2019

MAJĄTEK


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

Informacje o stanie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
zostały oparte na danych bilansowych wyrażonych w wartości netto na koniec okresu sprawozdawczego.


AKTYWA TRWAŁE W LATACH 2018 - 2019

      (w złotych)
 L.p.                  Wyszczególnienie          rok 2019       rok 2018
I Wartości niematerialne i prawne                     2 323,58                      945,12
II Rzeczowe aktywa trwałe            17 008 300,93         11 279 087,35
1. Środki trwałe              16 993 847,88           11 279 087,35
a) grunty                            0,00                          0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
                   69 961,13                  76 021,59
c) urządzenia techniczne i maszyny                  166 226,12                153 114,28
d) środki transportu              16 727 571,17           11 020 435,99
e) inne środki trwałe                    32 089,46                  29 515,49
2. Środki trwałe w budowie                    14 453,05                          0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                            0,00                          0,00
III Należności długoterminowe                             0,00                          0,00
IV Inwestycje długoterminowe                             0,00                          0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe              1 172 257,00            1 103 492,00
Razem aktywa trwałe            18 182 881,51         12 383 524,47


AKTYWA OBROTOWE W LATACH 2018 - 2019

       (w złotych)
 L.p.                  Wyszczególnienie        rok 2019         rok 2018
I Zapasy                  980 986,03                 910 040,40
II Należności krótkoterminowe                2 324 991,51                 778 729,31
III Inwestycje krótkoterminowe              10 035 054,46            10 583 022,94
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                  224 907,63                 127 856,82
Razem aktywa obrotowe            13 565 939,63          12 399 649,47

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 26.06.2020
Data udostępnienia informacji: 26.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2020 12:21 Inne Monika Karwowska
26.06.2020 13:16 Aktualizacja treści Monika Karwowska
26.06.2020 13:14 Aktualizacja treści Monika Karwowska
26.06.2020 13:01 Aktualizacja treści Monika Karwowska
26.06.2020 12:40 Dodanie informacji Monika Karwowska