2008

Lp.       Wyszczególnienie                                   kwota w zł

A       AKTYWA TRWAŁE                                     11.912.539,65                  
I.       wartości niematerialne i prawne                            1.087,16
II.     rzeczowe aktywa trwałe                               11.540.646,96
1.      środki trwałe                                                 11.540.646,96
a/      grunty własne                                                               -
b/      budynki, lokale i obiekty inżynierii                      163.080,56
         lądowej i wodnej
c/      urządzenia techniczne i maszyny                        47.352,26
d/     środki transportu                                           11.288.006,51
e/     inne środki trwałe                                                 42.207,63
2.     środki trwałe w budowie                                             -         
3.     zaliczki na środki trwałe w budowie                            -          
III.   należności długoterminowe                                         -
IV.   inwestycje długoterminowe                                         -
V.    długoterminowe rozliczenia                               370.805,53
        międzyokresowe
1.    aktywa z tytułu odroczonego                           370.805,53                      
       podatku dochodowego
B     AKTYWA OBROTOWE                                  6.215.447,32
I.     zapasy                                                                722.408,14                                                           
II.    należności krótkoterminowe                            1.011.477,57
III.   inwestycje krótkoterminowe                           4.465.830,14
IV.   krótkoterminowe rozliczenia                                  15.731,47
        międzyokresowe
              RAZEM AKTYWA                                  18.127.986,97

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2011
Data udostępnienia informacji: 24.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2014 10:26 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
10.09.2014 10:24 Dodanie informacji Bożena Szumborska
24.10.2011 12:54 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
24.10.2011 12:45 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
24.10.2011 12:38 Dodanie informacji Bożena Szumborska