Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Forum Kultury Sp. z o.o.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2012-31.12.2012

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


1. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania:

Forum Kultury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Białostockiej 3, 81-310 Gdynia


2. Podstawowy przedmiot działalności spółki na dzień 31.12.2012:
a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
b) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
c) Działalność obiektów kulturalnych,
d) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
e) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
f) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.


3. Właściwym sądem prowadzącym rejestr jest: Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer w KRS: 0000343845. Data rejestracji: 07.12.2009 r.
1) Czas trwania Forum Kultury Sp. z o.o. jest nieograniczony.
2) Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2012-31.12.2012 r.
3) Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki.
4) Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy w pierwszym roku działalności został wydłużony na podstawie art. 8, ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
5) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności przez spółkę. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie, niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym.

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości 


1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.


A. AKTYWA
a) Środki trwałe w księgach są ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
b) Rzeczowe aktywa obrotowe to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby Spółki, wytworzone lub przetworzone przez Spółkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Rzeczowe aktywa obrotowe przeznaczone są do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
c) Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności i udzielone pożyczki na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej. Do należności krótkoterminowych zalicza się należności o okresie spłaty krótszym niż 1 rok licząc od dnia bilansowego, a w szczególności:

 • należności z tytułu dostaw i usług (o okresie spłaty do 12 miesięcy i powyżej 12 miesięcy),
 • należności budżetowe,
 • pozostałe należności
d) Środki pieniężne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne obejmują:
 • krajowe środki płatnicze,
 • środki pieniężne wyrażone w walucie obcej,
 • lokaty bankowe.

 

Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej.

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny należy zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

e) Rozliczenia międzyokresowe czynne

Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych zaliczane są do czynnych rozliczeń międzyokresowych.
Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą w szczególności ubezpieczeń majątkowych, prenumerat oraz innych tytułów.

B. PASYWA

a) Kapitał własny
Kapitał własny wykazywany jest w wartości nominalnej z podziałem na poszczególne składniki, ustalone zgodnie z przepisami prawa i umową Spółki.

b) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Do zobowiązań i rezerw na zobowiązania zalicza się:
Rezerwy na zobowiązania,

 • Zobowiązania długoterminowe,
 • Zobowiązania krótkoterminowe,
 • Rozliczenia międzyokresowe.

 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne

Przez rezerwy rozumie się zobowiązania, których data wymagalności lub kwota nie są pewne.
Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
Dotyczy to rezerw tworzonych na:

 • pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania, których kwoty można 
w sposób wiarygodny oszacować, w szczególności na straty z transakcji w toku ich przeprowadzania, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków finansowych toczącego się postępowania sądowego

 

Przez zobowiązania rozumie się wynikające z przeszłych zdarzeń obecne, określone 
w wiarygodnej wartości świadczenia, które spowodują przekazanie lub inne wykorzystanie obecnych lub przyszłych aktywów Spółki.

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania, których termin wymagalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego (nie dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług).

Zobowiązań krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania, których termin wymagalności przypada w okresie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego (nie dotyczy zobowiązań z tytułu dostaw i usług).
Na dzień bilansowy Spółka wycenia zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych należy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny należy zaliczać odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Zasady ustalania wyniku finansowego Spółki

Rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariancie porównawczym, a koszty są ewidencjonowane bezpośrednio na kontach Zespołu 4.

Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" z podziałem na pozycje:

 • amortyzacja,
 • zużycie materiałów i energii,
 • usługi obce,
 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 • podatki i opłaty,
 • pozostałe koszty proste,
 • wartość sprzedanych towarów i materiałów.

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWA

I. AKTYWA
Stan aktywów na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 6.385.870,15 zł obejmował następujące pozycje:
aktywa trwałe 3.183.355,60 zł
aktywa obrotowe 3.202.514,55 zł

A. AKTYWA TRWAŁE

Spółka posiada środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości początkowej, których wartość, zgodnie z przyjętymi zasadami, w momencie przyjęcia do używania została jednorazowo odpisana.
Na zwiększenie aktywów trwałych w roku 2012 miało wpływ rozpoczęcie inwestycji budowy INFOBOX w Gdyni. Wartość inwestycji na dzień bilansowy stanowi inwestycje długoterminowe.

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności krótkoterminowe: w kwocie 557.924,41 zł
Obejmują rozrachunki krajowe wycenione wg kwoty wymagającej zapłaty i stanowią:
a) z tytułu dostaw i usług: 0,02 zł
b) z tytułu podatku i usług podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych: 557.706,86 zł
c) inne: 217,53

Krótkoterminowe aktywa finansowe

Środki pieniężne - wartość bilansowa 2.641.188,45 zł

Środki pieniężne wycenione są wg wartości nominalnej i składają się na środki pieniężne:
• w kasie walutowej (23,60 EURO) = 96,48 zł
• w kasie 14,26 zł 
• na rachunku bankowym spółki 141.077,71 zł
• na rachunku bankowym lokat: 2.500.000,00 zł

Kurs NBP z 31.12.2012 - EURO = 4,0882

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w bilansie na kwotę 3.401,69 zł.
Na wartość rozliczeń międzyokresowych składają się przede wszystkim: ubezpieczenia.

PASYWA
Stan pasywów na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 6.385.870,15 zł obejmuje pozycje:

fundusze własne  6.374.475,75
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  11.394,40
ogółem pasywa 6.385.870,15

A. FUNDUSZE WŁASNE

 Kapitał podstawowy 5.500.000,00 zł 
 Pozostałe kapitały rezerwowe  800.000,00 zł
 Zysk (strata) z lat ubiegłych  -26.505,32 zł
 Zysk (strata) netto 100.981,07 zł
 Ogółem kapitał własny 6.374.475,75 zł

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe
Forum Kultury sp. z o.o. w roku 2012 r. nie korzystała z kredytów i pożyczek, zobowiązania finansowe długoterminowe nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty i stanowią:

 Zobowiązania z tytułu dostaw  1.641,45 zł
 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  8.157,89 zł
 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  1.500,00 zł
 Inne zobowiązania  95,06 zł
 Ogółem zobowiązania:  11.394,40 zł

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FORUM KULTURY SP. Z O.O.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 558.830,27
B. Koszty działalności operacyjnej:

1. Amortyzacja 96.561,65
2. Zużycie materiałów i energii 8.945,70
3. Usługi obce 315.986,20
4. Podatki i opłaty 10.794,07
5. Wynagrodzenia 179.895,79
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28.402,94
7. Pozostałe koszty rodzajowe 12.228,38
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00

Ogółem: 652.814,73 zł

C. Strata brutto ze sprzedaży: - 93.984,46

D. Pozostałe przychody operacyjne 10.241,22

E. Pozostałe koszty operacyjne 7.607,46

F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej -91.350,70

G. Przychody finansowe 204.465,79

H. Koszty finansowe 104,02

I. Zysk(strata) z działalności gospodarczej 113.011,07

J . Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00

K. Zysk (strata) brutto 113.011,07

L. Podatek dochodowy 12.030,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 0,00

N. Zysk (strata) netto 100.981,07

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) 

 WYSZCZEGÓLNIENIE USTALEŃ  Kwota
 Koszty ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i FGŚP niezapłacone 
w okresie sprawozdawczym 
 - 426,82 zł
 Koszty ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i FGŚP zapłacone w roku 2012 za 2011 r.  + 378,90 zł
 Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (m.in. reprezentacja, odsetki, amortyzacja NKUP)  - 3.880,50 zł
 Przychody do opodatkowaniu w roku 2012 ( korekta z tyt. Vat za 2011 wg proporcji)  22.099,00
 Przychody nie stanowiące przychodu do opodatkowania w roku 2012 (korekta VAT za rok 2012 wg proporcji, różnice kursowe z wyceny bilansowej)   - 10.237,00 zł
  

Podstawa opodatkowania została pomniejszona w deklaracji CIT-8 o wartość 65.485 zł, która to stanowi 50% straty podatkowej poniesionej w roku 2009/2010.

Propozycja pokrycia straty
Spółka zamierza przeznaczyć wypracowany zysk w kwocie 100.981,07na pokrycie straty z roku 2009/2010, w kwocie 26.505,32 zł, a pozostałą cześć 74.475,75 zł na zwiększenie funduszu zapasowego.

Zatrudnienie
Forum Kultury Spółka z o.o. w roku obrotowym 2012 zatrudniało 2 pracowników na umowę o pracę, oraz 2 comiesięczne umowy cywilno - prawne, natomiast w miarę bieżących potrzeb zawierane są umowy cywilno - prawne na obsługę prawną oraz informatyczną.

Informacja dotycząca organów zarządzających:
Zgodnie z aktem założycielskim, władzami spółki są:
- Zarząd spółki - 1 osobowy,
- Rada Nadzorcza - 3 osobowy
- Zgromadzenie Wspólników.
Kompetencje każdego z ww. organów określa ściśle akt założycielski Spółki.
Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych w roku 2012 r.

 Wynagrodzenie Zarządu (zatrudnienie na umowę o pracę) 135 715,81
 Wynagrodzenie Rady Nadzorczej -

Pożyczki i zaliczki (na cele inne niż zakupy i koszty podróży) udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych - nie dotyczy

Niniejszym zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową.

Załącznik:

1. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Forum Kultury Sp. z o.o.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Iwona _Daciuk
Ostatnio zmodyfikował: Iwona _Daciuk
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2015 12:54 Dodanie informacji Iwona _Daciuk