Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Forum Kultury Sp. z o.o.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


1. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania:

Forum Kultury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia


2. Podstawowy przedmiot działalności spółki na dzień 31.12.2013 r. :

a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
b) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
c) Działalność obiektów kulturalnych,
d) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
e) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
f) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
3. Właściwym sądem prowadzącym rejestr jest: Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer w KRS: 0000343845. Data rejestracji: 07.12.2009 r.
1) Czas trwania Forum Kultury Sp. z o.o. jest nieograniczony.
2) Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2013-31.12.2013 r.
3) Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki.
4) Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy w pierwszym roku działalności został wydłużony na podstawie art. 8, ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
5) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności przez spółkę. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie, niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym.

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości
1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.


A. AKTYWA
a) Środki trwałe w księgach są ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
b) Rzeczowe aktywa obrotowe to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby Spółki, wytworzone lub przetworzone przez Spółkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Rzeczowe aktywa obrotowe przeznaczone są do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
c) Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności i udzielone pożyczki na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej. Do należności krótkoterminowych zalicza się należności o okresie spłaty krótszym niż 1 rok licząc od dnia bilansowego, a w szczególności:

 • należności z tytułu dostaw i usług (o okresie spłaty do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy),
 • należności budżetowe,
 • pozostałe należności
d) Środki pieniężne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmują:
 • krajowe środki płatnicze,
 • środki pieniężne wyrażone w walucie obcej,
 • lokaty bankowe.

 

Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny należy zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

e) Rozliczenia międzyokresowe czynne

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych zaliczane są do czynnych rozliczeń
międzyokresowych.
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą w szczególności ubezpieczeń majątkowych, prenumerat oraz innych tytułów.

B. PASYWA

a) Kapitał własny
Kapitał własny wykazywany jest w wartości nominalnej z podziałem na poszczególne składniki, ustalone zgodnie z przepisami prawa i umową Spółki.

b) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Do zobowiązań i rezerw na zobowiązania zalicza się:
Rezerwy na zobowiązania,

 • Zobowiązania długoterminowe,
 • Zobowiązania krótkoterminowe,
 • Rozliczenia międzyokresowe.

 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne

Przez rezerwy rozumie się zobowiązania, których data wymagalności lub kwota nie są pewne.
Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
Dotyczy to rezerw tworzonych na:

 • pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować, w szczególności na straty z transakcji w toku ich przeprowadzania, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków finansowych toczącego się postępowania sądowego

 

Przez zobowiązania rozumie się wynikające z przeszłych zdarzeń obecne, określone w wiarygodnej wartości świadczenia, które spowodują przekazanie lub inne wykorzystanie obecnych lub przyszłych aktywów Spółki.

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania, których termin wymagalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego (nie dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług).

Zobowiązań krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania, których termin wymagalności przypada w okresie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego (nie dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług).
Na dzień bilansowy Spółka wycenia zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych należy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny należy zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Zasady ustalania wyniku finansowego Spółki

Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym, a koszty są ewidencjonowane bezpośrednio na kontach Zespołu 4.

Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty
według rodzajów i ich rozliczanie" z podziałem na pozycje:

 • amortyzacja,
 • zużycie materiałów i energii,
 • usługi obce,
 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • podatki i opłaty,
 • pozostałe koszty proste,
 • wartość sprzedanych towarów i materiałów.

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWA

I. AKTYWA
Stan aktywów na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 6.747.622,10 zł obejmował następujące pozycje:
aktywa trwałe 5.821.049,70 zł
aktywa obrotowe 926.572,40 zł

A. AKTYWA TRWAŁE

Spółka posiada środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej, których wartość, zgodnie z przyjętymi zasadami, w momencie przyjęcia do używania została jednorazowo odpisana.
Na zwiększenie aktywów trwałych w roku 2013, miało wpływ zakończenie budowy INFOBOX w Gdyni.

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności krótkoterminowe: w kwocie 79.588,32 zł
Obejmują rozrachunki krajowe wycenione wg kwoty wymagającej zapłaty i stanowią:
a) z tytułu dostaw i usług: 48.953,19 zł
b) z tytułu podatku i usług podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych: 30.491,72 zł
c) inne: 143,41

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne i inne aktywa finansowe - wartość bilansowa 839.058,40 zł
Środki pieniężne wycenione są wg wartości nominalnej i składają się na środki pieniężne:
• w kasie walutowej (23,60 EURO) = 97,87 zł
• w kasie 103,75 zł
• na rachunku bankowym spółki 138.856,78 zł
• na rachunku bankowym lokat: 700.000,00 zł

Kurs NBP z 31.12.2013 - EURO = 4,1472

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w bilansie na kwotę 7.925,68 zł.
Na wartość rozliczeń międzyokresowych składają się przede wszystkim: ubezpieczenia.

PASYWA
Stan pasywów na dzień 31.12.2013 r. w kwocie 6.747.622,10 zł obejmuje pozycje:

 fundusze własne 6.400.851,50 zł
 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 346.770,60 zł
 ogółem pasywa 6.747.622,10 zł

A. FUNDUSZE WŁASNE


Fundusze własne obejmują:

 1. Kapitał podstawowy: 6.300.000,00 zł
 2. Kapitał zapasowy  74.475,75 zł
 3. Zysk (strata) netto: 26.375,75 zł
 Ogółem kapitał własny: 6.400.851,50 zł

 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Rezerwy na zobowiązania

Wartość pozostałych rezerw na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 3.397,27 zł. Na wartość rezerwy krótkoterminowej składa się wartość podatku należnego VAT, podlegająca rozliczeniu w deklaracjach rozliczeniowych w roku 2014 r.

Zobowiązania długoterminowe
Forum Kultury sp. z o.o. w roku 2013 r. korzystała z kredytów długoterminowych. Kredyt długoterminowy został zaciągnięty na budowę INFOBOX w Gdynia. Wartość zobowiązań finansowych na dzień bilansowy wyniosła: 285.645,54 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty i stanowią:


 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych1,12 zł 
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek 32.170,87 zł
 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  20.949.06 zł
 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 4.606,74 zł
 Ogółem zobowiązania 57.727,79 zł

 

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FORUM KULTURY SP. Z O.O.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 836.557,75
B. Koszty działalności operacyjnej:

1. Amortyzacja 241.642,17
2. Zużycie materiałów i energii 94.930,67
3. Usługi obce 410.155,60
4. Podatki i opłaty 3.786,11
5. Wynagrodzenia 237.860,81
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37.341,68
7. Pozostałe koszty rodzajowe 19.957,71
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00

Ogółem: 1.045.674,75 zł

C. Strata brutto ze sprzedaży: - 209.117,00

D. Pozostałe przychody operacyjne 217.390,62

E. Pozostałe koszty operacyjne 7.829,61

F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej 444,01

G. Przychody finansowe 46.379,53

H. Koszty finansowe 12.697,79

I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej 34.125,75

J . Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00

K. Zysk (strata) brutto 34.125,75

L. Podatek dochodowy 7.750,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 0,00

N. Zysk (strata) netto 26.375,75

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) 

 WYSZCZEGÓLNIENIE USTALEŃ Kwota
 Koszty ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i FGŚP niezapłacone 
w okresie sprawozdawczym
 - 1.318,93 zł
 Koszty ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i FGŚP zapłacone w roku 2013 za 2012 r. + 426,82 zł
 Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (m.in. reprezentacja, odsetki, pozostałe koszty NKUP) - 5.771,25 zł
 Przychody do opodatkowaniu w roku 2013 ( korekta z tyt. Vat za 2012 wg proporcji)   10.237,00 zł
 Przychody nie stanowiące przychodu do opodatkowania w roku 2013 (korekta VAT za rok 2013 wg proporcji, różnice kursowe z wyceny bilansowej) -10.237,00 zł

 

Propozycja pokrycia straty
Spółka zamierza przeznaczyć wypracowany zysk w kwocie 26.375,75 na zwiększenie funduszu zapasowego.

Zatrudnienie
Forum Kultury Spółka z o.o. w roku obrotowym 2013 zatrudniało 4 pracowników na umowę o pracę ( w tym jedna umowa o pracę na zastępstwo) oraz 2 comiesięczne umowy cywilno - prawne, natomiast w miarę bieżących potrzeb zawierane są umowy cywilno - prawne na obsługę prawną oraz informatyczną, jak też umowy związane z budową i uruchomieniem INFOBOX.

Informacja dotycząca organów zarządzających:
Zgodnie z aktem założycielskim, władzami spółki są:
- Zarząd spółki - 1 osobowy,
- Rada Nadzorcza - 3 osobowy
- Zgromadzenie Wspólników.
Kompetencje każdego z ww. organów określa ściśle akt założycielski Spółki.
Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych w roku 2013 r.

 Wynagrodzenie Zarządu (zatrudnienie na umowę o pracę brutto)  140.624,37
 Wynagrodzenie Rady Nadzorczej -

Pożyczki i zaliczki (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych - nie dotyczy

 

załącznik:

1. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Forum Kultury Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Iwona _Daciuk
Ostatnio zmodyfikował: Iwona _Daciuk
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2015 13:31 Dodanie informacji Iwona _Daciuk