2015

                                                                                                                 w złotych 
AKTYWA
A aktywa trwałe                                                            20 945 814,73
I wartości niematerialne i prawne                                             3 188,79
3 inne wartości niematerialne i prawne                                      3 188,79
II Rzeczowe aktywa trwałe                                              19 684 524,34
1 środki trwałe                                                             19 684 524,34
b budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej                      109 386,09
c urządzenia techniczne i maszyny                                          34 220,62
d środki transportu                                                        19 540 917,63
V długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                       1 258 101,60
1. aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowy                   1 256 301,00
2 inne rozliczenia międzyokresowe                                           1 800,60
B Aktywa obrotowe                                                         8 606 887,24
I Zapasy                                                                         893 100,78
1 Materiały                                                                      514 744,94
4 towary                                                                         378 355,84
II należności krótkoterminowe                                              990 659,69
2 należności od pozostałych jednostek                                    990 659,69
a z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty                                915 911,35
- do 12 miesięcy                                                               915 911,35
b  z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń                     54 708,00
c inne                                                                              20 040,34
III inwestycje krótkoterminowe                                          6 688 447,71
1 krótkoterminowe aktywa finansowe                                  6 688 447,71
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                            6 688 447,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach                           6 641 675,41
- inne środki pieniężne                                                        46 772,30
IV  krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                       34 679,06
AKTYWA RAZEM                                                         29 552 701,97

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 22.06.2016
Data udostępnienia informacji: 12.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.07.2016 13:12 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
12.07.2016 13:12 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
12.07.2016 13:08 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
12.07.2016 12:52 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
12.07.2016 12:43 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
12.07.2016 12:20 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
12.07.2016 12:13 Dodanie informacji Bożena Szumborska