2020
Nr pozycji Tytuł aktu Data udostępnienia
1 XVI/505/20 z 29 stycznia 2020 r. - nadania Pani Beacie Podlasek Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2020-03-10
2 XVI/506/20 z 29 stycznia 2020 r. - nadania Panu Januszowi Janowskiemu Medalu im.2020-03-10 Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2020-03-10
3 XVI/507/20 z 29 stycznia 2020 r. - nadania Panu Januszowi Kaszyńskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2020-03-10
4 XVI/508/20 z 29 stycznia 2020 r. - wspólnego wykonania koncepcji budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów, 2020-03-10
5 XVI/509/20 z 29 stycznia 2020 r. - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2020 r. 2020-03-10
6 XVI/510/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położnej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga, 2020-03-10
7 XVI/511/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 3, 2020-03-10
8 XVI/512/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Ledóchowskiego, 2020-03-10
9 XVI/513/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, 2020-03-10
10 XVI/514/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, 2020-03-10
11 XVI/515/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 2020-03-10
12 XVI/516/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Witolda w Gdyni 2020-03-10
13 XVI/517/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi Pana TO na działalność Rady Miasta Gdynia  wniesionej  5 grudnia 2019r., 2020-03-10
14 XVI/518/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi Pana TO na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni  wniesionej  5 grudnia 2019r., 2020-03-10
15 XVI/519/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi Pani SL, Pani TN, Pani TW i Pani MJ na działalność Prezydenta Miasta  dotycząca nieprawidłowości w komparycji umowy dzierżawy nr PN/XXX/D/2018r. z dnia 21.11.2018 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wspólnotą Mieszkaniową Zgoda XX w Gdyni, 2020-03-10
16 XVI/520/20 z 29 stycznia 2020 r. - petycji wniesionej przez Panią RS w dniu 18 XI 2019r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, 2020-03-10
17 XVI/521/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi pełnomocnika Pana JZ na Prezydenta Miasta Gdynia dotyczącej zbycia nieruchomości przy ul. Zwierzynieckiej w Gdyni, 2020-03-10
18 XVI/522/20 z 29 stycznia 2020 r. - powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Gdyni przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023, 2020-03-10
19 XVI/523/20 z 29 stycznia 2020 r. - nieodpłatnego wstępu do Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum Emigracji w Gdyni w ramach programu Moje Miasto Gdynia – Karta Mieszkańca 2020-03-10
20 XVI/524/20 z 29 stycznia 2020 r. - nagród dla funkcjonariuszy Policji w 2020 r. 2020-03-10
21  XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 r. - „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”. 2020-03-10
22 XVI/526/20 z 29 stycznia 2020 r. - zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 2020-03-10
23 XVI/527/20 z 29 stycznia 2020 r. - zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 2020-03-10
24 XVI/528/20 z 29 stycznia 2020 r. - zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 2020-03-10
25 XVI/529/20 z 29 stycznia 2020 r. - zamiaru przekształcenia VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 2020-03-10
26 XVI/530/20 z 29 stycznia 2020 r. - uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni, 2020-03-10
27 XVI/531/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni, 2020-03-10
28 XVI/532/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni 2020-03-10
29 XVI/533/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Jana Dantyszka w Gdyni, 2020-03-10
30 XVI/534/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Rymarskiej w Gdyni, 2020-03-10
31 XVI/535/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Olchowej w Gdyni, 2020-03-10
32 XVI/536/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych: ulicy Zwierzynieckiej, Wilczej i Bobrowej w Gdyni, 2020-03-10
33 XVI/537/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Równoległej w Gdyni, 2020-03-10
34 XVI/538/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Sanockiej w Gdyni, 2020-03-10
35 XVI/539/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych: ulicy Marzanny, Zorzy i Sobótki w Gdyni 2020-03-10
36 XVI/540/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej 2020-03-10
37 XVI/541/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga (500 m kw.) 2020-03-10
38 XVI/542/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi Pani WO z dnia 20 grudnia 2019r. na działalność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2020-03-10
39 XVI/543/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi pełnomocnika Pani HB na działalność Dyrektora Przedszkola nr 42 w Gdyni 2020-03-10
40 XVI/544/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni 2020-03-10
41 XVI/545/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany składu osobowego stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni 2020-03-10
42 XVI/546/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany składu osobowego stałej Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni 2020-03-10
43 XVI/547/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 2020-03-10
44 XVI/548/20 z 29 stycznia 2020 r. - metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 2020-03-10
45 XVI/549/20 z 29 stycznia 2020 r. - o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-10
46 XVII/550/20 z 26 lutego 2020 r. - ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. 2020-03-10
47 XVII/551/20 z 26 lutego 2020 r. - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki 2020-03-10
48 XVII/552/20 z 26 lutego 2020 r. - ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Koniczynka”, 2020-03-10
49 XVII/553/20 z 26 lutego 2020 r. - ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Niezapominajka”, 2020-03-10
50 XVII/554/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Małokackiej, 2020-03-10
51 XVII/555/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy części nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy Armii Krajowej, 2020-03-10
52 XVII/556/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej 27-29, 2020-03-10
53 XVII/557/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 67, 2020-03-10
54 XVII/558/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Kapitańskiej, 2020-03-10
55 XVII/559/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Kieleckiej, 2020-03-10
56 XVII/560/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Modlińskiej, 2020-03-10
57 XVII/561/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Architektów, 2020-03-10
58 XVII/562/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  części nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy A.Necla. 2020-03-10
59 XVII/563/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy al. Zwycięstwa, 2020-03-10
60 XVII/564/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pawiej, 2020-03-10
61 XVII/565/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej, 2020-03-10
62 XVII/566/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 26, 2020-03-10
63 XVII/567/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kowieńskiej, 2020-03-10
64 XVII/568/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Morskiej. 2020-03-10
65 XVII/569/20 z 26 lutego 2020 r. - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod ciąg pieszo-rowerowy 2020-03-10
66 XVII/570/20 z 26 lutego 2020 r. - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod infrastrukturę miejską 2020-03-10
67 XVII/571/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, 2020-03-10
68 XVII/572/20 z 26 lutego 2020 r. - zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury, Gdyńskiego Centrum Kultury, oraz utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą „Gdyńskie Centrum Filmowe” 2020-03-10
69 XVII/573/20 z 26 lutego 2020 r. - skargi  A i KT na Prezydenta Miasta Gdynia dotyczącej   jego bezczynności 2020-03-10
70 XVII/574/20 z 26 lutego 2020 r. - zasad zbywania w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat, 2020-03-10
71 XVII/575/20 z 26 lutego 2020 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. 2020-03-10
72 XVII/576/20 z 26 lutego 2020 r. - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok; 2020-03-10
73 XVII/577/20 z 26 lutego 2020 r. - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034. 2020-03-10
74 XVII/578/20 z 26 lutego 2020 r. - skargi Stowarzyszenia Nasze Orłowo na działalność Rady Miasta Gdynia 2020-03-10
75 XVII/579/20 z 26 lutego 2020 r. - petycji wniesionej przez ŁC, KD oraz JT, a żądającej uchylenia Uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. nr XIV/477/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 2020-03-10
76 XVII/580/20 z 26 lutego 2020 r. - petycji wniesionej przez rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 51 i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni o zaniechanie podejmowania przez Urząd Miasta działań, których skutkiem miałaby być jakakolwiek zmiana lokalizacji SP 51.  2020-03-10
77 XVII/581/20 z 26 lutego 2020 r. - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni. 2020-03-10
78
79
80

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 10.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2020 12:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 12:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 11:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 11:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 10:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 10:06 Aktualizacja treści Dorota Nelke
10.03.2020 10:02 Aktualizacja treści Dorota Nelke
10.03.2020 09:53 Dodanie informacji Dorota Nelke