Wyniki NSP 2011 (dane wstepne)

 Gdynia, 14.12.2012 r. 

GDYNIA W ŚWIETLE WYNIKÓW NSP 2011 (DANE WSTĘPNE)

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP-2011) został przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach od 01 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. (wg stanu w dniu 31 marca 2011 r. o godz. 24oo). Przygotowanie i przeprowadzenie spisu w Gdyni odbyło się przy dużym zaangażowaniu władz miasta, pracowników Urzędu Miasta Gdyni i samych mieszkańców, którzy w przeważającej większości, po raz pierwszy dokonali samopisu w formie elektronicznej bądź udzielili odpowiedzi rachmistrzowi posługującemu się wyłącznie formularzem elektronicznym. Był to pierwszy spis zrealizowany od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Został przeprowadzony  elektronicznie z całkowitym pominięciem dotychczas stosowanej formy papierowej. Nowością było także zrezygnowanie z zaangażowania rachmistrzów spisowych, którzy uprzednio odwiedzali każde mieszkanie i zapisywali pozyskane informacje. Ta metoda organizacji spisu była pracochłonna i kosztowna, dlatego przygotowując spis NSP 2011 Polska zdecydowała się na odejście od tradycyjnej metody na rzecz metody mieszanej, polegającej na połączeniu danych z rejestrów i systemów informacyjnych, z danymi pozyskanymi w bezpośrednich badaniach statystycznych. Zakres tematyczny badania bezpośredniego, reprezentacyjnego w NSP 2011 uwzględniał sześć obszarów tematycznych:- ludność i jej charakterystyka demograficzno-społeczna,- aktywność ekonomiczna,- migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności,- narodowość i wyznanie,- gospodarstwa domowe i rodziny,- budynki i mieszkania.Poprzedni spis powszechny miał miejsce w 2002r. (stan w dniu 30 maja, godz. 2400).
 
 I LUDNOŚĆ

 1.      Stan i struktura demograficzna

 Tabl. 1. Ludność wg płci (na podstawie spisów).

 Ogółem w osobachMężczyźniKobietyWspółczynnik feminizacjiGęstość zaludnienia
2002253 458121 481131 9771091 864
2011249.139118 550130 5891101 844
2002=10098,397,698,9x98,9
źródło: „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych Gdynia” s. 32-48,  „Raport z wyników w województwie pomorskim NSP 2011” s. 127.

 Gdynia zajmuje w woj. pomorskim trzecią lokatę pod względem gęstości zaludnienia (1 844 osoby na 1 km2) po Sopocie (2 239) i Słupsku (2 222).
W ciągu 9 lat, które upłynęły od spisu w 2002 r. w 2011 r. odnotowano w Gdyni następujące zmiany stanu i struktury demograficznej:
–         spadek liczby ludności o 4,3 tys. osób tj. o 1,7% (w Polsce spadek o niespełna 1%, w woj. pomorskim o 4%),
–         tendencja spadkowa dotyczyła prawie wyłącznie mężczyzn,
–         liczba kobiet ustabilizowała się na poziomie 131 tys.
–         wzrósł, o 1 punkt procentowy już i tak wysoki współczynnik feminizacji, w 2011r. na 100 mężczyzn przypadało 110 kobiet (w    Polsce 106,5, w woj. pomorskim 105)
–          przeobrażeniu uległa struktura ludności wg wieku.

 Tabl. 2. Ludność wg wieku
 Wiek przed-produkcyjny (0-17 lat)Wiek produkcyjny (mężczyźni 18-64 lat, kobiety18-59)z tegoWiek poprodukcyjny (mężczyźni 65lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej)Wiek nieustalony*
mobilnyniemobilny
200248 094164 037100 90563 91641 038289
201140 246158 86496 94861 91650 029-
2002=10083,796,896,198,1121,9x
źródło: „Ludność i warunki mieszkaniowe-Gdynia NSP 1988” str. 4-8, „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych - Gdynia” str. 50, „Raport z wyników w woj. pomorskim NSP 2011 „s. 131.
*wg GUS dotyczy osób objętych spisem z ewidencji, kiedy udział rachmistrza w bezpośrednim spisywaniu (z różnych powodów) był niemożliwy. Szacuje się, że z ewidencji spisano ok. 2% populacji kraju. 

Struktura wieku mieszkańców Gdyni wg spisów 2002 i 2011 różni się znacząco:
           Istotnie zmniejszyła się liczebność (o 7 848. osób tj. o 16,3%) ludności w wieku przedprodukcyjnym. Odsetek tej grupy ludności spadł o 2,8 punktu procentowego z 19,0% w 2002r. do 16,2% w 2011r. Liczba dzieci (0-14 lat) zmniejszyła się o 11,7%, co jest wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego ostatnich lat i depresji urodzeniowej z lat 90-tych.
          W stosunku do 2002r. spadła zarówno liczebność (o 5 173. osoby, tj. o 3,2%) jak i odsetek (o 1 punkt procentowy) ludności w wieku produkcyjnym. Grupa w wieku mobilnym (18-44 lat) zmalała o 3,9%, a w niemobnym (45-64 lat mężczyźni oraz 45-59 lat kobiety) w mniejszym stopniu, bo o 1,9%.
         Przyrost odnotowano jedynie w grupie ludności w wieku poprodukcyjnym-o 21,9 %, ten bowiem przedział wieku zasiliły najliczniejsze roczniki Gdynian – urodzeni w latach 50- tych ubiegłego wieku.
        Najwyższy odsetek ludności starszej w woj. pomorskim wystąpił w miastach: Sopot 25,5%, Gdynia 20,1%, Gdańsk 19,5%, i Słupsk 18,1%.
        W wyniku przedstawionych przesunięć struktury wiekowej nastąpiło zwiększenie obciążenia ludności w wieku produkcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym, w 2002r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym, a w 2011r, było ich 57, czyli o 3 osoby więcej.

 2               Stan cywilny 
             Struktura ludności według stanu cywilnego uwarunkowana jest czynnikami demograficznymi, tj. liczbą osób w poszczególnych grupach wieku, liczbą małżeństw, rozwodów i zgonów, a także sytuacją społeczno-ekonomiczną kraju, wpływającą na podejmowanie decyzji prorodzinnych. 

                 Stan cywilny prawny

 Ryc. 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej wg stanu cywilnego prawnego w 2011 roku 
stan cywilny
Źródło: „Raport z wyników w województwie pomorskim NSP 2011 „s. 137. 

W stosunku do 2002 r. nastąpiło:
-zmniejszenie odsetka osób pozostających we wspólnocie małżeńskiej, o 3,2 punktu procentowego
-zwiększenie odsetka rozwiedzionych (o 1,2 punktu) i wdowców i wdów (o 0,7).
Co prowadzi do wniosku. że obecnie część Gdynian może czuć się bardziej samotna niż 9 lat temu.
              
  Stan cywilny faktyczny

             Stan cywilny faktyczny, oprócz kategorii prawnych (kawaler/panna, osoby pozostające w prawnym związku małżeńskim, osoby owdowiałe i rozwiedzione), wyodrębnia także dwie dodatkowe kategorie, tj. osoby żyjące w związkach partnerskich (których w spisie 2011 r. wyodrębniono 7 742 tj. 3,6% ludności w wieku 15 lat i więcej) oraz małżonkowie pozostający w separacji (orzeczonej prawnie lub deklarowanej) -1 477 osób, 0,7% badanej populacji. Populacja w wieku 15 lat i więcej analizowana wg stanu cywilnego prawnego i faktycznego różniła się istotnie.Zestawienie różnic przedstawia poniższa tablica:

 Tabl. 3. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego

Tabl. 3. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego
Źródło: „Raport z wyników w województwie pomorskim NSP 2011 „s. 137 i 143. 

                    Liczebności wszystkich ustalonych kategorii według faktycznego stanu cywilnego były mniejsze w stosunku do danych o stanie cywilnym prawnym ( od 1,7% do 11,7%). Oznacza to, że osoby pozostające w prawnych małżeństwach zadeklarowały separację lub utworzenie związków partnerskich z innymi osobami. Związki partnerskie tworzyły również osoby będące w świetle prawa kawalerami/pannami oraz owdowiałymi i rozwiedzionymi. Największa różnica pomiędzy stanem prawnym i faktycznym dotyczy osób rozwiedzionych. Z punktu widzenia faktycznego stanu cywilnego było ich o 11,7%mniej niż orzeczonych przez sąd. Oznacza to, że wiele osób, których małżeństwo zostało rozwiązane przez sąd zadeklarowało zgodnie ze swoim odczuciem, że w dalszym ciągu pozostaje w związku małżeńskim. Podobnie zadeklarować mogli kawalerowie, wdowcy czy rozwiedzeni żyjący w związku partnerskim. 

 3.      Wykształcenie

 Ryc. 3. Wykształcenie ludności w wieku 13 lat i więcej w 2011 roku
 wykształcenie
 Źródło: „Raport z wyników w województwie pomorskim NSP 2011 „s. 148. 

Tabl. 4. Ludność w wieku 13 lat i więcej w poziomu wykształcenia i płci w 2002 r. i 2011 r.
Poziom wykształceniaNSP 2002NSP 20112002=100
Ogółem221 970220 36099,3
wyższe38 78159 065152,3
policealne10 4247 56272,5
średnie80 23673 65991,8
zasadnicze zawodowe41 19933 50381,3
podstawowe i gimnazjalne42 73331 35474,4
podstawowe nieukończone 3 4581 30037,6
nieustalone5 13913 918270,8
źródło: „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – Gdynia”, str. 51-52, „Raport z wyników w województwie pomorskim NSP 2011 „s. 148.

W porównaniu do 2002 r. Gdynianie są dużo lepiej wykształceni; 26,8% ma wykształcenie wyższe, 9 lat temu najwyższym poziomem wykształcenia legitymowało się 17,5 % populacji Miasta w wieku 13 lat i więcej. Co najmniej średnie wykształcenie posiadało  w 2011r. 68% mieszkańców (w 2002 r. 59,7%).  Analizując poziom wykształcenia należy mieć na uwadze fakt, że w 2002r. spis nie  ustalił wykształcenia dla ok. 5 tys. Gdynian, a w 2011 dla ok. 14 tys. (w tym 9 127 osób nieobecnych, przebywających za granicą powyżej 1 roku). Brak dotychczas danych z NSP 2011 o wykształceniu wg płci

 4.      Źródła utrzymania

 Tabl. 5 Ludność według głównego źródła utrzymania
Wyszczególnienie200220112002=100
w tys.w %w tys.w %
Ogółem*253 458100,0 249 139 100,0 98,3
w tym 
Dochody z pracy92 94336,798 732 39,6 106,2 
najemnej80 860x84 125 104,0 
na rachunek własny12 083x14 607 120,9 
Niezarobkowe źródło
i pozostałe źródła
osobno niewymienione
65 04525,768 536 27,5 105,4 
Na utrzymaniu90 34135,6 67 90427,3 75,2 
*w dalszym podziale nie uwzględniono dochodów z własności oraz nieustalonego źródła utrzymania.źródło: „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – Gdynia”, str. 51-52, „Raport z wyników w województwie pomorskim NSP 2011 „s. 148.

              
 Nastąpiły zmiany w źródłach utrzymania ludności. W 2011r. utrzymujący się z pracy stanowili 39,6% Gdynian, w 2002r. wskaźnik ten wyniósł 36,7%. W okresie międzyspisowym wzrósł odsetek osób posiadających niezarobkowe źródło utrzymania (emerytury, renty, zasiłki i inne świadczenia z opieki społecznej) z 25,7%, w 2002r. do 27,5% w 2011r., co może być związane z wzrostem populacji Gdynian w wieku poprodukcyjnym, którzy w przeważającej większości deklarują niezarobkowe źródła utrzymania. Znacznemu zmniejszeniu uległ odsetek osób utrzymywanych z 35,6% w 2002r. do 27,3% w 2011 r. Było to bezpośrednią konsekwencją zmniejszenia się populacji Gdynian w wieku przedprodukcyjnym, będących zwykle na utrzymaniu rodziców bądź opiekunów.

 5.         Aktywność ekonomiczna ludności 
              W NSP 2011 pytania dotyczące aktywności ekonomicznej skierowano tylko do osób zamieszkałych w mieszkaniach, w związku z tym nie było możliwości określenia statusu na rynku pracy osób w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz bezdomnych. Poza zakresem analizy znalazły się także osoby, które co prawda podlegały badaniu, ale dla których nie udało się ustalić, jaki mają status na rynku pracy, co w znacznej mierze wynikało z faktu przebywania tych osób za granicą.
             Wyniki spisu wskazują, że ludność w wieku 15 lat i więcej spełniająca kryteria faktycznego zamieszkania liczyła 216,1 tys. osób, w tym statusu na rynku pracy nie określono dla 13,5 tys. Dalsza szczegółowa analiza wyników spisu z punktu widzenia sytuacji Gdynian na rynku pracy dotyczy zatem zbiorowości 202,6 tys. osób, a więc tych, dla których uzyskano informacje o aktywności ekonomicznej.
Wg spisu z 2011 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej w Gdyni liczyła 110,6 tys. osób. Na zbiorowość tę składało się 99,7 tys. pracujących oraz 10,9 tys. bezrobotnych, co oznacza, że blisko połowa osób w wieku 15 lat i więcej miała pracę. Liczba biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej natomiast wyniosła 92,0 tys.
   Liczba bezrobotnych ze spisu (10,9 tys.) znacznie odbiega od bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (ok. 6 tys.), co wynika z różnej definicji bezrobotnego.
 Wg spisu bezrobotny to osoba w wieku 15-74 lata, która jednocześnie spełnia trzy warunki:
1.            w okresie badanego tygodnia nie była osobą pracującą,
2.            aktywnie poszukiwała pracy w okresie od 1 do 31 marca 2011 r.,
3.            były zdolne/gotowe do podjęcia pracy w tygodniu badanym i następnym.
Rejestry bezrobotnych w PUP tworzone są wg przepisów prawa obowiązujących w tej materii, odmiennych od przytoczonej wyżej definicji bezrobotnego (NSP 2011).

              Ważną zbiorowością z punktu widzenia rynku pracy są także bierni zawodowo (92,0 tys.). Jest to bardzo zróżnicowana grupa, ponieważ należą do niej zarówno osoby, które jeszcze nie weszły na rynek pracy lub na jakiś czas się zdezaktywizowały (uczniowie, studenci, osoby mające przerwę w pracy ze względu na obowiązki rodzinne), a także osoby, które definitywnie zakończyły już swoją karierę zawodową lub nigdy nie były aktywne zawodowo (np. z powodu niepełnosprawności). Można zatem powiedzieć, że bierni zawodowo to w dużej mierze osoby najstarsze i najmłodsze. Dalsza analiza nie jest możliwa, gdyż brakuje jeszcze szczegółowych danych z NSP 2011 odnośnie aktywności ekonomicznej Gdynian.

 6.         Ludność Gdyni wg kraju urodzenia

       
 W NSP 2011 97,6% - 243152 Gdynian wskazało Polskę jako kraj swojego urodzenia (w województwie pomorskim w ten sposób zadeklarowało się 98,1% mieszkańców), 2,3% - 5 828 urodziło się za granicą, a dla 0,1% ludności (dla 159 osób) kraj urodzenia nie został ustalony. Znaczna część osób, dla której nie ustalono kraju urodzenia to bezdomni, o których zgromadzono jedynie podstawowe dane z rejestrów administracyjnych.

  II ZASOBY MIESZKANIOWE

 1.         Stan i rozwój zasobów mieszkaniowych

 Wg danych NSP 2011 w Gdyni było 106,5 tys. mieszkań, co oznacza, że w stosunku do danych z NSP 2002 w Gdyni przybyło 12,1 tys. mieszkań. W ogólnej puli przyrostu mieszkań w województwie pomorskim (97,4 tys. mieszkań) Gdynia zajmuje drugą lokatę, po Gdańsku, gdzie przyrost wyniósł 27,4 tys. mieszkań.Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w NSP 2011 wyniosła 59,3m2 (w NSP 2002 – 59,2 m2).W zasobach mieszkaniowych (106,5 tys.) dominowały mieszkania o powierzchni od 40 do 79 m2 stanowiące 63,1% ogółu mieszkań, mieszkania o powierzchni poniżej 40m2 stanowiły 22,7% ogółu, zaś o powierzchni powyżej 80m2 - 14,2%.

 2.         Wyposażenie mieszkań 

W 2011 r. w podstawową instalację jaką jest wodociąg w mieście, wyposażonych było 95,9% mieszkań. Łazienkę posiadało 95,6% ogółu mieszkań, a ustęp spłukiwany bieżącą wodą -95,7%.Centralne ogrzewanie (z sieci, indywidualne) było źródłem ciepła dla 92,5 tys. mieszkań - dla 86,9% zasobów.
 Dla właściwej interpretacji szczególnie wrażliwych cywilizacyjnie danych podajemy, że łazienkę i ustęp NSP definiuje następująco:
łazienka - pomieszczenie w mieszkaniu, w którym zamontowana jest wanna lub prysznic lub oba te urządzenia oraz instalacja  odprowadzająca zużytą wodę na zewnątrz budynku (do sieci, do szamba lub do innych odbiorników)
ustęp spłukiwany. W spisie wykazano tylko urządzenia znajdujące się w obrębie mieszkań, spłukiwane wodą ze spłuczki podłączonej do instalacji wodociągowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Toczek
Wprowadził informację: Iwona _Milewska
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Milewska
Data wytworzenia informacji: 14.12.2012
Data udostępnienia informacji: 28.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.07.2014 10:52 Korekta Iwona Milewska
04.04.2013 14:19 Korekta Iwona Milewska
31.12.2012 10:25 Korekta Michał Kowalski
31.12.2012 10:25 Korekta Michał Kowalski
31.12.2012 10:24 Korekta Michał Kowalski
31.12.2012 10:22 Korekta Michał Kowalski
31.12.2012 10:19 poprawienie tabeli Michał Kowalski
28.12.2012 12:55 Korekta Michał Kowalski
28.12.2012 12:53 zmiana szerokości tabel Michał Kowalski
28.12.2012 12:51 Korekta Michał Kowalski
28.12.2012 12:42 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2012 09:20 Aktualizacja treści Iwona Milewska
28.12.2012 08:48 Aktualizacja treści Iwona Milewska