Nabór uzupełniający ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór uzupełniający kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, Rada Miasta Gdyni wybierze:
  • do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 4 ławników,
  • do Sądu Rejonowego w Gdyni – 5 ławników - wyłącznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest dostępna poniżej oraz w Biurze Rady Miasta.
Oprócz karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego Urząd Miasta udostępnia wyciąg z przepisów dotyczących trybu zgłaszania kandydatów oraz formularz oświadczeń kandydata na ławnika i formularz listy osób popierających kandydaturę.

Kartę, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) wraz z załącznikami wymienionymi w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) należy dostarczyć do Biura Rady Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 107 (I piętro) – osobiście  w godzinach: 8.00 – 16.00 albo złożyć w Kancelarii Ogólnej UMG w godzinach urzędowania lub wysłać za pośrednictwem poczty – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Magdalena Anuszek
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Anuszek
Data wytworzenia informacji: 13.02.2020
Data udostępnienia informacji: 13.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2020 14:03 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
13.02.2020 12:10 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
13.02.2020 12:07 Dodanie informacji Magdalena Anuszek