2021

MAJĄTEK

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

Informacje o stanie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
zostały oparte na danych bilansowych wyrażonych w wartości netto na koniec okresu sprawozdawczego.

AKTYWA TRWAŁE W LATACH 2020 - 2021

     (w złotych)
L.p. Wyszczególnienie     Rok 2021      Rok 2020
I. Wartości niematerialne i prawne                   0,00                    0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe    66 972 793,33      32 897 721,94
1. Środki trwałe    29 839 827,73      32 897 721,94
a) grunty                   0,00                    0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
         59 269,12            62 255,28
c) urządzenia techniczne i maszyny         165 605,21          205 006,18
d) środki transportu    29 603 823,06      32 610 115,42
e) inne środki trwałe          11 130,34            20 345,06
2. Środki trwałe w budowie    37 132 965,60                    0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                   0,00                    0,00
III Należności długoterminowe                   0,00                    0,00
IV Inwestycje długoterminowe                   0,00                    0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe      1 190 758,14       1 244 468,00
Razem aktywa trwałe    68 163 551,47      34 142 189,94

AKTYWA OBROTOWE W LATACH 2020 - 2021
     (w złotych)
L.p. Wyszczególnienie     Rok 2021     Rok 2020
I Zapasy           903 418,23           629 412,75
II Należności krótkoterminowe        8 482 692,83           289 115,45
III Inwestycje krótkoterminowe        8 867 222,17      12 151 936,88
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe           181 113,88           197 293,94
Razem aktywa obrotowe     18 434 447,11     13 267 759,02


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 08.07.2022
Data udostępnienia informacji: 08.07.2022