2018

MAJĄTEK


PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


Informacje o stanie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
zostały oparte na danych bilansowych wyrażonych w wartości netto na koniec okresu sprawozdawczego.


AKTYWA TRWAŁE W LATACH 2017 - 2018

     ( w złotych)
 Lp.              Wyszczególnienie        Rok 2018       Rok 2017
 I  Wartości niematerialne i prawne                        945,12                  3 778,20
 II  Rzeczowe aktywa trwałe            11 279 087,35         14 038 142,99
 1.  Środki trwałe              11 279 087,35          14 038 142,99
 a)  grunty                            0,00                         0,00
 b)  budynki, lokale i obiekty inżynierii
 lądowej i wodnej
                   76 021,59                 84 277,71
 c)  urządzenia techniczne i maszyny                  153 114,28               172 700,21
 d)  środki transportu              11 020 435,99          13 742 226,76
 e)  inne środki trwałe                    29 515,49                 38 938,31
 2.  Środki trwałe w budowie                            0,00                         0,00
 3.  Zaliczki na środki trwałe w budowie                            0,00                         0,00
 III  Należności długoterminowe                             0,00                  8 520,00
 IV  Inwestycje długoterminowe                             0,00                         0,00
 V  Długoterminowe rozliczenia   międzyokresowe              1 103 492,00           1 074 124,00
 Razem aktywa trwałe            12 383 524,47         15 124 565,19AKTYWA OBROTOWE W LATACH 2017 - 2018


       (w złotych)
 Lp.              Wyszczególnienie       Rok 2018        Rok 2017
 I  Zapasy                 910 040,40                751 792,14
 II  Należności krótkoterminowe                 778 729,31                887 354,79
 III  Inwestycje krótkoterminowe            10 583 022,94           13 403 505,00
 IV  Krótkoterminowe rozliczenia   międzyokresowe                 127 856,82                140 293,91
 Razem aktywa obrotowe          12 399 649,47         15 182 945,84

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 09.07.2019
Data udostępnienia informacji: 09.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.07.2019 14:02 Inne Monika Karwowska
09.07.2019 13:57 Inne Monika Karwowska
09.07.2019 13:37 Dodanie informacji Monika Karwowska