2023Lp. Tytuł Data udost.
1. Uchwała Nr XLIX/1502/23 Rady Miasta Gdyni z 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok 2023-02-22
2. Uchwała Nr L/1503/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmiany granic miasta Gdyni 2023-02-22
3. Uchwała Nr L/1504/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Cisowa i Pogórze w Gdyni, rejon linii kolejowej nr 228 2023-02-22
4. Uchwała Nr L/1505/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic: A. Kordeckiego, gen. Orlicz-Dreszera i Kalksztajnów 2023-02-22
5. Uchwała Nr L/1506/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic kadm. X. Czernickiego i Platynowej 2023-02-22
6. Uchwała Nr L/1507/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Łużyckiej i Sportowej 2023-02-22
7. Uchwała Nr L/1508/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic K. Pomianowskiego i Chwaszczyńskiej 2023-02-22
8. Uchwała Nr L/1509/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu "BuildON - Affordable and digital solutions to Build the next generatiON of smart EU buildings", dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont EUROPA 2023-02-22
9. Uchwała Nr L/1510/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 2023-02-22
10. Uchwała Nr L/1511/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy Plac Henryka Baranowskiego placowi u nasady mola w dzielnicy Orłowo 2023-02-22
11. Uchwała Nr L/1512/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-22
12. Uchwała Nr L/1513/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-02-22
13. Uchwała Nr L/1514/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2023 – 2024” 2023-02-22
14. Uchwała Nr L/1515/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni 2023-02-22
15. Uchwała Nr L/1516/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Gdyni darowizny nieruchomości od osób fizycznych 2023-02-22
16. Uchwała Nr L/1517/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego - garażu nr C/23 położonego przy ul. Knyszyńskiej stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowanie wieczyste gruntu 2023-02-22
17. Uchwała Nr L/1518/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja 2023-02-22
18. Uchwała Nr L/1519/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 1/4 udziału w prawie odrębnej włąsności do lokalu mieszkalnego usytuowanego w Gdyni przy ul. Krawieckiej 2023-02-22
19. Uchwała Nr L/1520/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w zasobie Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk 2023-02-22
20. Uchwała Nr L/1521/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 2023-02-22
21. Uchwała Nr L/1522/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Skarbka 2023-02-22
22. Uchwała Nr L/1523/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Zofii Nałkowskiej 2023-02-22
23. Uchwała Nr L/1524/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Jana Pawła II 2 2023-02-22
24. Uchwała Nr L/1525/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 52/54 w Gdyni 2023-02-22
25. Uchwała Nr L/1526/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu niemieszkalnego - garażu nr 3 położonego przy ul. Pomorskiej 27a stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowanie wieczyste gruntu 2023-02-22
26. Uchwała Nr L/1527/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2023-02-22
27. Uchwała Nr L/1528/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 72 2023-02-22
28. Uchwała Nr L/1529/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 2023-02-22
29. Uchwała Nr L/1530/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Lipowej 2023-02-22
30. Uchwała Nr L/1531/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 2023-02-22
31. Uchwała Nr L/1532/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 43 2023-02-22
32. Uchwała Nr L/1533/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok 2023-02-22
33. Uchwała Nr L/1534/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2023 – 2036 2023-02-22
34. Uchwała Nr L/1535/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie  ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i sposobu ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej. 2023-02-22
35. Uchwała Nr L/1536/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie  zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody poprzez nasadzenia drzew i krzewów 2023-02-22
36. Uchwała Nr L/1537/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XVI/525/20 z dnia 29 stycznia 2020 w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni" 2023-02-22
37. Uchwała Nr L/1538/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 36, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2023-02-22
38. Uchwała Nr L/1539/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Raduńskiej 2023-02-22
39. Uchwała Nr L/1540/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Gniewskiej 2023-02-22
40. Uchwała Nr L/1541/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Gdyni 2023-02-22
41. Uchwała Nr L/1542/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie wezwania XX z dnia 19 grudnia 2022 r. o zaprzestanie naruszenia prawa poprzez uchylenie §1 pkt 3 uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXIV/780/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni 2023-02-22
42. Uchwała Nr L/1543/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie petycji złożonej przez XX – Think Tank – Genesis Poloniae im. Pokolenia Jana Pawła II i Rewolucji Solidarności 1980/89 dotyczącej uczczenia 100. rocznicy uchwalenia pierwszej Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej). 2023-02-22
43. Uchwała Nr L/1544/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie skargi XX na działalność Dyrektora żłobka „Koniczynka” w Gdyni 2023-02-22
44. Uchwała Nr L/1545/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie skarg XX na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12, wniesionych 15 grudnia 2022 r. i 5 stycznia 2023 r. 2023-02-22
45. Uchwała Nr L/1546/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie skargi XX na działalność Prezydenta Miasta Gdyni. 2023-02-22
46. Uchwała Nr L/1547/23 Rady Miasta Gdyni z 8 lutego 2023 r. w sprawie skargi XX na działalność Prezydenta Miasta Gdyni. 2023-02-22
47. Uchwała Nr LI/1548/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”
48. Uchwała Nr LI/1549/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
49. Uchwała Nr LI/1550/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
50. Uchwała Nr LI/1551/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miasta Gdyni
51. Uchwała Nr LI/1552/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu
52. Uchwała Nr LI/1553/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu edukacji publicznej dotyczących kształcenia w zakresie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursów oraz konsultacji zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni.
53. Uchwała Nr LI/1554/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni
54. Uchwała Nr LI/1555/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie e wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy Al. Jana Pawła II oraz na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego
55. Uchwała Nr LI/1556/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie e wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika
56. Uchwała Nr LI/1557/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie odrębnej własności do lokalu niemieszkalnegohali garażowej w nieruchomości przy ul. Leśnej 36 w Gdyni.
57. Uchwała Nr LI/1558/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie e wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka
58. Uchwała Nr LI/1559/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2787 obr. 0026 Śródmieście, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz Województwa Pomorskiego (ul. Żeromskiego)
59. Uchwała Nr LI/1560/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni w rejonie ul. Chwarznieńskiej 170D, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 3 lata
60. Uchwała Nr LI/1561/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego
61. Uchwała Nr LI/1562/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej
62. Uchwała Nr LI/1563/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej/Derdowskiego
63. Uchwała Nr LI/1564/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni w rejonie ul. Wojewody Wachowiaka
64. Uchwała Nr LI/1565/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zielonej
65. Uchwała Nr LI/1566/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego
66. Uchwała Nr LI/1567/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
67. Uchwała Nr LI/1568/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie o zmianie uchwały Nr L/1541/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Gdyni
68. Uchwała Nr LI/1569/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie e udzielenia pomocy finansowej miastu HATAY Metropolitan Municipality w Turcji
69. Uchwała Nr LI/1570/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2023 rok1) 
70. Uchwała Nr LI/1571/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2023 – 2036
71. Uchwała Nr LI/1572/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowodworskiego "34" .
72. Uchwała Nr LI/1573/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 194
73. Uchwała Nr LI/1574/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 700 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków
74. Uchwała Nr LI/1575/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 900 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków
75. Uchwała Nr LI/1576/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej 18
76. Uchwała Nr LI/1577/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy Skwerze Kościuszki na działce nr 2911 obręb 0026 Śródmieście
77. Uchwała Nr LI/1578/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie skargi XX na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
78. Uchwała Nr LI/1579/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie skargi XX na działalność dyrektora Przedszkola Nr 44 w Gdyni
79. Uchwała Nr LI/1580/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie skargi XX na działalność Prezydenta Miasta Gdyni
80. Uchwała Nr LI/1581/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie petycji złożonej przez XX, wzywającej do publikowania treści wszystkich uchwał Rady Miasta Gdyni łącznie ze skargami złożonymi na Prezydenta i uchwałami odpowiadającymi na te skargi.
81. Uchwała Nr LI/1582/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie petycji złożonej przez XX, wzywającej do przywrócenia placu parkingowemu u zbiegu ul. Zawiszy Czarnego i ul. Armii Krajowej funkcji drogowego parkingu z miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych obecnie zamkniętego dla ruchu drogowego mimo że działki, na których jest położony, są działkami o użytku drogowym
82. Uchwała Nr LI/1583/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie petycji złożonej przez XX, wzywającej radnych i Prezydenta Miasta Gdyni do zaprzestania akceptacji i rozpowszechniania nazizmu ukraińskiego co jest czynem zabronionym, przestępstwem ściganym z urzędu z art.256 KK
83. Uchwała Nr LI/1584/23 Rady Miasta Gdyni z 22 marca 2023 r. w sprawie nie uwzględnienia skarg XX na uchwałę Nr XXXIV/780/09 Rady Miasta Gdynia z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009r. Nr 140 poz. 2596 ) zawartych w pismach z dnia 3 marca 2023r. oraz 19 grudnia 2022r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 22.02.2023
Data udostępnienia informacji: 22.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2023 11:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.03.2023 11:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.03.2023 10:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
31.03.2023 10:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.02.2023 13:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.02.2023 13:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.02.2023 13:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.02.2023 13:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.02.2023 12:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska