2012-2013

                                                                                          2012                                     2013

 

A.    Aktywa trwałe                                                  13 096 748,62 zł                         12 882 682,85 zł

I.     Wartości niematerialne i prawne                    1 049,36 zł                                  -

II.    Rzeczowe aktywa trwałe                        11 931 878,80 zł                         11 721 883,20 zł

1.     Środki trwałe                                     11 387 138,80 zł                         11 721 883,20 zł

a)     grunty                                                                        -                                                  -

b)     budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.      136 397,25 zł                              127 393,53 zł

c)     urządzenia techniczne i maszyny                 26 684,66 zł                                24 248,57 zł

d)     środki transportu                                    11 211 806,84 zł                         11 565 729,16 zł

e)    inne środki trwałe                                   12 250,05 zł                                 4 511,94 zł

2.   Środki trwałe w budowie                                                      -                                                 -

3.   Zaliczki na środki trwałe w budowie             554 740,00 zł                                    -

III. Należności długoterminowe                                                -                                              -

IV. Inwestycje długoterminowe                                                -                                              -

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   1 163 820,46 zł                            1 160 699,65 zł

1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego     1 163 820,46 zł                            1 160 699,65 zł

B. Aktywa obrotowe                                                 7 975 790,71 zł                          7 474 180,65 zł

I.  Zapasy                                                     878 808,48 zł                              990 802,57 zł

II. Należności krótkoterminowe                          154 381,14 zł                               148 133,43 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe                         6 035 073,28 zł                             5 573 903,13 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   907 527,81 zł                                761 341,53 zł

      Aktywa razem                                   21 072 539,33 zł                            20 356 763,50 zł

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2014
Data udostępnienia informacji: 12.09.2014
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.07.2016 10:02 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
12.09.2014 09:27 Dodanie informacji Bożena Szumborska