Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Miejsce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Adres: ul. Władysława IV 43 (II piętro), 81-395 Gdynia
Numer pokoju: II piętro, pok. 1

W godzinach: 08:00 - 14:30
W dniach:
poniedziałek - piątek 8:00-14:30

Numer telefonu:
58 880-83-78
58 880-83-23
58 880-83-75
58 880-83-76
58 880-83-77

Fax: brak
E-mail: pzon@gcz.gdynia.pl
Wymagane dokumenty: ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
1. wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dokładnie i czytelnie wypełniony, z podpisem przedstawiciela ustawowego);
2.  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnione czytelnie w j. polskim) wydane przez  lekarza, pod opieką którego znajduje się dziecko (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku);
3.     inne niezbędne dokumenty medyczne mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności tj.: karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, historia choroby z Poradni Specjalistycznej (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu)
4. zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego
 
ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dokładnie i czytelnie wypełniony, z podpisem wnioskodawcy lub opiekuna prawnego);
2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez  lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca (zaświadczenie lekarskie winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku);
3. inne niezbędne dokumenty medyczne mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie lekarskie i konsultacje specjalistyczne, wyniki badań diagnostycznych, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, historia choroby z Poradni Specjalistycznej (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu)
4.orzeczenia innych organów orzeczniczych (ZUS, MON, KRUS, WKL);
5. zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Opłaty: Nie podlega
Czas załatwienia sprawy: Rozpatrzenie sprawy zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, tj. w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Tryb odwoławczy: 14 dni – od dnia odebrania decyzji przez stronę
Podstawa prawna: 1. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.
Inne informacje: 1. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności zgłoszeń.
 
2. W przypadku kontynuacji orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, należy złożyć ponownie:
 - wniosek, jednakże nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności ostatniego orzeczenia;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez  lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca/dziecko (winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku);
- inne niezbędne dokumenty medyczne mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności, które pojawiły się od daty wydania ostatniego orzeczenia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu);
- orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy zostało ono wydane przez inny Zespół, a w trakcie trwania ważności orzeczenia, adres miejsca pobytu stałego wnioskodawcy uległ zmianie;
- zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego;
 
 
3. W przypadku zmiany stanu zdrowia, należy złożyć:
- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez  lekarza, pod opieką którego znajduje się wnioskodawca/dziecko (winno być wydane nie wcześniej niż z 30 dni przed dniem złożenia wniosku);
- inne niezbędne dokumenty medyczne potwierdzające zmianę stanu zdrowia w stosunku do dnia, w którym zostało wydane ostatnie orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały do wglądu);
- orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy zostało ono wydane przez inny Zespół, a w trakcie trwania ważności orzeczenia, adres miejsca pobytu stałego uległ zmianie;
- zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie o miejscu pobytu stałego.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Wiśniewska
Wprowadził informację: Patrycja Zachara
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Zachara
Data wytworzenia informacji: 19.11.2018
Data udostępnienia informacji: 19.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2022 09:55 Zmiana załącznika Patrycja Zachara
28.04.2021 08:50 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
08.07.2020 15:18 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
03.02.2020 13:14 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
04.11.2019 08:14 Korekta Patrycja Zachara
31.07.2019 10:10 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
25.04.2019 11:50 dodanie kategorii niepełnosprawni Michał Kowalski
21.02.2019 12:03 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
21.11.2018 14:12 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
21.11.2018 14:10 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
19.11.2018 12:28 Publikacja Patrycja Zachara
19.11.2018 12:06 Aktualizacja treści Patrycja Zachara
19.11.2018 12:04 Dodanie informacji Patrycja Zachara