2009

Lp.       Wyszczególnienie                                   kwota w zł

A       AKTYWA TRWAŁE                                     11.637,323,89                  
I.       wartości niematerialne i prawne                        133.750,02
II.     rzeczowe aktywa trwałe                               10.363.020,39
1.      środki trwałe                                                 10.355.847,39
a/      grunty własne                                                               -
b/      budynki, lokale i obiekty inżynierii                      154.296,80
         lądowej i wodnej
c/      urządzenia techniczne i maszyny                        79.104,67
d/     środki transportu                                           10.074.076,83
e/     inne środki trwałe                                                 48.369,09
2.     środki trwałe w budowie                                         7.173,00         
3.     zaliczki na środki trwałe w budowie                            -          
III.   należności długoterminowe                                         -
IV.   inwestycje długoterminowe                                         -
V.    długoterminowe rozliczenia                             1.140.553,48
        międzyokresowe
1.    aktywa z tytułu odroczonego                         1.140.553,48 
       podatku dochodowego
B     AKTYWA OBROTOWE                                  8.581.999,25
I.     zapasy                                                                732.592,38                                                           
II.    należności krótkoterminowe                            1.044.223,78
III.   inwestycje krótkoterminowe                           6.784.225,55
IV.   krótkoterminowe rozliczenia                                  20.957,54
        międzyokresowe
              RAZEM AKTYWA                                  20.219.323,14

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 24.09.2011
Data udostępnienia informacji: 24.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2011 12:38 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
24.10.2011 12:33 Dodanie informacji Bożena Szumborska