednakże zgodnie z pouczeniem zawartym w orzeczeniu, w trakcie terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wnioskodawca zgadza się z wszystkimi postanowieniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przysługuje mu prawo do wniesienia zrzeczenia się prawa do odwołania. Wówczas z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne;
– dokument tożsamości (do wglądu);
– dokument potwierdzający ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe oraz ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora (do wglądu).


Warunkiem ubiegania się przez placówkę o wydanie karty parkingowej jest złożenie następujących dokumentów:
– wniosek o wydanie karty parkingowej – obowiązująca część B; 
– dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania placówki; (do wglądu)
– oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
– dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł (słownie: dwadzieścia jeden złotych);
– dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu);
– dokument tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania placówki (do wglądu).
Sposób załatwienia sprawy: Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
– osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.
W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator.
W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.
Opłaty: Wpłaty należy dokonać na niżej wskazany rachunek bankowy:
91 1020 1811 0000 0102 0321 2883
Gdyńskie Centrum Zdrowia
81-613 Gdynia, ul. Chwarznieńska 4
tytułem: opłata za wydanie karty parkingowej
wraz z imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy lub nazwą placówki uprawnionej do otrzymania karty parkingowej.
Czas załatwienia sprawy: W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
Tryb odwoławczy: Nie podlega
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Wiśniewska
Wprowadził informację: Patrycja Zachara
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Zachara
Data wytworzenia informacji: 19.11.2018
Data udostępnienia informacji: 19.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.10.2023 12:29 Korekta Patrycja Zachara
31.10.2023 12:27 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
31.10.2023 12:23 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
31.10.2023 12:04 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
02.10.2023 14:05 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
22.06.2023 10:05 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
01.03.2022 09:57 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
18.01.2022 14:10 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
08.07.2020 15:22 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
08.07.2020 15:20 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
03.02.2020 13:13 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
04.11.2019 08:14 Zmiana podstawy prawnej Patrycja Zachara
31.07.2019 10:10 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
25.04.2019 11:52 dodanie kategorii niepełnosprawni Michał Kowalski
21.02.2019 12:01 Inne Patrycja Zachara
21.11.2018 14:15 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
19.11.2018 12:29 Publikacja Patrycja Zachara