2016

Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni

2016 rok


Numer
pozycji
Tytuł aktu Data
udostępnienia
1 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/350/16 - nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Ernestowi Bryllowi 2016-04-05
2 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. -
XVI/351/16 - nadania ks. prałatowi Edmundowi Wierzbowskiemu Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”
2016-04-05
3Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. -
XVI/352/16 - nadania panu Andrzejowi Boczkowi Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”
2016-04-05
4 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/353/16 - nadania pani Małgorzacie Sokołowskiej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI”, 2016-04-05
5 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/354/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej 2016-04-05
6 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/355/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni,
rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego
2016-04-05
7 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/356/16 -wzoru informacji na podatek od nieruchomości 2016-04-05
8 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/357/16 -wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 2016-04-05
9 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/358/16 -wzoru informacji na podatek rolny 2016-04-05
10 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/359/16 -wzoru deklaracji na podatek rolny 2016-04-05
11 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/360/16 -wzoru informacji na podatek leśny 2016-04-05
12 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/361/16 -wzoru deklaracji na podatek leśny 2016-04-05
13 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/362/16 - zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 2016-04-05
14 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/363/16 - utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych” 2016-04-05
15 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/364/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Heidricha, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni 2016-04-05
16 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/365/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Króla Jana III 2016-04-05
17 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/366/16 - zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 2016-04-05
18Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/367/16 - skargi pana B.N. na działalność Prezydenta, str. 2, str. 3, 2016-04-05
19Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. -
XVI/368/16 - skargi pani E.F. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
str. 2
2016-04-05
20 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. -
XVI/369/16 - skargi pani K.K. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
str. 2
2016-04-05
21 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/370/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Św. Piotra, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2016-04-05
22 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/371/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
położonej w Gdyni przy ul. Orzechowej
2016-04-05
23 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/372/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 2016-04-05
24 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/373/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Małokackiej 2016-04-05
25 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2016 r. - XVI/374/16 - wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2016 r. 2016-04-05
26Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/R/16 - Rezolucja Rady Miasta Gdyni w sprawie cyrków 2016-04-05
27Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/375/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów 2016-04-05
28Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/376/16 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni 2016-04-05
29Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/377/16 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Działki leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
2016-04-05
30Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/378/16 - uznania za niezasadną petycji w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego oraz XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Baczyńskiego wchodzących w skład ZSO nr 4 w Gdyni2016-04-05
31 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/379/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-05
32 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/380/16 - likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-05
33 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/381/16 - likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-05
34 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/382/16 - likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Morskiej 186 w Gdyni 2016-04-05
35 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/383/16 - przekształcenia Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni 2016-04-05
36 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/384/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-05
37 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/385/16 - przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-05
38 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/386/16 - likwidacji Technikum Chemicznego im. prof. Stefana Kozłowskiego i Technikum Mechanicznego nr 2 im. prof. Stefana Kozłowskiego przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-05
39 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/387/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-05
40 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/388/16 - przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-05
41 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/389/16 - likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-05
42 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/390/16 - likwidacji Technikum nr 4 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-05
43 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/391/16 - połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, Technikum Transportowego, Szkoły Policealnej nr 3 w Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych z siedzibą przy ul. Morskiej 186 w Gdyni 2016-04-05
43 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/392/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni 2016-04-05
44 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/393/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-05
45 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/394/16 - likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-05
46 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/395/16 - przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni 2016-04-05
47 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/396/16 - połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Technikum Budowy Okrętów, Technikum Mechanicznego nr 1, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-05
48 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/397/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-05
49 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/398/16 - likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-05
50 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/399/16 - przekształcenia Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych
przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni
2016-04-05
51 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/400/16 - rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni 2016-04-05
52 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/401/16 - przekształcenia Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni 2016-04-05
53 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/402/16 - wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych
z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni
2016-04-05
54 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/403/16 - przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni 2016-04-05
55 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/404/16 - połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Technikum Budowlanego, Technikum nr 3, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-05
56 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/405/16 - połączenia Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gimnazjum dla Dorosłych
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 z siedzibą przy ul. Raduńskiej 21 w Gdyni
2016-04-05
57 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/406/16 - przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni 2016-04-05
58 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/407/16 - założenia Gimnazjum nr 28 z siedzibą przy ul. Dickmana 14 w Gdyni 2016-04-05
59 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/408/16 - połączenia Gimnazjum nr 28 oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Stanisława Dąbka w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 z siedzibą przy ul. Dickmana 14 w Gdyni 2016-04-05
60 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/409/16 - wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Województwa Pomorskiego darowizny nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 2016-04-05
61 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/410/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Morskiej - Struga Cisowska 2016-04-05
62 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/411/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Łopianowej 2016-04-05
63 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/412/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Hodowlanej 5 2016-04-05
64 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/413/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy w Gdyni przy ul. Kontenerowej 2016-04-05
65 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/414/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
położonej przy ul. Władysława Syrokomli
2016-04-05
66 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/415/16 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 89A
2016-04-05
67 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/416/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Okrętowej w Gdyni 2016-04-05
68 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/417/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Zjazdowej w Gdyni 2016-04-05
69 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/418/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Folwarcznej w Gdyni 2016-04-05
70 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/419/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Goplany w Gdyni 2016-04-05
71 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/420/16 - zaliczenia wybudowanego odcinka ul. Bukowej w Gdyni do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu ul. Bukowej 2016-04-05
72 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/421/16 - skargi Pani E.W. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, str. 2 2016-04-05
73 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/422/16 - skargi pana J.G. na działalność Prezydenta 2016-04-05
74 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/423/16 - powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 2016-04-05
75 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/424/16 - przyjęcia rezygnacji radnego Zygmunta Zmudy-Trzebiatowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni 2016-04-05
76 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/425/16 - przyjęcia rezygnacji radnej Joanny Zielińskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdyni 2016-04-05
77
Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/426/16 - wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni
2016-04-05
78
Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/427/16 - wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni
2016-04-05
79Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. - XVII/428/16 - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 2016 oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację 2016-04-05
80 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 16 marca 2016 r. -

XVIII/429/16 - uchylenia uchwał Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016r. w sprawie rozwiązania zespołów szkół, likwidacji, przekształcenia, wyłączenia szkół i placówki

2016-04-05
81Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 16 marca 2016 r. -

XVIII/430/16 - uchylenia uchwał Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016r. w sprawie połączenia szkół i placówek w zespoły

2016-04-05
82 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/431/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-04-05
83 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/432/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-04-05
84 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/433/16 - przyjęcia raportu z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2016-04-05
85 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/434/16 - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2016 2016-04-05
86 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/435/16 - wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni 2016-04-05
87 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/436/16 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego
2016-04-05
88 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/437/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Krośnieńskiej
2016-04-05
89 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/438/16 - zasad oddawania w dzierżawę lub najem oraz obciążania nieruchomości gminnych 2016-04-05
90 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/439/16 - wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości, stanowiącej współwłasność
Gminy Miasta Gdyni oraz osób fizycznych, położonych przy ul. Płk. Dąbka 45
2016-04-05
91 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/440/16 - wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Uranowej
2016-04-05
92 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/441/16 - wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy
ul. Bazyliowej i ul. Cynamonowej
2016-04-05
93 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/442/16 - warunków udzielenia bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni 2016-04-05
94 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/443/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona 2016-04-05
95 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/444/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Północnej 2016-04-05
96 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/445/16 - określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-04-05
97 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 r. - XIX/446/16 - udzielenia dotacji dla Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. 2016-04-05
98 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/R/16 - Rezolucja w sprawie Ukrainy 2016-04-28
99
Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/447/16 - w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” i odwołania upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej udzielonego Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni 2016-04-28
100 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/448/16 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej 2016-04-28
101 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/449/16 - w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu 2016-04-28
102 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/450/16 - w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz promocji 2016-04-28
103 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/451/16 - w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025” 2016-04-28
104 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/452/16 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
2016-04-28
105 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. -XX/453/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-28
106 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/454/16 - uchwała w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 14 im. Jana Radtkego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-28
107 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/455/16 - uchwała w sprawie likwidacji XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-28
108 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/456/16 - uchwała w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
przy ul. Morskiej 186 w Gdyni
2016-04-28
109 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/457/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194 w Gdyni 2016-04-28
110 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/458/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekologicznych przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-28
111 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/459/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni 2016-04-28
112 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/460/16 - uchwała w sprawie likwidacji Technikum Chemicznego im. prof. Stefana Kozłowskiego i
Technikum Mechanicznego nr 2 im. prof. Stefana Kozłowskiego przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni
2016-04-28
113 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/461/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Usługowych przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-28
114 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/462/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 3 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-28
115 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/463/16 - uchwała w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-28
116 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/464/16 - uchwała w sprawie likwidacji Technikum nr 4 przy ul. Morskiej 75 w Gdyni 2016-04-28
117 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/465/16 - uchwała w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, Technikum Transportowego, Szkoły Policealnej nr 3 w Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych z siedzibą przy ul. Morskiej 186 w Gdyni 2016-04-28
118 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/466/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni 2016-04-28
119 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/467/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-28
120 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/468/16 - uchwała w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-28
121 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/469/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Budowy Okrętów, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
nr 3, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego przy ul. Energetyków 13A w Gdyni
2016-04-28
122 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/470/16 - uchwała w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, Technikum Budowy Okrętów, Technikum Mechanicznego nr 1, Szkoły Policealnej nr 1, Szkoły Policealnej nr 8 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą przy ul. Morskiej 79 w Gdyni 2016-04-28
123 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/471/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu im. Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-28
124 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/472/16 - uchwała w sprawie likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-28
125 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/473/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum nr 3, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Gimnazjum dla Dorosłych przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni 2016-04-28
126 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/474/16 - uchwała w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych im. Bronisława Bukowskiego przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni 2016-04-28
127 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/475/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Budowlanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 przy ul. Tetmajera 65 w Gdyni 2016-04-28
128 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/476/16 - uchwała w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni 2016-04-28
129 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/477/16 - uchwała w sprawie przekształcenia Technikum Ekonomicznego, Technikum Handlowego, Szkoły Policealnej nr 4, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni 2016-04-28
130 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/478/16 - uchwała w sprawie połączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6, Technikum Budowlanego, Technikum nr 3, Szkoły Policealnej nr 5 dla Dorosłych, Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą przy ul. płk. Stanisława Dąbka 207 w Gdyni 2016-04-28
131 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/479/16 - uchwała w sprawie połączenia Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 z siedzibą przy ul. Raduńskiej 21 w Gdyni 2016-04-28
132 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/480/16 - uchwała w sprawie przekształcenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Żeromskiego 31 w Gdyni 2016-04-28
133 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/481/16 - uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni 2016-04-28
134 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/482/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Głogowej 2016-04-28
135 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/483/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Góralskiej w Gdyni 2016-04-28
136 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/484/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Kurpiowskiej w Gdyni 2016-04-28
137 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/485/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Szkolnej w Gdyni 2016-04-28
138 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/486/16 - skargi Pani E.K. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2016-04-28
139 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/487/16 - rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni
2016-04-28
140 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/488/16 - w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Gdyni ze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby 2016-04-28
141 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/489/16 - w sprawie współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Sopotu, Gminą Miasta Rumi, Gminą Miasta Wejherowa oraz Gminą Wejherowo w celu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy tras rekreacyjnych w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym 2016-04-28
142 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/490/16 - w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2016 2016-04-28
143 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/491/16 - w sprawie zmiany Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia 2016-04-28
144 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. - XX/492/16 - w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych 2016-04-28
145 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/493/16 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-06-10
146Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/494/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-06-10
147Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/495/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Hutniczej, Puckiej i B. Krzywoustego 2016-06-10
148Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/496/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa 2016-06-10
149Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/497/16 - przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Gdyni 2016-06-10
150Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/498/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Bydgoskiej 11, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2016-06-10
151Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/499/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 13 2016-06-10
152Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/500/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 1 B 2016-06-10
153Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/501/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 C 2016-06-10
154Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/502/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ul.Płk. Dąbka i Zielonej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni 2016-06-10
155Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/503/16 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego 2016-06-10
156Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/504/16 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 2016-06-10
157Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/505/16 - ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1637G ulicy Wrocławskiej w Gdyni 2016-06-10
158Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/506/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Wojciecha Surmana w Gdyni 2016-06-10
159Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/507/16 - przystąpienia do Stowarzyszenia European Covenant on Demographic Change 2016-06-10
160Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/508/16 - zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Miejskiemu im. W. Gombrowicza w Gdyni 2016-06-10
161Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/509/16 - nadania imienia Przedszkolu nr 7 w Gdyni ul. Władysława IV 56 2016-06-10
162Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/510/16 - nadania imienia Przedszkolu nr 36 w Gdyni ul. Okrzei 16 2016-06-10
163Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/511/16 - zmiany uchwały Nr XIII/243/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2015 r. wprowadzającej zasady przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica” 2016-06-10
164Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/512/16 - wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019 2016-06-10
165Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/513/16 - zmiany Uchwały Nr II/8/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni 2016-06-10
166Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/514/16 - zmiany Uchwały Nr II/15/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdyni 2016-06-10
167Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/515/16 - zmiany Uchwały Nr II/13/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni 2016-06-10
168Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/516/16 - zmiany Uchwały Nr II/12/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty Rady Miasta Gdyni 2016-06-10
169Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/517/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Świętojańskiej 2016-06-10
170Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/518/16 - nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni 2016-06-10
171 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2016 r. - XXI/519/16 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Oksywie w Gdyni 2016-06-10
 172 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/520/16 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2015 2016-09-06
 173  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/521/16 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok 2016-09-06
 174  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/522/16 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2015 2016-09-06
 175  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/523/16 - przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni na dzień 31.12.2015 r.  2016-09-06
 176  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/524/16 - udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2015 2016-09-06
 177  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/525/16 - w sprawie przystąpienia do  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2015 – 2035”  2016-09-06
 178  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/526/16 - w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016”  2016-09-06
 179  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/527/16 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulic: Rdestowej, Leśna Polana i Kolonia 2016-09-06
 180  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/528/16 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia 2016-09-06
 181  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/529/16 - ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 2016-09-06
 182  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/530/16 - zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus”  2016-09-06
 183  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/531/16 - zmiany uchwały nr XII/223/11 z 28 września 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu 2016-09-06
 184  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/532/16 - przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2016-09-06
 185  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/533/16 - nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni 2016-09-06
 186  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/534/16 - zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody 2016-09-06
 187  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/535/16 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie ul. Zygmunta Augusta 2016-09-06
 188  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/536/16 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – ul. Tezeusza i ul. Zakopiańska 2016-09-06
 189  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/537/16 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gmina Miasta Gdyni a Akademią Morską w Gdyni – ul. Maurycego, Beniowskiego i Bulwar Nadmorski 2016-09-06
 190  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/538/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Zielonej 2016-09-06
 191  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/539/16 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 6 2016-09-06
 192  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/540/16 - w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Sosnowej w Gdyni 2016-09-06
 193  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/541/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 2016-09-06
 194  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/542/16 - petycji B.W.C. w przedmiocie autorskiego projektu Strategii dla Gdyni na lata 2016 – 2026  2016-09-06
 195  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/543/16 - petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach dotyczącej ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w zakresie korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 2016-09-06
 196  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/544/16 - skargi Pani M.G. na dzialalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni; str. 2, str. 3 2016-09-06
 197  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/545/16 - wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni 2016-09-06
 198  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/546/16 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-09-06
 199  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/547/16 - w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-09-06
 200  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/548/16 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni 2016-09-06
 201  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. - XXII/549/16 - w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni, jako Partnera do projektu Freight TAILS (Program URBACT III) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2016-09-06
 202 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/550/16 - zmiany Statutu Miasta Gdyni, 2016-09-07
 203  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/551/16 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-09-07
 204  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/552/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-09-07
 205  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/553/16 - zmiany Uchwały nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia 2016-09-07
 206  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/554/16 - ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy 2016-09-07
 207  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/555/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic H. Sienkiewicza oraz W. Stwosza 2016-09-07
 208  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/556/16 - złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego 2016-09-07
 209  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. -XXIII/557/16 - zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda 2016-09-07
 210  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/558/16 - zawarcia umowy o współpracy na zasadzie miast zaprzyjaźnionych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa) 2016-09-07
 211  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/559/16 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „MEMTRAIN: Memory Training for Older Adults (55+) Linking Physical Exercise and Brain Training to Promote Healthy Ageing” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży 2016-09-07
 212  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/560/16 - wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Armii Krajowej 22 2016-09-07
 213  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/561/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Deszczowej 2016-09-07
 214  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/562/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szarych Szeregów 2016-09-07
 215  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/563/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gen. Józefa Hallera 2016-09-07
 216  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/564/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Anyżowej 2016-09-07
 217  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/565/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 36 2016-09-07
 218  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/566/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 2016-09-07
 219  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/567/16 - wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 2016-09-07
 220  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/568/16 - wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Opata Hackiego 12 na czas oznaczony - 10 lat 2016-09-07
 221  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/569/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego 2016-09-07
 222  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/570/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Arendta Dickmana 2016-09-07
 223  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/571/16 - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chylońskiej 251 A 2016-09-07
 224  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/572/16 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość będącą własnością Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Chrystusa Króla w Gdyni 2016-09-07
 225  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/573/16 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Starodworcowej 2016-09-07
 226  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/574/16 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Cisowa w Gdyni 2016-09-07
 227  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/575/16 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uczniowskiej w Gdyni 2016-09-07
 228  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/576/16 - zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ulicy Ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej 2016-09-07
 229  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/577/16 - zmiany uchwały w sprawie: a) zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej 2016-09-07
 230  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/578/16 - odmowy uwzględnienia wezwania XX do unieważnienia uchwały Nr XXXI/711/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie a) zaliczenia ulicy ks. Prałata Hilarego Jastaka do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej (Dz. Urz. Woj. pomorskiego z 2009, Nr 87, poz. 1734); str. 2, str. 3 2016-09-07
 231  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/579/16 - zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Technikum nr 4 w Gdyni 2016-09-07
 232  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/580/16 - skargi pani XX na działalność Prezydenta Miasta Gdyni; str. 2, str. 3, str. 4 2016-09-07
 233  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/581/16 - skargi pana XX na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni; str. 2, str. 3 2016-09-07
 234  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/582/16 - zmiany uchwały nr XXI/782/00 Rady Miasta Gdyni z 23 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni oraz członków komisji Rady nie będących radnymi 2016-09-07
 235  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/583/16 - pomnika Chrystusa Króla w Gdyni 2016-09-07
 236  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/584/16 - określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z mieszkańcami miasta Gdyni 2016-09-07
 237  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/585/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-09-07
 238  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2016 r. - XXIII/586/16 - projektu pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” 2016-09-07
 239 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/587/16 - wprowadzenia na terenie Miasta Gdyni karty „Gdynia Senior Plus” 2016-10-18
 240 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/588/16 - przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń gdyńskiej polityki międzypokoleniowej 2016-10-18
 241 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/589/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki 2016-10-18
 242 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/590/16 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej 2016-10-18
 243 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/591/16 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie Uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020”  2016-10-18
 244 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/592/16 - zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii 2016-10-18
 245 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/593/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: "TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion" z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020” 2016-10-18
 246 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/594/16 - zmian w statucie jednostki budżetowej żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23 2016-10-18
 247 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/595/16 - wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia §7 ust. 2 uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni; uzasadnienie 2016-10-18
 248 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/596/16 - skargi Pana XX na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni; uzasadnienie, str. 3 2016-10-18
 249 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/597/16 - skargi Pani XX na działalność Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni, uzasadnienie 2016-10-18
 250 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/598/16 - skargi Pani XX na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni, uzasadnienie 2016-10-18
 251 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/599/16 - zbycia karetki 2016-10-18
 252 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/600/16 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-10-18
 253 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/601/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-10-18
 254 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/602/16 - zaopiniowania „Propozycji planu aglomeracji GDAŃSK”  2016-10-18
 255 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/603/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Akacjowej 2016-10-18
 256 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/604/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kombatantów 2016-10-18
 257 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 września 2016 r. - XXIV/605/16 - wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Ikara 2016-10-18
 258 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. - XXV/606/16 - przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2015/2016 2016-11-02
 259  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. - XXV/607/16 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni, rejon ulic J. Korzeniowskiego oraz W. Stwosza 2016-11-02
 260  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. - XXV/608/16 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016-11-02
 261 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/609/16 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni 2016-11-02
 262 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/610/16 - wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 2016-11-02
 263 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/611/16 - wzoru informacji na podatek od nieruchomości 2016-11-02
 264 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/612/16 - opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdynia 2016-11-02
 265 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/613/16 - opłaty targowej na terenie Miasta Gdynia 2016-11-02
 266 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/614/16 - ustalenia wysokości opłat  za  usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym 2016-11-02
 267 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/615/16 - projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” 2016-11-02
 268 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/616/16 - wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony 2016-11-02
 269 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/617/16 - zmiany uchwały nr XXII/529/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych 2016-11-02
 270 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/618/16 - powołania koordynatorów Młodzieżowej rady Miasta Gdyni 2016-11-02
 271 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/619/16 - wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego  nieruchomości przy ul. Platynowej 13 2016-11-02
 272 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/620/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego/Al. Jana Pawła II 2016-11-02
 273 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/621/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa 2016-11-02
 274 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/622/16 - skargi pana AP na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, str. 2
 2016-11-02
 275 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/623/16 - skargi pani EL na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, str. 2, str. 3
 2016-11-02
 276 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/624/16 - skargi pana MD na działalność Prezydenta Gdyni, str. 2, str. 3str. 4 2016-11-02
 277 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/625/16 - skargi Pana GK na działalność Prezydenta Gdyni, str. 2
 2016-11-02
 278 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/626/16 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan JAW), str. 2, str. 3
 2016-11-02
 279 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/627/16 - odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej (pan TRW), str. 2, str. 3
 2016-11-02
 280 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/628/16 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXIII/583/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie pomnika Chrystusa Króla w Gdyni 2016-11-02
 281 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 2016 r. -  XXV/629/16 - przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni 2016-11-02
 282 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/630/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Władysława IV oraz Żwirki i Wigury 2016-12-01
 283 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/631/16 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów 2016-12-01
 284 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/632/16 - w sprawie zaopiniowania projektu przebiegu granic pasa technicznego na terenie Miasta Gdyni 2016-12-01
 285 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/633/16 - w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 2016-12-01
 286 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/634/16 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2017 r.  2016-12-01
 287 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/635/16 - zmiany uchwały Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni 2016-12-01
 288 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/636/16 - likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 3 z siedzibą w Gdyni, 2016-12-01
 289 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/637/16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-12-01
 290 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/638/16 - zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni 2016-12-01
 291 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/639/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego 2016-12-01
 292 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/640/16 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości będącej własnością Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonej w Gdyni przy ul. Bronisława Dembińskiego 2016-12-01
 293 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/641/16 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej  2016-12-01
 294 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/642/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 2016-12-01
 295 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/643/16 - zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 2016-12-01
 296 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/644/16 - skargi Pana AS na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni 2016-12-01
 297 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/645/16 - skargi Pani JD na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 2016-12-01
 298 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/646/16 - skargi Pana KW na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni 2016-12-01
 299 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/647/16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok 2016-12-01
 300 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/648/16 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 2016-12-01
 301 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/649/16 - w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-12-01
 302 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/650/16 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2016-12-01
 303 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/651/16 - ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym 2016-12-01
 304 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/652/16 - w sprawie zmiany uchwały nr XIV/285/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej Pomorskiej Kolei Metropolitarnej S.A., sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania 2016-12-01
 305 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2016 r. - XXVI/653/16 - w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Armii Krajowej 22 2016-12-01
 306Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/654/16 - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017 2017-01-05
 307 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/655/16 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033 2017-01-05
 308 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/656/16 - ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym 2017 2017-01-05
 309 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/657/16 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego 2017-01-05
 310 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/658/16 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta 2017-01-05
 311 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/659/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego, obwieszczenie 2017-01-05
 312 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/660/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, obwieszczenie 2017-01-05
 313 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/661/16 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda, obwieszczenie 2017-01-05
 314 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/662/16 - ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, obwieszczenie 2017-01-05
 315 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/663/16 - Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdyni w latach 2017 – 2021 2017-01-05
 316 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/664/16 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do Stowarzyszenia DOCOMOMO International 2017-01-05
 317 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/665/16 - zmiany uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Gdyni w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych" 2017-01-05
 318 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/666/16 - zmiany uchwały nr XXVII/635/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Aktywności Seniora, zmienionej uchwałą nr X/269/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2007 roku 2017-01-05
 319 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/667/16 - trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2017-01-05
 320 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/668/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Gdyni  przy  ulicy  Władysława  IV  7-15 oraz przy ulicy Świętojańskiej 104A 2017-01-05
321
 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/669/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. Władysława IV 2017-01-05
 322 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/670/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych  położonych  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej 2017-01-05
 323 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/671/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej przy ul. Wiejskiej na czas nieoznaczony 2017-01-05
 324 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/672/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej   w Gdyni przy ul. ks. Stanisława Zawackiego 3 2017-01-05
 325 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/673/16 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własności Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Marszałka Piłsudskiego 50 2017-01-05
 326 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/674/16 - wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie własności gruntu 2017-01-05
 327 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/675/16 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Prusa 2017-01-05
 328 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/676/16 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28 2017-01-05
 329 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/677/16 - ustanowienia pomników przyrody 2017-01-05
 330 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. - XXVII/678/16 - zmiany uchwały nr XXI/782/00 Rady Miasta Gdyni z 23 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Miasta Gdyni oraz członków komisji Rady nie będących radnymi 2017-01-05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 04.04.2016
Data udostępnienia informacji: 04.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2017 13:00 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
01.12.2016 14:26 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
07.11.2016 09:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
03.11.2016 15:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.11.2016 14:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.10.2016 15:24 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
27.09.2016 14:53 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.09.2016 15:53 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
06.09.2016 15:27 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
06.09.2016 15:25 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.07.2016 11:18 Poprawa szerokości tabeli Michał Kowalski
13.07.2016 15:32 Korekta Michał Kowalski
13.07.2016 15:27 Korekta Michał Kowalski
13.07.2016 15:25 Korekta Michał Kowalski
13.07.2016 15:23 Korekta Michał Kowalski
13.07.2016 15:15 Korekta Michał Kowalski
10.06.2016 10:43 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
28.04.2016 12:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.04.2016 13:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.04.2016 11:55 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.04.2016 11:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.04.2016 11:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.04.2016 10:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.04.2016 14:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.04.2016 13:43 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska