2020
Nr pozycji Tytuł aktu Data udostępnienia
1 XVI/505/20 z 29 stycznia 2020 r. - nadania Pani Beacie Podlasek Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” 2020-03-10
2 XVI/506/20 z 29 stycznia 2020 r. - nadania Panu Januszowi Janowskiemu Medalu im.2020-03-10 Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2020-03-10
3 XVI/507/20 z 29 stycznia 2020 r. - nadania Panu Januszowi Kaszyńskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”, 2020-03-10
4 XVI/508/20 z 29 stycznia 2020 r. - wspólnego wykonania koncepcji budowy tzw. Drogi Trzech Powiatów, 2020-03-10
5 XVI/509/20 z 29 stycznia 2020 r. - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2020 r. 2020-03-10
6 XVI/510/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położnej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga, 2020-03-10
7 XVI/511/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 3, 2020-03-10
8 XVI/512/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Ledóchowskiego, 2020-03-10
9 XVI/513/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej, 2020-03-10
10 XVI/514/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, 2020-03-10
11 XVI/515/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mikołaja Kopernika 2020-03-10
12 XVI/516/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Witolda w Gdyni 2020-03-10
13 XVI/517/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi Pana TO na działalność Rady Miasta Gdynia  wniesionej  5 grudnia 2019r., 2020-03-10
14 XVI/518/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi Pana TO na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni  wniesionej  5 grudnia 2019r., 2020-03-10
15 XVI/519/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi Pani SL, Pani TN, Pani TW i Pani MJ na działalność Prezydenta Miasta  dotycząca nieprawidłowości w komparycji umowy dzierżawy nr PN/XXX/D/2018r. z dnia 21.11.2018 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Wspólnotą Mieszkaniową Zgoda XX w Gdyni, 2020-03-10
16 XVI/520/20 z 29 stycznia 2020 r. - petycji wniesionej przez Panią RS w dniu 18 XI 2019r. dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, 2020-03-10
17 XVI/521/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi pełnomocnika Pana JZ na Prezydenta Miasta Gdynia dotyczącej zbycia nieruchomości przy ul. Zwierzynieckiej w Gdyni, 2020-03-10
18 XVI/522/20 z 29 stycznia 2020 r. - powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów złożonych Radzie Miasta Gdyni przy zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023, 2020-03-10
19 XVI/523/20 z 29 stycznia 2020 r. - nieodpłatnego wstępu do Muzeum Miasta Gdyni oraz Muzeum Emigracji w Gdyni w ramach programu Moje Miasto Gdynia – Karta Mieszkańca 2020-03-10
20 XVI/524/20 z 29 stycznia 2020 r. - nagród dla funkcjonariuszy Policji w 2020 r. 2020-03-10
21  XVI/525/20 z 29 stycznia 2020 r. - „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni”. 2020-03-10
22 XVI/526/20 z 29 stycznia 2020 r. - zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 2020-03-10
23 XVI/527/20 z 29 stycznia 2020 r. - zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 2020-03-10
24 XVI/528/20 z 29 stycznia 2020 r. - zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Józefa Wybickiego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni. 2020-03-10
25 XVI/529/20 z 29 stycznia 2020 r. - zamiaru przekształcenia VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego wchodzącego w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 2020-03-10
26 XVI/530/20 z 29 stycznia 2020 r. - uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni, 2020-03-10
27 XVI/531/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni, 2020-03-10
28 XVI/532/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni 2020-03-10
29 XVI/533/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Jana Dantyszka w Gdyni, 2020-03-10
30 XVI/534/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Rymarskiej w Gdyni, 2020-03-10
31 XVI/535/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Olchowej w Gdyni, 2020-03-10
32 XVI/536/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych: ulicy Zwierzynieckiej, Wilczej i Bobrowej w Gdyni, 2020-03-10
33 XVI/537/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Równoległej w Gdyni, 2020-03-10
34 XVI/538/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Sanockiej w Gdyni, 2020-03-10
35 XVI/539/20 z 29 stycznia 2020 r. - ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych: ulicy Marzanny, Zorzy i Sobótki w Gdyni 2020-03-10
36 XVI/540/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Z. Nałkowskiej 2020-03-10
37 XVI/541/20 z 29 stycznia 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. adm. J. Unruga (500 m kw.) 2020-03-10
38 XVI/542/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi Pani WO z dnia 20 grudnia 2019r. na działalność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2020-03-10
39 XVI/543/20 z 29 stycznia 2020 r. - skargi pełnomocnika Pani HB na działalność Dyrektora Przedszkola nr 42 w Gdyni 2020-03-10
40 XVI/544/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni 2020-03-10
41 XVI/545/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany składu osobowego stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni 2020-03-10
42 XVI/546/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany składu osobowego stałej Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni 2020-03-10
43 XVI/547/20 z 29 stycznia 2020 r. - zmiany składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni 2020-03-10
44 XVI/548/20 z 29 stycznia 2020 r. - metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 2020-03-10
45 XVI/549/20 z 29 stycznia 2020 r. - o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-03-10
46 XVII/550/20 z 26 lutego 2020 r. - ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnym przewozie pasażerskim oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. 2020-03-10
47 XVII/551/20 z 26 lutego 2020 r. - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki 2020-03-10
48 XVII/552/20 z 26 lutego 2020 r. - ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Koniczynka”, 2020-03-10
49 XVII/553/20 z 26 lutego 2020 r. - ustalenia statutu gminnej jednostki budżetowej Żłobek „Niezapominajka”, 2020-03-10
50 XVII/554/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Małokackiej, 2020-03-10
51 XVII/555/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy części nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy Armii Krajowej, 2020-03-10
52 XVII/556/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Morskiej 27-29, 2020-03-10
53 XVII/557/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Chwarznieńskiej 67, 2020-03-10
54 XVII/558/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Kapitańskiej, 2020-03-10
55 XVII/559/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Kieleckiej, 2020-03-10
56 XVII/560/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Modlińskiej, 2020-03-10
57 XVII/561/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Architektów, 2020-03-10
58 XVII/562/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  części nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy A.Necla. 2020-03-10
59 XVII/563/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy al. Zwycięstwa, 2020-03-10
60 XVII/564/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pawiej, 2020-03-10
61 XVII/565/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej, 2020-03-10
62 XVII/566/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Manganowej 26, 2020-03-10
63 XVII/567/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kowieńskiej, 2020-03-10
64 XVII/568/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Morskiej. 2020-03-10
65 XVII/569/20 z 26 lutego 2020 r. - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod ciąg pieszo-rowerowy 2020-03-10
66 XVII/570/20 z 26 lutego 2020 r. - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod infrastrukturę miejską 2020-03-10
67 XVII/571/20 z 26 lutego 2020 r. - wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa, 2020-03-10
68 XVII/572/20 z 26 lutego 2020 r. - zamiaru podziału samorządowej instytucji kultury, Gdyńskiego Centrum Kultury, oraz utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą „Gdyńskie Centrum Filmowe” 2020-03-10
69 XVII/573/20 z 26 lutego 2020 r. - skargi  A i KT na Prezydenta Miasta Gdynia dotyczącej   jego bezczynności 2020-03-10
70 XVII/574/20 z 26 lutego 2020 r. - zasad zbywania w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat, 2020-03-10
71 XVII/575/20 z 26 lutego 2020 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. 2020-03-10
72 XVII/576/20 z 26 lutego 2020 r. - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok; 2020-03-10
73 XVII/577/20 z 26 lutego 2020 r. - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034. 2020-03-10
74 XVII/578/20 z 26 lutego 2020 r. - skargi Stowarzyszenia Nasze Orłowo na działalność Rady Miasta Gdynia 2020-03-10
75 XVII/579/20 z 26 lutego 2020 r. - petycji wniesionej przez ŁC, KD oraz JT, a żądającej uchylenia Uchwały Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r. nr XIV/477/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty 2020-03-10
76 XVII/580/20 z 26 lutego 2020 r. - petycji wniesionej przez rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 51 i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 51 w Gdyni o zaniechanie podejmowania przez Urząd Miasta działań, których skutkiem miałaby być jakakolwiek zmiana lokalizacji SP 51.  2020-03-10
77 XVII/581/20 z 26 lutego 2020 r. - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni. 2020-03-10
78 ZPM Nr 2498/20/VIII/P z 08.07.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1705/19/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.12.2019 r, w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni 2020-07-13
79 XVIII/582/20 z 29 kwietnia 2020 r. - zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2020-09-09
80 XVIII/583/20 z 29 kwietnia 2020 r. - udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego 2020-09-09
81 XVIII/584/20 z 29 kwietnia 2020 r. -zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni 2020-09-09
82 XVIII/585/20 z 29 kwietnia 2020 r. - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2020 2020-09-09
83 XVIII/586/20 z 29 kwietnia 2020 r. - wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2020 2020-09-09
84 XIX/587/20 z 15 maja 2020 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok 2020-09-09
85 XIX/588/20 z 15 maja 2020 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034 2020-09-09
86 XIX/589/20 z 15 maja 2020 - udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 2020-09-09
87 XIX/590/20 z 15 maja 2020 - przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19 2020-09-09
88 XIX/591/20 z 15 maja 2020 - odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 2020-09-09
89 XIX/592/20 z 15 maja 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania 2020-09-09
90 XIX/593/20 z 15 maja 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni 2020-09-09
91 XIX/594/20 z 15 maja 2020 - udzielenia pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu i powiatowi tczewskiemu 2020-09-09
92 XIX/595/20 z 15 maja 2020 - aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni 2020-09-09
93 XIX/596/20 z 15 maja 2020 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok 2020-09-09
94 XIX/597/20 z 15 maja 2020 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejonu ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia 2020-09-09
95 XIX/598/20 z 15 maja 2020 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2020-09-09
96 XIX/599/20 z 15 maja 2020 - przyjęcia raportu z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2020-09-09
97 XIX/600/20 z 15 maja 2020 - zmiany Uchwały Nr IV/82/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni 2020-09-09
98 XIX/601/20 z 15 maja 2020 - zmiany Uchwały Nr IV/56/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2020-09-09
99 XIX/602/20 z 15 maja 2020 - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej 2020-09-09
100 XIX/603/20 z 15 maja 2020 - zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły 2020-09-09
101 XIX/604/20 z 15 maja 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Sochaczewskiej w Gdyni 2020-09-09
102 XIX/605/20 z 15 maja 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Grzybowej w Gdyni 2020-09-09
103 XIX/606/20 z 15 maja 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Aresa w Gdyni 2020-09-09
104 XIX/607/20 z 15 maja 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego w Gdyni 2020-09-09
105 XIX/608/20 z 15 maja 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy kpt. A. Kasztelana w Gdyni 2020-09-09
106 XIX/609/20 z 15 maja 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Łopianowej w Gdyni 2020-09-09
107 XIX/610/20 z 15 maja 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Stefana Kisielewskiego w Gdyni 2020-09-09
108 XIX/611/20 z 15 maja 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Tulipanowej w Gdyni 2020-09-09
109 XIX/612/20 z 15 maja 2020 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość położonych przy ul. Abrahama 71 i Świętojańskiej 61 wraz z przypisanym do nich udziałem w nieruchomości 2020-09-09
110 XIX/613/20 z 15 maja 2020 - odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/20A 2020-09-09
111 XIX/614/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2020-09-09
112 XIX/615/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 2B 2020-09-09
113 XIX/616/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stryjskiej 2020-09-09
114 XIX/617/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Wiczlińskiej w Gdyni 2020-09-09
115 XIX/618/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej (ul. Jana z Kolna w Gdyni) 2020-09-09
116 XIX/619/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej 2020-09-09
117 XIX/620/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 527m2 położonej w Gdyni przy ul. Żółkiewskiego 2020-09-09
118 XIX/621/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Aluminiowej 2020-09-09
119 XIX/622/20 z 15 maja 2020 - zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 2020-09-09
120  XIX/623/20 z 15 maja 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej zabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Mickiewicza 3 2020-09-09
121 XIX/624/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy al. Zwycięstwa 62/19 2020-09-09
122 XIX/625/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 1100m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków 2020-09-09
123 XIX/626/20 z 15 maja 2020 r. - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 800 m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków 2020-09-09
124 XIX/627/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 2020-09-09
125 XIX/628/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Morskiej 108 A-C w Gdyni 2020-09-09
126 XIX/629/20 z 15 maja 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. kontradm. X. Czernickiego 2020-09-09
127 XIX/630/20 z 15 maja 2020 - skarg Pana ZC na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2020-09-09
128 XIX/631/20 z 15 maja 2020 - określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020-09-09
129 XX/632/20 z 23 czerwca 2020 - udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania, 2020-09-09
130 XX/633/20 z 23 czerwca 2020 - przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2019 2020-09-09
131 XX/634/20 z 23 czerwca 2020 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2019 2020-09-09
132 XX/635/20 z 23 czerwca 2020 - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gdyni za rok 2019. 2020-09-09
133 XX/636/20 z 23 czerwca 2020 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2019.. 2020-09-09
134 XX/637/20 z 23 czerwca 2020 - określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego 2020-09-09
135 XX/638/20 z 23 czerwca 2020 - zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru towarowego 2020-09-09
136 XX/639/20 z 23 czerwca 2020 - ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni 2020-09-09
137 XX/640/20 z 24 czerwca 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej 2020-09-09
138 XX/641/20 z 24 czerwca 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka 2020-09-09
139 XX/642/20 z 24 czerwca 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców 2020-09-09
140 XX/643/20 z 24 czerwca 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic K. Tetmajera, M. Kopernika i Redłowskiej 2020-09-09
141 XX/644/20 z 24 czerwca 2020 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni 2020-09-09
142 XX/645/20 z 24 czerwca 2020 - przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Miasta Gdyni 2020-09-09
143 XX/646/20 z 24 czerwca 2020 - ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych 2020-09-09
144 XX/647/20 z 24 czerwca 2020 - ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach 2020-09-09
145 XX/648/20 z 24 czerwca 2020 - określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2020/2021 2020-09-09
146 XX/649/20 z 24 czerwca 2020 - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 2020-09-09
147 XX/650/20 z 24 czerwca 2020 - podziału samorządowej instytucji kultury, Gdyńskiego Centrum Kultury, oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą „Gdyńskie Centrum Filmowe” i nadania jej statutu 2020-09-09
148 XX/651/20 z 24 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na ostąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni przy ul. Afrodyty 2020-09-09
149 XX/652/20 z 24 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Jowisza i ul. Starodworcowej 2020-09-09
150 XX/653/20 z 24 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul.Druskiennickiej 2020-09-09
151 XX/654/20 z 24 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 23 2020-09-09
152 XX/655/20 z 24 czerwca 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zgoda 8 i ul. Starowiejskiej 31-33 2020-09-09
153 XX/656/20 z 24 czerwca 2020 - zmieniająca Uchwałę nr XIV/462/19 z dnia 27 listopada 2019 roku Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej pomieszczeń stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zlokalizowanych na poddaszu budynku przy ul. Świętojańskiej 83-83A w kl.83, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 2020-09-09
154 XX/657/20 z 24 czerwca 2020 - petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G Komisję Sterującą i jej doradców, zatytułowanej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” 2020-09-09
155 XX/658/20 z 24 czerwca 2020 - petycji wniesionej przez radcę prawnego Konrada Łakomego – CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy a dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 2020-09-09
156 XX/659/20 z 24 czerwca 2020 -petycji wniesionej w dniu 1 czerwca 2020 r. przez Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-09-09
157 XX/660/20 z 24 czerwca 2020 - skargi Pani MR na działalność pracowników Urzędu Miasta Gdynia – Wydziału Architektoniczno - Budowlanego. 2020-09-09
158 XX/661/20 z 24 czerwca 2020 - petycji pana ŁP dotyczącej dokonania zmian w statutach Rad Dzielnic Gdyni i umożliwienia im pracy zdalnej 2020-09-09
159 XX/662/20 z 24 czerwca 2020 - wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR w przedmiocie przywrócenia przejścia przez jezdnię ze światłami na pasach ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni 2020-09-09
160 XX/663/20 z 24 czerwca 2020 -zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok 2020-09-09
161 XX/664/20 z 24 czerwca 2020 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034 2020-09-09
162 XX/665/20 z 24 czerwca 2020 - uzupełnienia listy - wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 2020-09-09
163 XXI/666/20 z 26 sierpnia 2020 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok 2020-09-09
164 XXI/667/20 z 26 sierpnia 2020 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034 2020-09-09
165 XXI/668/20 z 26 sierpnia 2020 - udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chmielnik z województwa podkarpackiego poszkodowanej w wyniku ulewnego deszczu w dniu 26.06.2020 r. 2020-09-09
166 XXI/669/20 z 26 sierpnia 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Jana Skrzetuskiego, bpa J. Pelczara i kard. S. Wyszyńskiego 2020-09-09
167 XXI/670/20 z 26 sierpnia 2020 - utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych oraz nadania jej statutu 2020-09-09
168 XXI/671/20 z 26 sierpnia 2020 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni 2020-09-09
169 XXI/672/20 z 26 sierpnia 2020 - powołania komisji konkursowej na przeprowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień 2020-09-09
170 XXI/673/20 z 26 sierpnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni 2020-09-09
171 XXI/674/20 z 26 sierpnia 2020 - zawarcia aneksu do Porozumienia zawartego z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot 2020-09-09
172 XXI/675/20 z 26 sierpnia 2020 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu "MATRYCS - Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings", dofinansowanego w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 2020-09-09
173 XXI/676/20 z 26 sierpnia 2020 - pozbawienia Skweru Plymouth w Gdyni kategorii drogi gminnej 2020-09-09
174 XXI/677/20 z 26 sierpnia 2020 - zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni do kategorii dróg gminnych 2020-09-09
175 XXI/678/20 z 26 sierpnia 2020 - zaliczenia dróg w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni do kategorii dróg gminnych oraz nadania nazwy odcinkowi drogi 2020-09-09
176 XXI/679/20 z 26 sierpnia 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Aleksandra Dulina w Gdyni 2020-09-09
177 XXI/680/20 z 26 sierpnia 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Apenińskiej w Gdyni 2020-09-09
178 XXI/681/20 z 26 sierpnia 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Danuty Baduszkowej w Gdyni 2020-09-09
179 XXI/682/20 z 26 sierpnia 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Promiennej w Gdyni 2020-09-09
180 XXI/683/20 z 26 sierpnia 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Stanisława Zauchy w Gdyni 2020-09-09
181 XXI/684/20 z 26 sierpnia 2020 -odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/46 2020-09-09
182 XXI/685/20 z 26 sierpnia 2020 - odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/40 2020-09-09
183 XXI/686/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Pasiecznej 39 2020-09-09
184 XXI/687/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Północnej 2020-09-09
185 XXI/688/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Wrocławskiej 2020-09-09
186 XXI/689/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Kowieńskiej 2020-09-09
187 XXI/690/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Wieluńskiej 71 2020-09-09
188 XXI/691/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej 2020-09-09
189 XXI/692/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Złotej 58 2020-09-09
190 XXI/693/20 z 26 sierpnia 2020 - odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka 6 2020-09-09
191 XXI/694/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby prawnej 2020-09-09
192 XXI/695/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. A. Krauzego w Gdyni 2020-09-09
193 XXI/696/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Brzoskwiniowej w Gdyni 2020-09-09
194 XXI/697/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kazimierza Górskiego 2020-09-09
195 XXI/698/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 22 2020-09-09
196 XXI/699/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 2020-09-09
197 XXI/700/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Orłowskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2020-09-09
198 XXI/701/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bronisława Dembińskiego 2020-09-09
199 XXI/702/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Dachnowskiego 32 2020-09-09
200 XXI/703/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni w nieruchomości położonej w Gdyni ul.Dachnowskiego 36 2020-09-09
201 XXI/704/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kamrowskiego 10 i Kubackiego 8 2020-09-09
202 XXI/705/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kaspra Geskiego 18 2020-09-09
203 XXI/706/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Krokowska 1 2020-09-09
204 XXI/707/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul.Mickiewicza i ul.Siemiradzkiego 2020-09-09
205 XXI/708/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Pawia 2020-09-09
206 XXI/709/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul.Przemysława 2020-09-09
207 XXI/710/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Wielkopolska 84 2020-09-09
208 XXI/711/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Miasta Gdyni, w nieruchomości położonej w Kaliszu ul.Wrocławska 23 2020-09-09
209 XXI/712/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy al. Zwycięstwa 2020-09-09
210 XXI/713/20 z 26 sierpnia 2020 - wyłączenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 2020-09-09
211 XXI/714/20 z 26 sierpnia 2020 - wyłączenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 2020-09-09
212 XXI/715/20 z 26 sierpnia 2020 - likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 2020-09-09
213 XXI/716/20 z 26 sierpnia 2020 - likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Gimnastyce Artystycznej przy ul. Władysława IV 54 w Gdyni 2020-09-09
214 XXI/717/20 z 26 sierpnia 2020 - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28. 2020-09-09
215 XXI/718/20 z 26 sierpnia 2020 - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 13 w Gdyni 2020-09-09
216 XXI/719/20 z 26 sierpnia 2020 - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni 2020-09-09
217 XXI/720/20 z 26 sierpnia 2020 - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 2020-09-09
218 XXI/721/20 z 26 sierpnia 2020 - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni 2020-09-09
219 XXI/722/20 z 26 sierpnia 2020 - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. 2020-09-09
220 XXI/723/20 z 26 sierpnia 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 7 oraz udziału w lokalu numer 19 o przeznaczeniu innym niż mieszkalny ( garażu), zlokalizowanych w budynku przy ul. Janusza Korczaka 2 w Gdyni, wraz ze sprzedażą odpowiednich udziałów w gruncie 2020-09-09
221 XXII/724/20 z 30 września 2020 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok 2020-10-06
222 XXII/725/20 z 30 września 2020 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034 2020-10-06
223 XXII/726/20 z 30 września 2020 - zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2020-10-06
224 XXII/727/20 z 30 września 2020 - przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 – 2021” 2020-10-06
225 XXII/728/20 z 30 września 2020 - zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji służących do gromadzenia, zagospodarowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania 2020-10-06
226 XXII/729/20 z 30 września 2020 - zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 2020-10-06
227 XXII/730/20 z 30 września 2020 - likwidacji ośrodka wsparcia Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni 2020-10-06
228 XXII/731/20 z 30 września 2020 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Miasta Gdyni 2020-10-06
229 XXII/732/20 z 30 września 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 2020-10-06
230 XXII/733/20 z 30 września 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 2020-10-06
231 XXII/734/20 z 30 września 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul.Sępiej 2020-10-06
232 XXII/735/20 z 30 września 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 2020-10-06
233 XXII/736/20 z 30 września 2020 - odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Chwarznieńskiej 2020-10-06
234 XXII/737/20 z 30 września 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul.Sienkiewicza 23 i Sędzickiego 2020-10-06
235 XXII/738/20 z 30 września 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 500m² położonej w Gdyni przy ul. Rybaków 2020-10-06
236 XXII/739/20 z 30 września 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 248m2 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków 2020-10-06
237 XXII/740/20 z 30 września 2020 - zmiany nazwy części ulicy Benedykta Porożyńskiego w Gdyni 2020-10-06
238 XXIII/741/20 z 28 października 2020 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 2020-12-03
239 XXIII/742/20 z 28 października 2020 - opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni, 2020-12-03
240 XXIII/743/20 z 28 października 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki, 2020-12-03
241 XXIII/744/20 z 28 października 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego, 2020-12-03
242 XXIII/745/20 z 28 października 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic Przebendowskich i Światowida, 2020-12-03
243 XXIII/746/20 z 28 października 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki, ulic Borchardta, Armii Krajowej oraz pl. Grunwaldzkiego 2020-12-03
244 XXIII/747/20 z 28 października 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej. 2020-12-03
245 XXIII/748/20 z 28 października 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach. 2020-12-03
246 XXIII/749/20 z 28 października 2020 - zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2020-12-03
247 XXIII/750/20 z 28 października 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020-12-03
248 XXIII/751/20 z 28 października 2020 - uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi, 2020-12-03
249 XXIII/752/20 z 28 października 2020 - uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody, 2020-12-03
250 XXIII/753/20 z 28 października 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Administracyjno - Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych, 2020-12-03
251 XXIII/754/20 z 28 października 2020 - zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni, 2020-12-03
252 XXIII/755/20 z 28 października 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Albańskiej w Gdyni, 2020-12-03
253 XXIII/756/20 z 28 października 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Dionizosa w Gdyni, 2020-12-03
254 XXIII/757/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej, 2020-12-03
255 XXIII/758/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ikara, 2020-12-03
256 XXIII/759/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cechowej, 2020-12-03
257 XXIII/760/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, 2020-12-03
258 XXIII/761/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pionierów, 2020-12-03
259 XXIII/762/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. A. Hryniewickiego, 2020-12-03
260 XXIII/763/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Cumowników 2020-12-03
261 XXIII/764/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej, 2020-12-03
262 XXIII/765/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstania Śląskiego, 2020-12-03
263 XXIII/766/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 127 2020-12-03
264 XXIII/767/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 32 m2 położonej w Gdyni przy ul. Ikara, 2020-12-03
265 XXIII/768/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 12m2 położonej w Gdyni przy ul. Ikara, 2020-12-03
266 XXIII/769/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej o powierzchni 877 m2 położonej w Gdyni przy ul. Krawieckiej 2020-12-03
267 XXIII/770/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego/Al. Jana Pawła II, 2020-12-03
268 XXIII/771/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Zawiszy Czarnego 2020-12-03
269 XXIII/772/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej, 2020-12-03
270 XXIII/773/20 z 28 października 2020 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osoby fizycznej (ul. Orlicz -Dreszera), 2020-12-03
271 XXIII/774/20 z 28 października 2020 - zmieniająca Uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie 2020-12-03
272 XXIII/775/20 z 28 października 2020 - skargi Pani JB na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, 2020-12-03
273 XXIII/776/20 z 28 października 2020 - skargi Pani JB z dnia 10 marca 2020 r. na działalność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, 2020-12-03
274 XXIII/777/20 z 28 października 2020 - wniosków SVOBODNY SOKOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu dotyczących działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,, 2020-12-03
275 XXIII/778/20 z 28 października 2020 - skargi SVOBODNY SOKOL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Działowej 22/7 na działalność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, 2020-12-03
276 XXIII/779/20 z 28 października 2020 - petycji wniesionej do Rady Miasta Gdyni przez AF, dotyczącej złożenia wniosku w naborze programu kolej Plus dot. projektu pt. „Odtworzenie linii kolei miejskiej typu SKM kursującej ongiś na trasie Rumia – Port Oksywie”, 2020-12-03
277 XXIII/780/20 z 28 października 2020 - petycji wniesionej do Rady Miasta Gdyni przez grupę osób fizycznych, zatytułowanej „Brak zgody na zamknięcie Klubu Kreatywni dla dzieci, społeczności lokalnej, sąsiadów istniejącego od 18 lat!” 2020-12-03
278 XXIII/781/20 z 28 października 2020 - zmiany uchwały Nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych 2020-12-03
279 XXIII/782/20 z 28 października 2020 - przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2019/2020” 2020-12-03
280 XXIII/783/20 z 28 października 2020 - rozwiązania porozumienia międzygminnego z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk oraz w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Gdańsk. 2020-12-03
281 XXIII/784/20 z 28 października 2020 - wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji 2020-12-03
282 XXIV/785/20 z 25 listopada 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Przemyskiej i L. Bądkowskiego 2021-01-05
283 XXIV/786/20 z 25 listopada 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu przy ulicy Olimpijskiej 2021-01-05
284 XXIV/787/20 z 25 listopada 2020 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Władysława IV i Alei Marszałka Piłsudskiego 2021-01-05
285 XXIV/788/20 z 25 listopada 2020 - przyjęcia Planu Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie na lata 2020 - 2022 2021-01-05
286 XXIV/789/20 z 25 listopada 2020 - ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2021 roku 2021-01-05
287 XXIV/790/20 z 25 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2021-01-05
288 XXIV/791/20 z 25 listopada 2020 - ustalenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Gmina Miasta Gdyni. 2021-01-05
289 XXIV/792/20 z 25 listopada 2020 - ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2021-01-05
290 XXIV/793/20 z 25 listopada 2020 - przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035” 2021-01-05
291 XXIV/794/20 z 25 listopada 2020 - utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół w Gdyni oraz nadania jej Statutu 2021-01-05
292 XXIV/795/20 z 25 listopada 2020 - utworzenia jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Informatyki oraz nadania jej statutu 2021-01-05
293 XXIV/796/20 z 25 listopada 2020 - zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 2021-01-05
294 XXIV/797/20 z 25 listopada 2020 - powierzenia Wiceprezydentowi Michałowi Guciowi reprezentowania Gminy Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr V/88/19 z dn. 23 stycznia 2019r. dot. odwołania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, powołania nowych przedstawicieli i upoważnienia do kumulacji głosów. 2021-01-05
295 XXIV/798/20 z 25 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia spółce „InnoBaltica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdyni. 2021-01-05
296 XXIV/799/20 z 25 listopada 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Goździkowej w Gdyni 2021-01-05
297 XXIV/800/20 z 25 listopada 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Janowskiej w Gdyni 2021-01-05
298 XXIV/801/20 z 25 listopada 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Władysława Kańskiego w Gdyni 2021-01-05
299 XXIV/802/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Afrykańskiej 2021-01-05
300 XXIV/803/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Architektów 2021-01-05
301 XXIV/804/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Gedymina 2021-01-05
302 XXIV/805/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 2021-01-05
303 XXIV/806/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 5 2021-01-05
304 XXIV/807/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Korzeniowskiego, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2021-01-05
305 XXIV/808/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Lazurowej 2021-01-05
306 XXIV/809/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Legionów 2021-01-05
307 XXIV/810/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Leszczynki i ul. Stoigniewa 2021-01-05
308 XXIV/811/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Mariana Mokwy 2021-01-05
309 XXIV/812/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich 2021-01-05
310 XXIV/813/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz - Dreszera 2021-01-05
311 XXIV/814/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Prostokątnej 2021-01-05
312 XXIV/815/20 z 25 listopada 2020 - odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 138/34 2021-01-05
313 XXIV/816/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Bp. Dominika 2021-01-05
314 XXIV/817/20 z 25 listopada 2020 - zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pionierów 2021-01-05
315 XXIV/818/20 z 25 listopada 2020 - zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Pionierów 2021-01-05
316 XXIV/819/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Legionów 94a 2021-01-05
317 XXIV/820/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Miedzianej 2021-01-05
318 XXIV/821/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 2021-01-05
319 XXIV/822/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 36/99 2021-01-05
320 XXIV/823/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2021-01-05
321 XXIV/824/20 z 25 listopada 2020 - zmiany Uchwały Nr XXI/690/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Wieluńskiej 71 2021-01-05
322 XXIV/825/20 z 25 listopada 2020 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Chrzanowskiego 21 2021-01-05
323 XXIV/826/20 z 25 listopada 2020 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul.Świętojańskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 2021-01-05
324 XXIV/827/20 z 25 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok 2021-01-05
325 XXIV/828/20 z 25 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034 2021-01-05
326 XXIV/829/20 z 25 listopada 2020 - wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdynia 2021-01-05
327 XXV/830/20 z 23 grudnia 2020 - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok
328 XXV/831/20 z 23 grudnia 2020 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021-2034
329 XXV/832/20 z 23 grudnia 2020 - zmiany Regulaminu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni”
330 XXV/833/20 z 23 grudnia 2020 - przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022
331 XXV/834/20 z 23 grudnia 2020 - określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
332 XXV/835/20 z 23 grudnia 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Jana Bażyńskiego w Gdyni
333 XXV/836/20 z 23 grudnia 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Jana Kilińskiego w Gdyni
334 XXV/837/20 z 23 grudnia 2020 - ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Kliprowej w Gdyni
335 XXV/838/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 59A
336 XXV/839/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Józefa Korzeniowskiego
337 XXV/840/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Kazimierza Górskiego
338 XXV/841/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Kacze Buki
339 XXV/842/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Spółdzielczej
340 XXV/843/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Nauczycielskiej
341 XXV/844/20 z 23 grudnia 2020 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ul. Granicznej
342 XXV/845/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jęczmiennej
343 XXV/846/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kapitańskiej
344 XXV/847/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Kołłątaja 18-30
345 XXV/848/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Pomorskiej
346 XXV/849/20 z 23 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
347 XXV/850/20 z 23 grudnia 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
348 XXV/851/20 z 23 grudnia 2020 - prowadzenia przez Urząd Miasta obsługi Gdyńskiego Centrum Informatyki
349 XXV/852/20 z 23 grudnia 2020 - zmiany uchwały Nr XX/646/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych
350 XXV/853/20 z 23 grudnia 2020 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024
351 XXV/854/20 z 23 grudnia 2020 - przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2023".
352 XXV/855/20 z 23 grudnia 2020 - petycji wniesionej przez Stowarzyszenie „Bryza”, a dotyczącej nadania nazwy przestrzeni obejmującej nieruchomości obejmujących Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej (obecnie Plac Grunwaldzki 1), Gdyńskie Centrum Filmowe oraz Gdyńską Szkołę Filmową (obecnie Plac Grunwaldzki 2) wraz z placem pomiędzy wymienionymi instytucjami kultury i sztuki
353 XXV/856/20 z 23 grudnia 2020 - petycji wniesionej przez Adama Lotkowskiego i Marcina Szczepaniaka a dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakicholwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Gdynia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19,że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych..
354 XXV/857/20 z 23 grudnia 2020 - petycji wniesionej przez Piotra Sterkowskiego a dotyczącej wezwania Rady Miasta Gdyni do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakicholwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Gdynia z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych..
355 XXV/858/20 z 23 grudnia 2020 - wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 10.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2021 11:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.01.2021 11:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.01.2021 11:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.01.2021 09:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.01.2021 09:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.12.2020 13:52 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.12.2020 13:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.12.2020 14:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.12.2020 14:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.12.2020 13:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.10.2020 11:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.09.2020 13:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.09.2020 13:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.09.2020 13:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.09.2020 12:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.09.2020 12:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.09.2020 12:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.09.2020 12:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.09.2020 11:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 11:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 11:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 11:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 11:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 11:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 11:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 09:58 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 09:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 09:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 09:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 09:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 09:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 08:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 08:52 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 08:52 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.09.2020 08:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.07.2020 11:25 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 12:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 12:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 11:02 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 11:01 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 10:49 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.03.2020 10:06 Aktualizacja treści Dorota Nelke
10.03.2020 10:02 Aktualizacja treści Dorota Nelke
10.03.2020 09:53 Dodanie informacji Dorota Nelke