Wynajem lokali mieszkalnych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Mieszkaniowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W dniach:
poniedziałek-piątek

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2020 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Spraw Społecznych. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznymi numerami telefonów.
Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Numer telefonu:
58 668-85-65
58 668-85-74

Fax: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty o uzyskiwanym dochodzie za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku*;
-  potwierdzenie złożenia rocznego zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego w Gminie Gdynia - za każdy rok kalendarzowy w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku (PIT plus potwierdzenie złożenia);
- dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Gdynia w okresie poprzedzającym datę złożenia wniosku (np. umowa najmu lokalu - kserokopia);
- zaświadczenia z administracji budynku, w którym wnioskodawca i współmałżonek są zameldowani na pobyt stały (jeżeli mieszkają osobno - wymagane są zaświadczenia z obydwu administracji) - zawierające informacje, kto posiada tytuł prawny do lokalu oraz jaka jest jego powierzchnia użytkowa i mieszkalna. W przypadku zameldowania w budynku lub lokalu stanowiącym własność osoby fizycznej, wymagane jest przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej;
Jeżeli miejsce faktycznego zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania, należy również podać w/w dane dotyczące obu miejsc;
- zaświadczenia o kontynuowaniu nauki o każdym dziecku w rodzinie do 18 roku życia;
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( w przypadku osoby z niepełnosprawnością );
- informacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od kiedy wnioskodawca lub osoby zgłoszone do wspólnego ubiegania się o wynajem mieszkania są objęte pomocą i w jakim zakresie, od kiedy wnioskodawca przebywał/a w schronisku lub w innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi, placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej lub realizuje co najmniej od roku indywidualny program wychodzenia z bezdomności – (wnioskodawca uzyska dodatkowe punkty jedynie na podstawie pozytywnej opinii MOPS).
 
Oryginały dokumentów należy okazać do wglądu - na żądanie
Sposób załatwienia sprawy: - z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznymi wyżej numerami telefonów. Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach. Wniosek o wynajęcie lokalu można dostarczyć przez wrzutnię na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta lub przesłać pocztą;
- na podstawie złożonego wniosku oraz wymaganych dokumentów ustala się czy wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o najem socjalny lokalu lub najem lokalu na czas nieoznaczony;
- listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu tworzy się co najmniej raz na 3 lata, z podziałem na kategorie gospodarstw, biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez wnioskodawcę;
- przed tworzeniem nowych list następuje weryfikacja wniosków osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o wynajęcie mieszkania;
- projekty list podlegają opiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, a następnie przedkłada się je do akceptacji Prezydentowi Miasta Gdyni;
- Prezydent Miasta określa liczbę lokali w danej kategorii gospodarstw przewidzianych do wynajęcia w okresie obowiązywania listy najmu lokali na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego lokali;
- wnioskodawcy uprawnieni do najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu nie zakwalifikowani na dany okres podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list na kolejne okresy;
- w przypadku niezrealizowanych list z lat ubiegłych, osoby zakwalifikowane do najmu lokalu w poprzednich okresach, umieszczane będą w pierwszej kolejności na nowo tworzonych listach;
- przed zawarciem umowy najmu lokalu sytuacja materialna oraz majątkowa osób umieszczonych na listach podlega ponownej weryfikacji;
- listy realizowane są zgodnie z uwzględnieniem pozycji na liście.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: - rozpatrzenie wniosku o wynajęcie lokalu następuje w terminie miesiąca od daty złożenia;
- nie ma możliwości określenia terminu wynajęcia lokalu na rzecz osób umieszczonych na listach, bowiem termin realizacji uzależniony jest od liczby lokali, które Gmina Gdynia uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności.
Tryb odwoławczy: W sprawach dotyczących ubiegania się o wynajęcie mieszkania nie przysługuje prawo do odwołania w trybie administracyjnym.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (D.U. z 2019 r. poz. 1182);
2. Uchwała Nr XI/392/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni ( Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. poz. 4370)
Inne informacje: Zgodnie z § 4 Uchwały prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego mają osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:
1. mieszkają w Gdyni;
2. spełniają kryterium dochodowe (średni miesięczny dochód  za okres trzech pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego) wynoszące:

Rodzaj umowy Gospodarstwo 1-osobowe Gospodarstwo wieloosobowe
Najem lokalu na czas nieoznaczony 1588, 44 zł - 2382,66 zł 1191,33 zł – 1588,44 zł
Najem socjalny lokalu do 1558,44 zł do 1191, 33 zł

Dochód = pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaiczone od kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowwotne.
Kwota najniższej emerytury od dnia 01.03.2023 r. wynosi 1.558,44 zł brutto.

3. w przypadku ubiegania się o najem socjalny - nie posiadają własnego mieszkania lub domu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Wasilewska
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Wasilewska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2005
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2023 10:54 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
19.04.2023 10:55 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
06.04.2023 09:12 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.04.2023 10:55 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
20.03.2023 08:24 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.02.2023 15:51 Aktualizacja treści Joanna Wasilewska
30.03.2022 11:19 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
08.03.2022 08:08 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
12.10.2021 11:04 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
28.07.2021 09:29 Zmiana załącznika Paulina Leszczyńska
06.07.2021 10:07 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.07.2021 10:59 Dodanie informacji Paulina Leszczyńska
19.03.2021 11:57 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.03.2021 12:02 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.03.2021 11:44 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
03.06.2020 13:02 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.06.2020 13:07 Korekta Piotr Wójciak
05.05.2020 14:11 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
30.10.2019 11:37 Korekta Piotr Wójciak
30.10.2019 11:35 Korekta Piotr Wójciak
29.10.2019 11:13 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
29.10.2019 11:08 Korekta Piotr Wójciak
29.10.2019 11:05 Korekta Piotr Wójciak
29.10.2019 11:04 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:27 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:24 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:22 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:22 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:21 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
22.10.2019 13:26 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
16.10.2019 10:17 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
16.10.2019 08:48 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
31.07.2019 07:29 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
05.07.2019 10:16 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.04.2019 09:32 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.04.2019 13:52 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
25.03.2019 12:13 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
21.03.2019 11:21 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.05.2018 14:20 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.05.2018 14:19 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.03.2018 14:37 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:33 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
23.05.2017 15:08 Aktualizacja treści Piotr Wójciak