Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie o zameldowanie

Elektroniczna rezerwacja wizyty: rezerwacje.um.gdynia.pl
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 209 , II piętro ; miejsce złożenia wniosku: półpiętro, pokój 60;

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-87-32
58 668-87-33
58 668-87-34

Fax: 58-66-88-767
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  1. podanie z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może obowiązku  zameldowania dokonać w zwykłym trybie ustawy o ewidencji ludności, ze wskazaniem właściciela lokalu/ nieruchomości
  2. wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego"
  3. kserokopia tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu spółdzielczego, wypis z księgi wieczystej, umowa zakupu lokalu, działki, decyzja o nadaniu numeru domu), w którym zameldowanie ma nastąpić - jeżeli wnioskodawca takimi dokumentami dysponuje, oryginał do wglądu.
Sposób załatwienia sprawy: Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, które ma potwierdzić fakt zamieszkiwania w danym lokalu. Jeżeli fakt pobytu budzi wątpliwości, to podejmowane są dodatkowe czynności (np. przesłuchanie stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzenie rozprawy administracyjnej). Rozpatrzenie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie przesłana do stron listem poleconym za dowodem doręczenia. Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji. Osoby zainteresowane proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że decyzja jest gotowa do odbioru.
Opłaty: brak opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy: Do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu, o czym strony zostaną zawiadomione.
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna:
  •  art. 27, art. 28 ust.2 w związku z art. 31 ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( j.t.Dz.U.2022 poz.1191)
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (j.t.Dz.U. 2022r. poz. 2070)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców (Dz.U. z 2018r. poz. 2484)  
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t.Dz.U.2022r. poz.2000) 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. 2022r. poz.2142)
Inne informacje: Podanie o zameldowanie należy składać w przypadku braku:
  •  tytułu prawnego do danego lokalu,
  •  "zgody" właściciela lub najemcy lokalu na zameldowanie.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Magdalena Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 16.01.2006
Data udostępnienia informacji: 06.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2023 08:37 Korekta Michał Kowalski
21.10.2022 12:32 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
28.04.2021 09:38 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
18.06.2020 11:37 dodanie numeru telefonu do rezerwacji Michał Kowalski
01.06.2020 14:39 Korekta Magdalena Filipowicz
01.06.2020 14:01 Zmiana podstawy prawnej Magdalena Filipowicz
01.06.2020 13:58 Zmiana podstawy prawnej Magdalena Filipowicz
28.05.2020 14:51 Zmiana załącznika Magdalena Filipowicz
08.07.2019 08:40 Zmiana załącznika Magdalena Filipowicz
08.04.2019 11:33 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.04.2019 11:09 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
25.06.2018 13:52 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.01.2018 08:56 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
02.01.2018 11:08 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.06.2017 11:02 Korekta Michał Kowalski
12.04.2017 09:20 Korekta Magdalena Filipowicz
06.04.2017 11:17 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
06.04.2017 10:35 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz