2017


MAJĄTEK

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI

Informacje o stanie majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni
zostały oparte na danych bilansowych wyrażonych w wartości netto na koniec okresu
sprawozdawczego.

AKTYWA TRWAŁE W LATACH 2016 - 2017

          ( w złotych )
 Lp.             Wyszczególnienie          rok 2017            rok 2016
I Wartości niematerialne i prawne                           3 778,20                             7 066,83
II Rzeczowe aktywa trwałe                  14 038 142,99                    17 059 280,32
1. Rzeczowe aktywa trwałe                   14 038 142,99                      17 059 280,32
a) grunty                                  0,00                                    0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
                         84 277,71                          100 382,37
c) urządzenia techniczne i maszyny                        172 700,21                            81 227,43
d) środki transportu                   13 742 226,76                      16 855 978,20
e) inne środki trwałe                          38 938,31                            21 692,32
2. Środki trwałe w budowie                                  0,00                                    0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                  0,00                                    0,00
III Należności długoterminowe                           8 520,00                             8 520,00
IV Inwestycje długoterminowe                                  0,00                                     0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                    1 074 124,00                      1 187 379,80
Razem aktywa trwałe                  15 124 565,19                    18 262 246,95


AKTYWA OBROTOWE W LATACH 2016 - 2017

          ( w złotych )
 Lp.              Wyszczególnienie           rok 2017                  rok 2016
I Zapasy                        751 792,14                        913 461,84
II Należności krótkoterminowe                        887 354,79                     1 198 991,39
III Inwestycje krótkoterminowe                    13 403 505,00                     9 810 502,86
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                        140 293,91                        130 650,90
Razem aktywa obrotowe                  15 182 945,84                  12 053 606,99

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 07.06.2018
Data udostępnienia informacji: 07.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2018 11:14 Aktualizacja treści Monika Karwowska
08.06.2018 09:33 Aktualizacja treści Monika Karwowska
08.06.2018 09:29 Aktualizacja treści Monika Karwowska
08.06.2018 09:26 Aktualizacja treści Monika Karwowska
08.06.2018 09:14 Aktualizacja treści Monika Karwowska
08.06.2018 08:36 Aktualizacja treści Monika Karwowska
07.06.2018 11:42 Dodanie informacji Monika Karwowska