2020

MAJĄTEK

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

Informacje o stanie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
zostały oparte na danych bilansowych wyrażonych w wartości netto na koniec okresu sprawozdawczego.

AKTYWA TRWAŁE W LATACH 2019 - 2020

     (w złotych)
L.p.                       Wyszczególnienie       rok 2020      rok 2019
I Wartości niematerialne i prawne                     0,00             2 323,58
II Rzeczowe aktywa trwałe      32 897 721,94      17 008 300,93
1. Środki trwałe      32 897 721,94      16 993 847,88
a) grunty                     0,00                    0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
            62 255,28            69 961,13
c) urządzenia techniczne i maszyny           205 006,18          166 226,12
d) środki transportu      32 610 115,42      16 727 571,17
e) inne środki trwałe             20 345,06            32 089,46
2. Środki trwałe w budowie                     0,00            14 453,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                     0,00                    0,00
III Należności długoterminowe                     0,00                    0,00
IV Inwestycje długoterminowe                     0,00                    0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe        1 244 468,00        1 172 257,00
Razem aktywa trwałe      34 142 189,94      18 182 881,51


AKTYWA OBROTOWE W LATACH 2019 - 2020

      (w złotych)
L.p.                            Wyszczególnienie       rok 2020        rok 2019
I Zapasy             629 412,75             980 986,03
II Należności krótkoterminowe             289 115,45          2 324 991,51
III Inwestycje krótkoterminowe        12 151 936,88        10 035 054,46
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe             197 293,94             224 907,63
Razem aktywa obrotowe      13 267 759,02       13 565 939,63

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2021
Data udostępnienia informacji: 25.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.06.2021 10:24 Inne Monika Karwowska
25.06.2021 10:09 Inne Monika Karwowska
25.06.2021 09:42 Dodanie informacji Monika Karwowska