2007

Lp.       Wyszczególnienie                                   kwota w zł

A       AKTYWA TRWAŁE                                     11.923.030,65                  
I.       wartości niematerialne i prawne                            6.257,12
II.     rzeczowe aktywa trwałe                               11.916.773,53
1.      środki trwałe                                                 11.916.773,53
a/      grunty własne                                                               -
b/      budynki, lokale i obiekty inżynierii                      172.252,83
         lądowej i wodnej
c/      urządzenia techniczne i maszyny                        54.236,32
d/     środki transportu                                          11.671.418,57
e/     inne środki trwałe                                                 18.865,81
2.     środki trwałe w budowie                                             -         
3.     zaliczki na środki trwałe w budowie                            -          
III.   należności długoterminowe                                         -
IV.   inwestycje długoterminowe                                         -
V.    długoterminowe rozliczenia                                          -
        międzyokresowe
1.    aktywa z tytułu odroczonego                                      -                      
       podatku dochodowego
B     AKTYWA OBROTOWE                                  5.532.276,54
I.     zapasy                                                                761.315,14                                                           
II.    należności krótkoterminowe                               722.642,08
III.   inwestycje krótkoterminowe                           4.024.546,46
IV.   krótkoterminowe rozliczenia                                  23.772,86
        międzyokresowe
              RAZEM AKTYWA                                  17.455.307,19

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Bożena_Szumborska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Szumborska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2011
Data udostępnienia informacji: 24.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.10.2011 13:02 Aktualizacja treści Bożena Szumborska
24.10.2011 12:53 Dodanie informacji Bożena Szumborska