2014

Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni

Rok 2014Numer
pozycji
 Tytuł aktu  Data
udostępnienia
1 Rezolucja Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2014 rokiem księdza prałata Hilarego Jastaka  2014-01-20
2
Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/795/14 - nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Andrzejowi Kołodz2014-01-20iejowi
2014-01-20
 3  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/796/14 - nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal nr 52 (pani Teresa Kamińska),

 2014-01-20
 4  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/797/14 - nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal nr 53 (pani Elżbieta Kruszewska),

2014-01-20
 5 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/798/14 - nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – medal nr 54 (pan Aleksander Ryziński)  2014-01-20
 6 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr  XXXVIII/799/14 - uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni,  2014-01-20
 7 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr  XXXVIII/800/14 - zmiany statutu jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”  2014-01-20
 8  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/801/14 - zmiany statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji,

 2014-01-20
 9  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/802/14 - uchwalenia zmian treści Statutu Żłobka Niezapominajka w Gdyni przy ulicy Wójta Radtkego 23,

 2014-01-20
 10 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/803/14 - zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A,  2014-01-20
 11  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/804/14 - zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13,

 2014-01-20
 12 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/805/14 - zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni, ul. Morska 75,  2014-01-20
 13  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/806/14 - zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni ul. Raduńska 21,

 2014-01-20
 14 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr  XXXVIII/807/14 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Gdyni,  2014-01-20
 15  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/808/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rymarskiej 5A,

 2014-01-20
 16  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/809/14 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

 2014-01-20
 17  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/810/14 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej 98,

 2014-01-20
 18 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/811/14 -skargi pana XXXXXXXXXXXXXXX,  2014-01-20
 19  

Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 15 stycznia 2014 r. - nr XXXVIII/812/14 - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-VIII.4131.38.2013.MA Wojewody Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku

 2014-01-20
 20  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 03 lutego 2014 r. - nr XXXIX/813/14 - podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 2014-02-06
 21 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 03 lutego 2014 r. - nr XXXIX/814/14 - określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  2014-02-06
 22  Rezolucja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r.(w sprawie Ukrainy)  2014-03-04
 23  Rezolucja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r.(w sprawie lotniska)  2014-03-04
 24  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/815/14 - przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025”  2014-03-04
 25  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/816/14 - zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,  2014-03-04
 26  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/817/14 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów dotyczących wykonywania zadań własnych gminy w zakresie komunikacji autobusowej i trolejbusowej w ramach gdyńskiej komunikacji miejskiej  2014-03-04
 27  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/818/14 - zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki gdańskiej i Zatoki Puckiej  2014-03-04
 28  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/819/14 - wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miasta Gdyni – jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni z tytułu zawierania umów z innymi podmiotami do 2020 r.  2014-03-04
 29  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/820/14 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Janinę Pranczke i Marię Hupkę dotyczącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni  2014-03-04
 30  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/821/14 - przyjęcia do realizacji Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2020  2014-03-04
 31  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/822/14 - zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”  2014-03-04
 32  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/823/14 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Żeromskiego 6  2014-03-04
 33  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/824/14 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Janowskiej  2014-03-04
 34  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/825/14 - zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Energetyków 16  2014-03-04
 35  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/826/14 - zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łyskowskiego 9  2014-03-04
 36  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/827/14 - wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej  2014-03-04
 37  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/828/14 - wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Fleszarowej-Muskat  2014-03-04
 38  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/829/14 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie położonych przy ul. Kopernika 17  2014-03-04
 39  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/830/14 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni  2014-03-04
 40  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/831/14  - skargi pani XXXXXXXXXXXXXx  2014-03-04
 41  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/832/14 -wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka  2014-03-04
 42  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/833/14 - nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni  2014-03-04
 43  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/834/14 - wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni  2014-03-04
 44  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/835/14 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2014  2014-03-04
 45  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/836/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Gdyni na lata 2014-2033  2014-03-04
 46  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/837/14 - składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  2014-03-04
 47  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/838/14 - zmiany Uchwały nr XX/382/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 maja 2012 r. (w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego)  2014-03-04
 48  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/839/14 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo 2014-03-04
 49  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2014 r. - nr XL/840/14 - wyrażenia zgody na lokalizację pomnika księdza prałata Hilarego Jastaka  2014-03-04
 50 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/841/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania  2014-03-31
 51  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/842/14 - utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  2014-03-31
 52  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/843/14 - określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  2014-03-31
 53  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/844/14 - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2014  2014-03-31
 54  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/845/14 - raportu z realizacji w 2013 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  2014-03-31
 55  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/846/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni  2014-03-31
 56  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/847/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Chylońskiej  2014-03-31
 57  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/848/14 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej 2014-03-31
 58  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/849/14 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni  2014-03-31
 59  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/850/14 - planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3  2014-03-31
 60  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/851/14 - likwidacji I Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Usługowych w Gdyni ul. Morska 75  2014-03-31
 61  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/852/14 - likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kolegium Miejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni ul. Raduńska 21  2014-03-31
 62  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/853/14 - likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni ul. Energetyków 13  2014-03-31
 63  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/854/14 - likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni przy ul. Energetyków 13A  2014-03-31
 64  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/855/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Cechowej  2014-03-31
 65  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/856/14 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sopockiej  2014-03-31
 66  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/857/14 - wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Architektów  2014-03-31
 67  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/858/14 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Boisko  2014-03-31
 68  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/859/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033  2014-03-31
 69  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r. - nr XLI/860/14 - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marsz. Piłsudskiego  2014-03-31
 70 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/861/14 - zmiany statutu jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”,  2014-04-25
 71 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/862/14 - wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2014  2014-04-25
 72 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/863/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizacjom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich  2014-04-25
 73 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/864/14 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”  2014-04-25
 74  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/865/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Legionów, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  2014-04-25
 75  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/866/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej  2014-04-25
 76  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/867/14 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pokrzywowej  2014-04-25
 77  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/868/14 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Sojowej  2014-04-25
 78  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/869/14 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Alei Jana Pawła II  2014-04-25
 79  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/870/14 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K.Ujejskiego 23-25,  2014-04-25
 80  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/871/14 - zmiany uchwały powołującej Radę Społeczną przy SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14  2014-04-25
 81  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/872/14 - wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego  2014-04-25
 82  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/873/14 - zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni (w sprawie nadania nazwy placowi w Gdyni)  2014-04-25
 83  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/874/14 - skargi pana XXXXXXXXXXXXXXXXX  2014-04-25
 84  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/875/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2014  2014-04-25
 85  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/876/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033  2014-04-25
 86  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/877/14 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Zygmunta Augusta  2014-04-25
 87  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/878/14 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie drogowym ul. Górniczej  2014-04-25
 88  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/879/14 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Władysława IV i 10-go Lutego  2014-04-25
 89  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/880/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Portowej  2014-04-25
 90  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 kwietnia 2014 r. - nr XLII/881/14 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego  2014-04-25
 91  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/882/14 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Wicko dotyczącego przyjęcia zadania polegającego na opracowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych w ramach projektu „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”  2014-06-02
 92  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/883/14 - zmiany Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdyni,  2014-06-02
 93  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/884/14 - zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody  2014-06-02
 94  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/885/14 - przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016  2014-06-02
 95  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/886/14 - przekazania środków dla Policji w 2014 r.  2014-06-02
 96  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/887/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kaspra Geskiego  2014-06-02
 97  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/888/14 - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni ul. Żeromskiego 6, stanowiącej własność osoby fizycznej,  2014-06-02
 98  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/889/14 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Stanisława Moniuszki w Gdyni,  2014-06-02
 99  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/890/14 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Wacława Sieroszewskiego w Gdyni,  2014-06-02
 100  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/891/14 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Bolesława Prusa  2014-06-02
 101  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/892/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014  2014-06-02
 102  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/893/14 - zmiany uchwały Rady miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033  2014-06-02
 103  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2014 r. - nr XLIII/894/14 - uchylenia uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej,  2014-06-02
 104 Rezolucja Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. (dot. sytuacji w słuzbie zdrowia)  2014-06-30
 105 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr XLIV/895/14 - przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2013,  2014-06-30
 106  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr XLIV/896/14 - zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2013 wraz z przyjęciem dokumentu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,  2014-06-30
 107   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr XLIV/897/14 - zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2013 wraz z przyjęciem opinii z badania sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni  2014-06-30
 108  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr XLIV/898/14 - udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2013,  2014-06-30
 109  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/899/14 - ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2015,  2014-06-30
 110  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/900/14 - przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów dzielnic miasta Gdyni,  2014-06-30
 111  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/901/14 - zmieniająca uchwałę rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014,  2014-06-30
 112  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/902/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 – 2033,  2014-06-30
 113  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/903/14 - określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu o osób uprawnionych do udzielania ulg,  2014-06-30
 114  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/904/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego,  2014-06-30
 115  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/905/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej,  2014-06-30
 116  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/906/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,  2014-06-30
 117  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/907/14 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Cisowa w Gdyni, rejon ulic Hutniczej i Piaskowej,  2014-06-30
 118  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/908/14 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej,  2014-06-30
 119  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/909/14 - ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Gdynia,  2014-06-30
 120  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/910/14 - przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2014”,  2014-06-30
 121  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/911/14 - uznania za pomnik przyrody brzozy brodawkowatej rosnącej na działce nr 25/3, KM 12, w Leśnictwie Gołębiewo, oddział 25b,  2014-06-30
 122  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/912/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej,  2014-06-30
 123  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/913/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bema,  2014-06-30
 124  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/914/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Wojewody Wachowiaka 6, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,  2014-06-30
 125  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/915/14 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowodworskiego 36,  2014-06-30
 126  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/916/14 - wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Krzywej,  2014-06-30
 127  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/917/14 - budowy pomnika Gdynian wysiedlonych przez niemieckich okupantów,  2014-06-30
 128  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/918/14 - zmiany nazwy ulicy w Gdyni (na ks. Jana Bernarda Szlagi),  2014-06-30
 129  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/919/14 -rozpatrzenie skargi wnoszone przez Komisje Rewizyjną RMG (na przewlekłość w załatwianiu sprawy),  2014-06-30
 130  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/920/14 -rozpatrzenie skargi wnoszone przez Komisje Rewizyjną RMG (na działalność Prezydenta MG - w sprawie przestawienia wiaty przystankowej),    2014-06-30
 131  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/921/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Obłuże rejon ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej, Białowieskiej i Benisławskiego,  2014-06-30
 132  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/922/14 - zmiany załącznika do Uchwały Nr XVII/332/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni  2014-06-30
 133  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 r. - nr  XLIV/923/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w suterenie budynku przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Gdyni,  2014-06-30
 134 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/924/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014 2014-09-01
 135  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/925/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033,  2014-09-01
 136  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/926/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  2014-09-01
 137  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/927/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Babie Doły,  2014-09-01
 138  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/928/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,  2014-09-01
 139  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/929/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Chylonia,  2014-09-01
 140  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/930/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Cisowa,  2014-09-01
 141  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/931/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Dąbrowa,  2014-09-01
 142  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/932/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Działki Leśne,  2014-09-01
 143  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/933/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Grabówek,  2014-09-01
 144  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/934/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Kamienna Góra, 2014-09-01
 145  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/935/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Karwiny,  2014-09-01
 146  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/936/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Leszczynki,  2014-09-01
 147  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/937/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Mały Kack,  2014-09-01
 148  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/938/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Obłuże,  2014-09-01
 149  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/939/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Oksywie,  2014-09-01
 150  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/940/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Orłowo,  2014-09-01
 151  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/941/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Pogórze,  2014-09-01
 152  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/942/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo   2014-09-01
 153  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/943/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Redłowo,  2014-09-01
 154  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/944/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Śródmieście,  2014-09-01
 155  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/945/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Wielki Kack,  2014-09-01
 156  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/946/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Leśniczówka,  2014-09-01
 157  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/947/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Witomino Radiostacja,  2014-09-01
 158  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/948/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana,  2014-09-01
 159  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/949/14 - zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,  2014-09-01
 160  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/950/14 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Emigracji w Gdyni,  2014-09-01
 161  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/951/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej,  2014-09-01
 162  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/952/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego,  2014-09-01
 163  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/953/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli,  2014-09-01
 164  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/954/14 - ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1619G ciągu ulic Dworcowej - Placu Konstytucji w Gdyni,  2014-09-01
 165  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/955/14 - ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1616G ulicy Jana z Kolna w Gdyni,  2014-09-01
 166  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/956/14 - zaliczenia ul. Lotników w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,  2014-09-01
 167  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/957/14 - pozbawienia ul. Obrońców Wybrzeża w Gdyni kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu,  2014-09-01
 168  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/958/14 - pozbawienia niektórych dróg położonych na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu,  2014-09-01
 169  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/959/14 - pozbawienia ulicy Słomianej w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania,  2014-09-01
 170  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/960/14 - pozbawienia ulic Kmdr. Mieszkowskiego i Kmdr. Staniewicza na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania  2014-09-01
 171  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/961/14 - pozbawienia ulic Kolonia Gołębiewo i Kolonia Krygulec na terenie Gminy Miasta Gdyni kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania  2014-09-01
 172  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/962/14 - pozbawienia skweru im. Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni kategorii drogi gminnej i wyłączenia z użytkowania,  2014-09-01
 173  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/963/14 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej i ul. Bolesława Krzywoustego,  2014-09-01
 174  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/964/14 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w pasie drogowym ul. Starodworcowej,  2014-09-01
 175  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/965/14 - wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 15 na rzecz jej użytkownika wieczystego,  2014-09-01
 176  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/966/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Armatorów 5A,  2014-09-01
 177  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/967/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Karpackiej,  2014-09-01
 178  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/968/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kadmowej 7,  2014-09-01
 179  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/969/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Częstochowskiej 42,  2014-09-01
 180  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/970/14 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Hutniczej,  2014-09-01
 181  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/971/14 - zmiany nazwy drogi powiatowej ul. Lotników w Gdyni,  2014-09-01
 182  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/972/14 - skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 kwietnia 2013 r.  2014-09-01
 183  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/973/14 - skargi na działalność Zarządu Cmentarzy Komunalnych z dnia 21 marca 2014 r  2014-09-01
 184  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/974/14 - skargi w sprawie rekrutacji do żłobka Niezapominajka,  2014-09-01
 185  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/975/14 - skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 kwietnia 2013 r.  2014-09-01
 186  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 2014 r. - XLV/976/14 - skargi dotyczącej realizacji inwestycji przy ul. Chabrowej w Gdyni,  2014-09-01
 187 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/977/14 - przystąpienia wspólnie z Gminą Miasta Sopotu do przygotowania przedsięwzięcia, którego - przedmiotem jest stworzenie transportowego węzła integracyjnego Gdynia Karwiny oraz zapewnienie jego prawidłowej dostępności komunikacyjnej z terenów Miast – Gdyni i Sopotu  2014-09-29
 188 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/978/14 - współpracy z Gminą Miejską Rumia, Gminą Miasto Reda i Gminą Miasta Wejherowa dotyczącej realizacji projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim”  2014-09-29
 189 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/979/14 - określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdyni,  2014-09-29
 190 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/980/14 - ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,  2014-09-29
 191 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/981/14 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,  2014-09-29
 192 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/982/14 - ustalenia stawek podatku od środków transportowych;  2014-09-29
 193 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/983/14 - utworzenia na obszarze miasta Gdyni odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta Miasta,  2014-09-29
 194 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/984/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdyni na stałe obwody głosowania;  2014-09-29
 195 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/985/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, rejonu ulic Źródło Marii, Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i Nowodworcowej,  2014-09-29
 196 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/986/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda,  2014-09-29
 197 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/987/14 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino - Radiostacja i Witomino - Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”,  2014-09-29
 198 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/988/14 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i Waszyngtona,  2014-09-29
 199 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/989/14 - wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia, złożonego przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, dotyczącego uchwały nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej;  2014-09-29
 200 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/990/14 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu „Nadmorska Trasa Rowerowa R-10” – odcinek 2 (Gdynia-Sopot-Gdańsk)współfinansowanego ze środków RPO EFRR,  2014-09-29
 201 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/991/14 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jałowcowej,  2014-09-29
 202 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/992/14 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Kuśnierska 37A,  2014-09-29
 203 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/993/14 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii,  2014-09-29
 204 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/994/14 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Tadeusza Wendy,  2014-09-29
 205 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/995/14 - ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 1620G ciągu ulic Podjazd - 10 Lutego – Skweru Kościuszki - Alei Jana Pawła II w Gdyni,  2014-09-29
 206 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/996/14 - ustalenia przebiegu dróg publicznych ulicy Bursztynowej i ulicy Zielnej w Gdyni;  2014-09-29
 207 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/997/14 - powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni kadencji 2014-2018.  2014-09-29
 208 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. - XLVI/998/14 - nadania nazwy węzłowi na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) i ul. Morskiej w Gdyni,  2014-09-29
 209 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. -  XLVI/999/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014,  2014-09-29
 210 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. -  XLVI/1000/14 - zmiany uchwały Rady miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033,  2014-09-29
 211 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2014 r. -  XLVI/1001/14 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Migdałowa-Bazyliowa    2014-09-29
 212  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1002/14 - przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2013/2014  2014-11-04
 213   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1003/14 - uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015  2014-11-04
 214   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1004/14 - uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020  2014-11-04
 215   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1005/14 - przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015-2020  2014-11-04
 216   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1006/14 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do stowarzyszenia „Pomorskie w Chinach”  2014-11-04
 217   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1007/14 - zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014”  2014-11-04
 218   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1008/14 - ustalenia przebiegu ul. Chwarznieńskiej w Gdyni drogi kategorii gminnej w rejonie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,  2014-11-04
 219   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1009/14 - ustalenia przebiegu drogi publicznej ulicy Uranowej w Gdyni,  2014-11-04
 220   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1010/14 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Działki Leśne w Gdyni  2014-11-04
 221   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1011/14 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Orłowo w Gdyni  2014-11-04
 222   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1012/14 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Księżycowej  2014-11-04
 223   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1013/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej,  2014-11-04
 224   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1014/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 15  2014-11-04
 225   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1015/14 - nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (ul. Jerzego Heidricha),  2014-11-04
 226   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1016/14 - nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gdyni (ul. Józefa Kiedronia),  2014-11-04
 227   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1017/14 - zmiany nazwy części ulicy Łanowej w Gdyni (na ul. Kazimierza Małkowskiego),  2014-11-04
 228   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1018/14 - zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,  2014-11-04
 229   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1019/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania,  2014-11-04
 230   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1020/14 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia budżetu miasta Gdyni na rok 2014,  2014-11-04
 231   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1021/14 - zmiany uchwały Rady miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033  2014-11-04
 232   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 29 października 2014 r. - XLVII/1022/14 - przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Budżetu Obywatelskiego”.  2014-11-04
 233  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 grudnia 2014 r. - I/1/14 - wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni  2014-12-05
 234  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 grudnia 2014 r. - I/2/14 - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni  2014-12-05
 235  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 grudnia 2014 r. - I/3/14 - wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gdyni  2014-12-05
 236  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 grudnia 2014 r. - I/4/14 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Bartosz Bartoszewicz)  2014-12-05
 237  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 grudnia 2014 r. - I/5/14 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Marek Stępa)  2014-12-05
 238  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 grudnia 2014 r. - I/6/14 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Bogusław Stasiak)  2014-12-05
 239  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 1 grudnia 2014 r. - I/7/14 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdyni (Michał Guć)  2014-12-05
 240  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/8/14 - w sprawie powołania stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa  2014-12-23
 241  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/9/14 - w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  2014-12-23
 242  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/10/14 - w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej  2014-12-23
 243  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/11/14 - w sprawie powołania stałej Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia  2014-12-23
 244  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/12/14 - w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty  2014-12-23
 245  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/13/14 - w sprawie powołania stałej Komisji Kultury  2014-12-23
 246  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/14/14 - w sprawie powołania stałej Komisji Sportu i Rekreacji  2014-12-23
 247  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/15/14 - w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej  2014-12-23
 248  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/16/14 - w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej  2014-12-23
 249  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/17/14 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni – pana Wojciecha Szczurka  2014-12-23
 250  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/18/14 - w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  2014-12-23
 251  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2014 r. - II/19/14 - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  2014-12-23
 252  Rezolucja z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 rokiem Franciszki Cegielskiej  2015-01-07
 253  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/20/14 - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Śródmieście i Kamienna Góra w Gdyni, rejonu ulic J. Słowackiego, I. Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego  2015-01-07
 254  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/21/14 - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej  2015-01-07
 255  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/22/14 - w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gdańsk  2015-01-07
 256  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/23/14 - w sprawie wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2014 rok  2015-01-07
 257  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/24/14 - w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso  2015-01-07
 258  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/25/14 - w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni”, po przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostkę budżetową pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni”,  2015-01-07
 259  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/26/14 - w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni”, po przeprowadzeniu jego likwidacji, w jednostkę budżetową pn. „Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni”.  2015-01-07
 260  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/27/14 - w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego „Hala Sportowo-Widowiskowa”,  2015-01-07
 261  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/28/14 - w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Gdyni na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020  2015-01-07
 262  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/29/14 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2015 r.   2015-01-07
 263  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/30/14 - w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14  2015-01-07
 264  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/31/14 - w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni.  2015-01-07
 265  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/32/14 - w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni,  2015-01-07
 266  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/33/14 - w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Zespole Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni ul. Morska 77  2015-01-07
 267  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/34/14 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jaskółczej,  2015-01-07
 268  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/35/14 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 25,  2015-01-07
 269  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/36/14 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy ul. Ujejskiego 3 wraz z udziałem w częściach wspólnych i prawie użytkowania wieczystego gruntu  2015-01-07
 270  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/37/14 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej ustanowionym na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni  2015-01-07
 271  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/38/14 - w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”.  2015-01-07
 272  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/39/14 - w sprawie zmian uchwał w sprawach statutów dzielnic  2015-01-07
 273  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/40/14 - w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współużytkowania wieczystego ustanowionego na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa  2015-01-07
 274  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/41/14 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Leszczynki 175  2015-01-07
 275  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. - III/42/14 - w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni  2015-01-07

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 20.01.2014
Data udostępnienia informacji: 20.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2017 14:12 Korekta Michał Kowalski
18.09.2017 13:35 Korekta Michał Kowalski
02.02.2016 12:15 Korekta Michał Kowalski
02.02.2016 12:13 korekta szerokości tabeli Michał Kowalski
12.01.2015 12:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.01.2015 12:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.01.2015 12:06 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.12.2014 09:06 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
05.12.2014 13:21 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
05.12.2014 13:15 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
04.11.2014 10:08 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
29.09.2014 11:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
29.09.2014 11:19 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
01.09.2014 13:42 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
01.09.2014 13:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.07.2014 13:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.07.2014 14:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
30.06.2014 11:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.06.2014 12:19 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
21.05.2014 10:43 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.05.2014 10:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.04.2014 13:48 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
31.03.2014 10:28 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
04.03.2014 11:26 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
06.02.2014 11:21 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.01.2014 10:11 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.01.2014 10:02 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.01.2014 09:52 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
20.01.2014 09:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska