2014

Aktywa

A. Aktywa trwałe                                                       10 917 336,26

I. Wartości niematerialne i prawne                                          -

II. Rzeczowe aktywa trwałe                                          9 692 217,46

1. Środki trwałe                                                           9 643 217,46

b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                    118 389,81

   i wodnej

c. urządzenia techniczne i maszyny                                    26 651,81

d. środki transportu                                                      9 497 697,64

e. inne środki trwałe                                                              478,20

2. środki trwałe w budowie                                                49 000,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             1 125 118,80

1. aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego      1 219 717,00

2. inne rozliczenia międzyokresowe                                     5 401,80

B. Aktywa obrotowe                                                   16 974 756,90

I. zapasy                                                                       880 306,46

1. materiały                                                                   549 632,94

4. towary                                                                      330 673,52

II. Należności krótkoterminowe                                       935 597,38

2. należności od pozostałych jednostek                            935 597,38

a. z tytułu dostaw i usług , o okresie spłaty                      861 439,85

- do 12 miesięcy                                                            861 439,85

b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń                    47 877,00

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c. inne                                                                             26 280,53

III. Inwestycje krótkoterminowe                                  15 120 616,39

1. krótkoterminowe aktywa finansowe                          15 120 616,39

c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                   15 120 616,39

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach                     9 596 831,77

- inne środki pieniężne                                                 5 523 784,62

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                38 236,67

AKTYWA RAZEM                                                     27 892 093,16

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 20.05.2015
Data udostępnienia informacji: 25.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.08.2015 11:20 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
25.08.2015 10:51 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
25.08.2015 10:10 Dodanie informacji Bożena Szumborska