2010 - 2011

                                                                               2010r                        2011

Lp.       Wyszczególnienie                                     kwota w zł               kwota w zł

A       AKTYWA TRWAŁE                                   12.085.741,37    12.942.172,36
I.       wartości niematerialne i prawne                      109 958, 40          35.056,74   
II.     rzeczowe aktywa trwałe                             10.825.207,50    11.775.264,79
1.      środki trwałe                                               10.303.207,50    11.775.264,79
a/      grunty własne                                                               -                        -
b/      budynki, lokale i obiekty inżynierii                    145.513,04         145.400,97
         lądowej i wodnej
c/      urządzenia techniczne i maszyny                       63.216,87           45.786,59
d/     środki transportu                                         10.054.145,38    11.559.433,10
e/     inne środki trwałe                                               40.332,21           24.644,13

2.     środki trwałe w budowie                                             -                         -
3.     zaliczki na środki trwałe w budowie                 522.000,00                   -
III.   należności długoterminowe                                         -                         -
IV.   inwestycje długoterminowe                                         -                         -
V.    długoterminowe rozliczenia                          1.150.575,47     1.131.850,83
        międzyokresowe
1.    aktywa z tytułu odroczonego                      1.150.575,47     1.131.850,83 
       podatku dochodowego
B     AKTYWA OBROTOWE                               8.764.964,69     8.652.473,26 
I.     zapasy                                                            846.438,54         920.245,02
II.    należności krótkoterminowe                        1.290.192,26        234.154,07
III.   inwestycje krótkoterminowe                       6.586.869,73     6.548.683,00
IV.   krótkoterminowe rozliczenia                              41.464,16       949.390,27 
        międzyokresowe
              RAZEM AKTYWA                              20.850.706,06    21.594.645,62

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2011
Data udostępnienia informacji: 24.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2012 09:37 Dodanie informacji Bożena Szumborska
24.10.2011 12:35 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
24.10.2011 12:16 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
24.10.2011 12:07 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
24.10.2011 12:06 Dodanie informacji Bożena Szumborska
24.10.2011 11:42 Dodanie informacji Bożena Szumborska