2016

Majatek

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


Informacje o stanie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
zostały oparte na danych bilansowych wyrażonych w wartości netto na koniec okresu 
sprawozdawczego.
 

AKTYWA TRWAŁE W LATACH 2015 - 2016


(w złotych)
Lp. Wyszczególnienie rok 2016 rok 2015
I Wartości niematerialne i prawne 7 066,83 3 188,79
II Rzeczowe aktywa trwałe 17 059 280,32 19 684 524,34
1. Środki trwałe 17 059 280,32 19 684 524,34
a) grunty 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej 100 382,37 109 386,09
c) urządzenia techniczne i maszyny 81 227,43 34 220,62
d) środki transportu 16 855 978,20 19 540 917,63
e) inne środki trwałe 21 692,32 0,00
2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
III Należności długoterminowe 8 520,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 187 379,80 1 258 101,60
Razem aktywa trwałe 18 262 246,95 20 945 814,73


AKTYWA OBROTOWE W LATACH 2015 - 2016

(w złotych)
Lp. Wyszczególnienie rok 2016 rok 2015
I Zapasy 913 461,84 893 100,78
II Należności krótkoterminowe 1 198 991,39 990 659,69
III Inwestycje krótkoterminowe 9 810 502,86 6 688 447,71
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 130 650,90 34 679,06
Razem aktywa obrotowe 12 053 606,99 8 606 887,24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 09.11.2017
Data udostępnienia informacji: 09.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2017 13:54 Korekta Monika Karwowska
27.11.2017 13:52 Korekta Monika Karwowska
27.11.2017 13:48 Korekta Monika Karwowska
22.11.2017 08:24 Aktualizacja treści Monika Karwowska
09.11.2017 12:12 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
09.11.2017 12:09 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
09.11.2017 12:04 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
09.11.2017 12:02 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
09.11.2017 12:01 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
09.11.2017 12:01 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
09.11.2017 12:00 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
09.11.2017 11:59 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
09.11.2017 11:58 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
09.11.2017 11:46 Dodanie informacji Bożena Szumborska