2013

Elektroniczny Monitor Rady Miasta Gdyni

Rok 2013

Numer
pozycji
 Tytuł aktu  Data
udostępnienia
 1 2013-01-28 
 2  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/558/13 w sprawie  nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 50 (Aleksander Pawelec)  2013-01-28
 3  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/559/13 w sprawie  nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – Medal nr 51 (Franciszek Walicki) 2013-01-28 
 4  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/560/13 w sprawie  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J.Porazińskiej i Nowowiczlińskiej; załącznik graficzny  2013-01-28
 5  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/561/13 w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego; załącznik graficzny  2013-01-28
 6    2013-01-28
 7  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/563/13 w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni  2013-01-28
 8  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/564/13 w sprawie  zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni, ul. Energetyków 13A  2013-01-28
 9  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/565/13 w sprawie  zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni, ul. Tetmajera 65  2013-01-28
 10  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/566/13 w sprawie  zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni, ul. Śmidowicza 49  2013-01-28
 11  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/567/13 w sprawie  zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79  2013-01-28
 12  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/568/13 w sprawie  nadania imienia Zespołowi Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237  2013-01-28
 13  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/569/13 w sprawie  przyjęcia do wykonania przez Gminę Miasta Gdyni niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie Gminy Miasta Gdyni  2013-01-28
 14  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/570/13 w sprawie  nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki drogowej położonej w pasie ul. Jaskółczej  2013-01-28
 15  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/571/13 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii  2013-01-28
 16  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/572/13 w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej  2013-01-28
 17  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/573/13 w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Gdyni – Miasta na prawach powiatu położonych w Gdyni przy ul. Płk. Stanisława Dąbka  2013-01-28
 18  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/574/13 w sprawie  oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Morskiej i ul. Komandorskiej oraz przeniesienia własności znajdujących się na gruncie budynków i urządzeń  2013-01-28
 19  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/575/13 w sprawie  wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. dla Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka  2013-01-28
 20  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/576/13 w sprawie  wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni  2013-01-28
 21  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/577/13 w sprawie  wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka  2013-01-28
 22  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2013 r. nr XXVII/578/13 w sprawie  zatwierdzenia projektu „Pluszowy misiaczek – wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wyksztacenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” w ramach konkursu  02/POKL/9.1.1/2012 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; załącznik graficzny  2013-01-28
 23  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/579/13 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciagiem infrastruktury technicznej  2013-03-01
 24  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/580/13 - przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)”,  2013-03-01
 25  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/581/13 - zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej  2013-03-01
 26  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/582/13 - porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  2013-03-01
 27  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/583/13 - zmiany uchwały nr XIV/266/11 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2011 r. w sprawie zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gminnych oraz ich obciążania  2013-03-01
 28  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/584/13 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Antoniego Ledóchowskiego  2013-03-01
 29  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/585/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, ul. Zielona 23  2013-03-01
 30  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr  XXVIII/586/13 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Traczy 14  2013-03-01
 31  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/587/13 - ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2013 roku  2013-03-01
 32  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/588/13 - ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Miasta Gdyni  2013-03-01
 33  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/589/13 - nadania statutu Muzeum Miasta Gdyni  2013-03-01
 34  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/590/13 - nadania imienia profesora Stefana Kozłowskiego następującym szkołom: Technikum Chemicznemu i Technikum Mechanicznemu nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237  2013-03-01
 35  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/591/13 - uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2012-2030”  2013-03-01
 36  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/592/13 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty  2013-03-01
 37  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/593/13 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2013-03-01
 38  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/594/13 - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2013-03-01
 39  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/595/13 - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  2013-03-01
 40  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. nr XXVIII/596/13 - wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  2013-03-01
 41 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/597/13 - określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-04-11
 42 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/598/13 - przyjęcia raportu z realizacji w 2012 roku w Gdyni Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,  2013-04-11
 43 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr  XXIX/599/13 - ustalenia przebiegu drogi powiatowej ulicy Wójta Radtkego w Gdyni,  2013-04-11
 44 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/600/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Leszczynki 155  2013-04-11
 45 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/601/13 - zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Halickiej  2013-04-11
 46  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/602/13 - przekazania Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Samorządowej Instytucji Kultury mienia ruchomego  2013-04-11
 47  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/603/13 - zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)",  2013-04-11
 48  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/604/13 – o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty  2013-04-11
 49  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/605/13 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013   2013-04-11
 50  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/606/13 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 – 2024  2013-04-11
 51  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/607/13 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 11 lutego 2013 roku, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka  2013-04-11
 52  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/608/13 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 21 lutego 2013 roku, złożonego przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka   2013-04-11
 53  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/609/13 - skargi z dnia 27 lutego 2013 roku, wniesionej przez Dart DG Staszak Kełpiński Sp. j., na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka,   2013-04-11
 54  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/610/13 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Lidię Daszutę, dotyczącego uchwały nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. S. Dąbka  2013-04-11
 55  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/611/13 - zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2013-04-11
 56  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/612/13 - zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   2013-04-11
 57  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/613/13 - zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni   2013-04-11
 58  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/614/13 - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gdyni na rok 2013   2013-04-11
 59  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/615/13 - udziału Gminy Miasta Gdyni w inicjatywie „Green Digital Charter” (Karta Zielonego ICT)  2013-04-11
 60  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/616/13 - udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni   2013-04-11
 61  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/617/13 - zaopiniowania projektu granicy lądowej przystani rybackiej „Gdynia – Oksywie”    2013-04-11
 62  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2013 r. nr XXIX/618/13 - trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań  2013-04-11
 63  

REZOLUCJA NR 1/2013 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 kwietnia 2013 r. do ZWIĄZKU MIAST POLSKICH stanowisko ws. specjalnych zabezpieczeń socjalnych dla wójtów, burmistrzów i prezydentów

 2013-04-26
 64

REZOLUCJA NR 2/2013 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 kwietnia 2013 r. DO MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 2013-04-26
 65

REZOLUCJA NR 3/2013 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 kwietnia 2013 r. DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 2013-04-26
 66  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r.

nr XXX/619/13 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej,

 2013-04-26
 67  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr XXX/620/13 - przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej  2013-04-26
 68  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r.

nr XXX/621/13 - wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2013

 2013-04-26
 69  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r.

nr XXX/622/13 - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, na których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązującego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę

 2013-04-26
 70  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r.

nr XXX/623/13 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dotyczącego uchwały nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

 2013-04-26
 71  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r.

nr XXX/624/13 - nadania imienia Przedszkolu nr 48 w Gdyni, ul. Adm. Unruga 86

 2013-04-26
 72  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r.

nr XXX/625/13 - wypowiedzenia porozumienia, dotyczącego współdziałania powiatów województwa pomorskiego w realizacji programu „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”

 2013-04-26
 73  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r.

nr XXX/626/13 - przystąpienia do spółki i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BioBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

 2013-04-26
 74  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 24 kwietnia 2013 r.

nr XXX/627/13 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XLIIII/1024/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo

 2013-04-26
 75  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/628/13 - zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2013  2013-05-24
 76  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/629/13 - zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2013 – 2024  2013-05-24
 77 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/630/13 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Portowej, J. Waszyngtona i projektowanej Nowej Węglowej  2013-05-24
 78 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/631/13 - sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr XIII/247/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.10.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego  2013-05-24
 79 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/632/13 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości leżących w pasie ul. Zawiszy Czarnego, ul. Strażackiej, ul. K.Pułaskiego. ul. J.Waszyngtona oraz ul. A.Muchowskiego  2013-05-24
 80 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/633/13 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Adm. J.Unruga  2013-05-24
 81 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/634/13 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w pasie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego oraz ulicy Zawiszy Czarnego  2013-05-24
 82 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/635/13 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działek drogowych położonych w pasie ulicy Chylońskiej i Puckiej  2013-05-24
 83 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/636/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej w formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich  2013-05-24
 84 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/637/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 20 2013-05-24
 85 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/638/13 - nadania imienia Gimnazjum nr 19 w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73  2013-05-24
 86 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/639/13 - wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty  2013-05-24
 87 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/640/13 - zawarcia umowy o współpracy na zasadach miast siostrzanych pomiędzy miastem Gdynia i miastem Haikou (Chińska Republika Ludowa)  2013-05-24
 88 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/641/13 - wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  przy ul. 10 Lutego 7  2013-05-24
 89 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/642/13 - wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 15  2013-05-24
 90 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/643/13 - wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus” 2013-05-24
 91 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/644/13 - zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej i zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej  2013-05-24
 92 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/645/13 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w mieście Gdynia, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gdyni oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich  2013-05-24
 93 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/646/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości  2013-05-24
 94 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/647/13 - skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka  2013-05-24
 95 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/648/13 - skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez Dart DG Staszak Kiełpiński sp. j. na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka  2013-05-24
 96 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/649/13 - skargi z dnia 23 kwietnia 2013 r., wniesionej przez xx na uchwałę nr III/30/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga i Płk S. Dąbka  2013-05-24
 97 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/650/13 - zaciągnięcia zobowiązania polegającego na przekazaniu Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni rekompensaty z tytułu świadczenia przez tę instytucję, w ramach powierzenia, usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu kultury i oświaty  2013-05-24
 98 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/651/13 - wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/592/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty  2013-05-24
 99 Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/652/13 - skargi na uchwałę nr XXII/458/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych  (szkoły/placówki o uprawnieniach publicznych): przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  2013-05-24
 100  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 2013 r. nr XXXI/653/13 - przekazania środków dla Policji w 2013 r.  2013-05-24
 101  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/654/13 - przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012  2013-07-01
 102  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/655/13 - udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2012  2013-07-01
 103  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/656/13 - określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w roku 2014  2013-07-01
 104  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/657/13 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej  2013-07-01
 105  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/658/13 - ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Leszczynki i Grabówek w Gdyni, rejon ulic Orlicz-Dreszera, Kalksztajnów i Dembińskiego; załącznik  2013-07-01
 106  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/659/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Mola Rybackiego; załącznik  2013-07-01
 107  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/660/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni – Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej; załącznik  2013-07-01
 108  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/661/13 - przyjęcia dokumentu pn. „Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM)” oraz Raportu z wynikami konsultacji społecznych ZIPROM  2013-07-01
 109  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/662/13 - uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gdyni  2013-07-01
 110  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/663/13 - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami  2013-07-01
 111  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/664/13 - podjęcia współpracy między miastem Gdynia i miastem Zhuhai (Chińska Republika Ludowa)  2013-07-01
 112  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/665/13 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Droga Gdyńska  2013-07-01
 113  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/666/13 - nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie drogowym ulicy Wiczlińskiej  2013-07-01
 114  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/667/13 - nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonych w pasie ulicy Legionów  2013-07-01
 115  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/668/13 - nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu działki nr 554/162 w pasie ulicy Adm. J. Unruga  2013-07-01
 116  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/669/13 - nieodpłatnego przejęcia od skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni położonej w pasie drogowym ulicy Osada Kolejowa  2013-07-01
 117  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/670/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego  2013-07-01
 118  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/671/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28  2013-07-01
 119  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/672/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka 37  2013-07-01
 120  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/673/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Linowej  2013-07-01
 121  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/674/13 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej – Spokojnej  2013-07-01
 122  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/675/13 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sopockiej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej  2013-07-01
 123  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/676/13 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rungurskiej  2013-07-01
 124  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/677/13 - odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do selektywnego gromadzenia odpadów  2013-07-01
 125  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/678/13 - zmiany Uchwały nr XXXVI/ 654/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 sierpnia 1997 roku w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ulicy Władysława IV 54  2013-07-01
 126  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/679/13 - likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni ul. Śmidowicza 49  2013-07-01
 127  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/680/13 - likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni ul. Tetmajera 65  2013-07-01
 128  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/681/13 - likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni ul. Energetyków  13 A  2013-07-01
 129  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/682/13 - likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska  79  2013-07-01
 130  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/683/13 - zmiany Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni

z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015

 2013-07-01
 131  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/684/13 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za

2012 rok

 2013-07-01
 132  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/685/13 -zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2013  2013-07-01
 133  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/686/13 -  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024  2013-07-01
 134  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/687/13 - o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni  2013-07-01
 135  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/688/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Jerzego Waszyngtona, ul. A Hryniewieckiego i Alei Jana Pawła II  2013-07-01
 136  Rezolucja Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. nr XXXII/R4/13 - tekst  2013-07-01
 137  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/689/13 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013  2013-09-02
 138  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/690/13 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033  2013-09-02
 139  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/691/13 - zaciągnięcia pożyczki ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA na realizację zadania pn. „Gdyńska Szkola Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę”  2013-09-02
 140  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/692/13 - o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i trybu składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej  2013-09-02
 141  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/693/13 - wezwania do usunięcia naruszenia prawa, złożonego przez Barbarę Urbaś, dotyczącego uchwały nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni  2013-09-02
 142  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/694/13 - przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic J.Słowackiego, I.Krasickiego i al. Marszałka Piłsudskiego  2013-09-02
 143  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/695/13 - ustanowienia Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich Miasta Gdyni (ZIPROM)  2013-09-02
 144  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/696/13 - przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Sport evolution” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO  2013-09-02
 145  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/697/13 - ustalenia przebiegu dróg publicznych w rejonie dzielnicy Chwarzno w Gdyni  2013-09-02
 146  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/698/13 - ustalenia przebiegu dróg publicznych: ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego i ulicy Wojewody Wachowiaka w Gdyni  2013-09-02
 147  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/699/13 - zaliczenia ul. Borowikowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu  2013-09-02
 148  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/700/13 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gdyni – miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ul. Jałowcowej  2013-09-02
 149  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/701/13 - nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa na własność Gminy Miasta Gdyni działek położonych w Gdyni przy ul. Chromowej  2013-09-02
 150  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/702/13 - wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni  2013-09-02
 151  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/703/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Snycerskiej 13  2013-09-02
 152  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/704/13 - wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat części gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni  2013-09-02
 153  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/705/13 - zbycia środka trwałego – karetek pogotowia  2013-09-02
 154  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/706/13 - wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 10 Lutego 16  2013-09-02
 155  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/707/13 - wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. 3 Maja 28  2013-09-02
 156  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/708/13 - zmiany nazwy ulicy w Gdyni (Czesława Niemena)  2013-09-02
 157  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/709/13 - nadania nazwy skwerowi w Gdyni (skwer Ireny Kwiatkowskiej)  2013-09-02
 158  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/710/13 - nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł Żołnierzy Wyklętych)  2013-09-02
 159  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/711/13 - nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Gdyni (Węzeł im. Antoniego Jasińskiego)  2013-09-02
 160  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/712/13 -

współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Miasta Gdańska w zakresie wspólnego

przedsięwzięcia dotyczącego strategii mobilności dla obszaru metropolitalnego

 2013-09-02
 161  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/713/13 - zaliczenia ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu  2013-09-02
 162  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/714/13 - zaliczenia nowo wybudowanej ulicy w Gdyni, oznaczonej w mpzp nr 1603 jako 27 KD-L ½, do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu  2013-09-02
 163  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/715/13 - zaliczenia ul. Parkowej w Gdyni do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu  2013-09-02
 164  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr XXXIII/716/13 - wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna”  2013-09-02
 165  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/717/13 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013  2013-09-27
 166  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/718/13 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033  2013-09-27
 167  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/719/13 - udziału w konkursie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) – KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013.  2013-09-27
 168  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/720/13 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Oksywie i Babie Doły w Gdyni, rejon ulic A.Dickmana, Płk. S.Dąbka i Zielonej,  2013-09-27
 169  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/721/13 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej  2013-09-27
 170  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/722/13 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”  2013-09-27
 171  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/723/13 - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni  2013-09-27
 172  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/724/13 - oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zacisznej 2A  2013-09-27
 173  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/725/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Śliskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  2013-09-27
 174  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/726/13 - wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Uranowej 24  2013-09-27
 175  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/727/13 - wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry przy Skwerze Kościuszki 10-12  2013-09-27
 176  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/728/13 - przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni ws. Budżetu Obywatelskiego”  2013-09-27
 177  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/729/13 - przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni”  2013-09-27
 178  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/730/13 - zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej określenia zasad współpracy Partnerów oraz zasad finansowania Projektu pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce – Gdynia na odcinku Łężyce – skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni – etap I”  2013-09-27
 179  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2013 r. nr XXXIV/731/13 - zmiany Uchwały Nr XXXII/677/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na urządzenie miejsc do selektywnego gromadzenia odpadów  2013-09-27
 180  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/732/13 - przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2012/2013  2013-10-28
 181  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/733/13 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni  2013-10-28
 182  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/734/13 - ustalenia stawek podatku od środków transportowych  2013-10-28
 183  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/735/13 - określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości  2013-10-28
 184  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/736/13 - zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso  2013-10-28
 185  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/737/13 - zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty  2013-10-28
 186  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/738/13 - zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  2013-10-28
 187  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/739/13 - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej  2013-10-28
 188  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/740/13 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Karwiny w Gdyni, rejon ulic J.Porazińskiej i Nowowiczlińskiej  2013-10-28
 189  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/741/13 - zmiany uchwały Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy”  2013-10-28
 190  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/742/13 - likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni  2013-10-28
 191  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/743/13 - zmiany uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic  2013-10-28
 192  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/744/13 - zmiany załącznika do Uchwały Nr XXI/442/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni  2013-10-28
 193  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/745/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni u zbiegu ulic Świętojańskiej, Al. Marszałka J.Piłsudskiego i Władysława IV, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  2013-10-28
 194  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/746/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 10, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  2013-10-28
 195  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/747/13 - wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 20B  2013-10-28
 196  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/748/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV 55  2013-10-28
 197  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/749/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Redłowskiej 28a  2013-10-28
 198  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/750/13 - nadania nazwy ulicy w Gdyni (Lecha Bądkowskiego)  2013-10-28
 199  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/751/13 - zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XX/498/08 (ulica – Kard. Wyszyńskiego)  2013-10-28
 200  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/752/13 - wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego  2013-10-28
 201  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/753/13 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013  2013-10-28
 202  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. nr XXXV/754/13 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033  2013-10-28
 203  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/755/13 - wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2013 r.  2013-12-02
 204  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/756/13 - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego,  2013-12-02
 205  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/757/13 - ustalenia wysokości środków na działalność rad dzielnic w roku 2014,  2013-12-02
 206  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/758/13 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie – Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo,  2013-12-02
 207  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/759/13 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, terenu położonego na wschód od ul. Świętokrzyskiej,  2013-12-02
 208  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/760/13 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Orłowo i Redłowo w Gdyni, rejon rzeki Kaczej i ulic: Kościelnej, Armatorów i Kasztanowej,  2013-12-02
 209  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/761/13 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K.Pomianowskiego  2013-12-02
 210  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/762/13 - skargi z dnia 16 października 2013 roku, wniesionej przez Barbarę Urbaś, na uchwałę nr XLVI/1080/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni,  2013-12-02
 211  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/763/13 - zaopiniowania projektu aglomeracji Gdynia,  2013-12-02
 212  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/764/13 - przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gdyni na lata 2014-2030,  2013-12-02
 213  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/765/13 - określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska,  2013-12-02
 214  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/766/13 - ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym,  2013-12-02
 215  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/767/13 - zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni,  2013-12-02
 216  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/768/13 - zmiany Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/531/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia  2013-12-02
 217  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/769/13 - skargi pana XXXXXXXXXXXXXXXXX,  2013-12-02
 218  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/770/13 - emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,  2013-12-02
 219  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/771/13 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013,  2013-12-02
 220  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/772/13 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2033,  2013-12-02
 221  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/773/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  2013-12-02
 222  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/774/13 - przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej,  2013-12-02
 223  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/775/13 - zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,  2013-12-02
 224  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/776/13 - wezwania Rady Miasta Gdyni do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXVIII/593/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  2013-12-02
 225  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/777/13 - uchwalenia Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.  2013-12-02
 226  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013 r. nr XXXVI/778/13 - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zabudowanej, położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25  2013-12-02
 227  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/779/13 - uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2014  2013-12-23
 228  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/780/13 - Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033  2013-12-23
 229  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/781/13 - przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni  2013-12-23
 230  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/782/13 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J.Unruga, E.Kwiatkowskiego i Szlifierzy  2013-12-23
 231  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/783/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon ulic Tkackiej, Benisławskiego; załącznik  2013-12-23
 232  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/784/13 - wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 7a  2013-12-23
 233  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXVII/785/13 - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2014 r.  2013-12-23
 234  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/786/13 - zmiany w statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13A  2013-12-23
 235  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXVII/787/13 - zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2013  2013-12-23
 236  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/788/13 - przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu partnerskiego  2013-12-23
 237  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/789/13 - zmiany załącznika do Uchwały nr XV/249/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 1995 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńską Inwestycję Roku – „Czas Gdyni”  2013-12-23
 238  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/790/13 - zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji  2013-12-23
 239  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXVII/791/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Norwida, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni  2013-12-23
 240  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/792/13 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdyni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Halickiej  2013-12-23
 241  Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/793/13 - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej uchwały Rady Miasta Gdyni nr VI/287/11 z dnia 21 grudnia 2011 wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni ul. Ledóchowskiego 6  2013-12-23
 242   Uchwała Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2013 r. nr XXXVII/794/13 - zmiany Uchwały Nr XXXV/742/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2013 r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Gdyni, powołania placówek opiekuńczo-wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Gdyni oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni  2013-12-23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 28.01.2013
Data udostępnienia informacji: 07.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 11:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.09.2017 13:33 Korekta Michał Kowalski
18.09.2017 13:32 Korekta Michał Kowalski
21.05.2014 10:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.05.2014 13:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
15.01.2014 09:47 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.01.2014 15:11 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
23.12.2013 10:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.12.2013 13:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
04.12.2013 13:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.12.2013 13:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
02.12.2013 12:32 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
06.11.2013 09:07 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
28.10.2013 09:56 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
27.09.2013 09:59 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
02.09.2013 12:51 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
01.07.2013 14:47 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
24.05.2013 10:15 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
26.04.2013 10:46 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.04.2013 09:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
08.04.2013 09:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2013 12:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.03.2013 12:26 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
28.01.2013 12:34 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
28.01.2013 12:12 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
07.01.2013 12:50 Korekta Michał Kowalski
07.01.2013 12:21 Dodanie informacji Michał Kowalski