2022

MAJĄTEK

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

Informacje o stanie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
zostały oparte na danych bilansowych wyrażonych w wartości netto na koniec okresu sprawozdawczego.

AKTYWA TRWAŁE W LATACH 2021 - 2022

    (w złotych)
Lp. Wyszczególnienie      rok 2022      rok 2021
I Wartości niematerialne i prawne                            0,00                        0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe           98 645 507,65        66 972 793,33
1. Środki trwałe           98 645 507,65        29 839 827,73
a) grunty                           0,00                        0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
                  56 472,28                59 269,12
c) urządzenia techniczne i maszyny             10 854 352,19              165 605,21
d) środki transportu             87 727 752,84         29 603 823,06
e) inne środki trwałe                     6 930,34                11 130,34
2. Środki trwałe w budowie                           0,00         37 132 965,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                           0,00                        0,00
III Należności długoterminowe                            0,00                        0,00
IV Inwestycje długoterminowe                            0,00                        0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             1 249 168,88          1 190 758,14
Razem aktywa trwałe           99 894 676,53        68 163 551,47


AKTYWA OBROTOWE W LATACH 2021 - 2022

     (w złotych)
Lp. Wyszczególnienie      rok 2022      rok 2021
I Zapasy               1 360 745,12              903 418,23
II Należności krótkoterminowe                 836 620,56           8 482 692,83
III Inwestycje krótkoterminowe               7 791 910,34           8 867 222,17
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                 313 385,35              181 113,88
Razem aktywa obrotowe           10 302 661,37       18 434 447,11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 28.06.2023
Data udostępnienia informacji: 28.06.2023