Wynajem lokali mieszkalnych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Społecznych
Referat ds. Mieszkaniowych
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 13

W dniach:
poniedziałki i czwartki
W godzinach:
08:30 - 12:00 i 12:30 - 15:30

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2020 r. została przywrócona możliwość osobistego załatwienia sprawy w Wydziale Spraw Społecznych. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznymi wyżej numerami telefonów.
Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Numer telefonu:
58 668-85-65
58 668-85-74

Fax: 58 668-85-95
E-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - dokumenty o uzyskiwanym dochodzie za okres pełnych 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku*;
-  potwierdzenie złożenia rocznego zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego w Gminie Gdynia - za każdy rok kalendarzowy w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku (PIT plus potwierdzenie złożenia);
- dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Gdynia w okresie poprzedzającym datę złożenia wniosku (np. umowa najmu lokalu - kserokopia);
- zaświadczenia z administracji budynku, w którym wnioskodawca i współmałżonek są zameldowani na pobyt stały (jeżeli mieszkają osobno - wymagane są zaświadczenia z obydwu administracji) - zawierające informacje, kto posiada tytuł prawny do lokalu oraz jaka jest jego powierzchnia użytkowa i mieszkalna. W przypadku zameldowania w budynku lub lokalu stanowiącym własność osoby fizycznej, wymagane jest przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi wieczystej;
Jeżeli miejsce faktycznego zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania, należy również podać w/w dane dotyczące obu miejsc;
- zaświadczenia o kontynuowaniu nauki o każdym dziecku w rodzinie do 18 roku życia;
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( w przypadku osoby z niepełnosprawnością );
- informacja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od kiedy wnioskodawca lub osoby zgłoszone do wspólnego ubiegania się o wynajem mieszkania są objęte pomocą i w jakim zakresie, od kiedy wnioskodawca przebywał/a w schronisku lub w innych miejscach nie będących lokalami mieszkalnymi, placówce opiekuńczej, rodzinie zastępczej lub realizuje co najmniej od roku indywidualny program wychodzenia z bezdomności – (wnioskodawca uzyska dodatkowe punkty jedynie na podstawie pozytywnej opinii MOPS).
 
Oryginały dokumentów należy okazać do wglądu - na żądanie
Sposób załatwienia sprawy: - z uwagi na obowiązujące ograniczenia w dostępności do budynku Urzędu Miasta przy ul. 10 Lutego 24, wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod widocznymi wyżej numerami telefonów. Umawianie interesantów odbywa się tylko w uzasadnionych sytuacjach. Wniosek o wynajęcie lokalu można dostarczyć przez wrzutnię na dokumenty, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta lub przesłać pocztą;
- na podstawie złożonego wniosku oraz wymaganych dokumentów ustala się czy wnioskodawcy przysługuje prawo do ubiegania się o najem socjalny lokalu lub najem lokalu na czas nieoznaczony;
- listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu tworzy się co najmniej raz na 3 lata, z podziałem na kategorie gospodarstw, biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez wnioskodawcę;
- przed tworzeniem nowych list następuje weryfikacja wniosków osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o wynajęcie mieszkania;
- projekty list podlegają opiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, a następnie przedkłada się je do akceptacji Prezydentowi Miasta Gdyni;
- Prezydent Miasta określa liczbę lokali w danej kategorii gospodarstw przewidzianych do wynajęcia w okresie obowiązywania listy najmu lokali na czas nieoznaczony oraz najmu socjalnego lokali;
- wnioskodawcy uprawnieni do najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu socjalnego lokalu nie zakwalifikowani na dany okres podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list na kolejne okresy;
- w przypadku niezrealizowanych list z lat ubiegłych, osoby zakwalifikowane do najmu lokalu w poprzednich okresach, umieszczane będą w pierwszej kolejności na nowo tworzonych listach;
- przed zawarciem umowy najmu lokalu sytuacja materialna oraz majątkowa osób umieszczonych na listach podlega ponownej weryfikacji;
- listy realizowane są zgodnie z uwzględnieniem pozycji na liście.
Opłaty: Brak
Czas załatwienia sprawy: - rozpatrzenie wniosku o wynajęcie lokalu następuje w terminie miesiąca od daty złożenia;
- nie ma możliwości określenia terminu wynajęcia lokalu na rzecz osób umieszczonych na listach, bowiem termin realizacji uzależniony jest od liczby lokali, które Gmina Gdynia uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności.
Tryb odwoławczy: W sprawach dotyczących ubiegania się o wynajęcie mieszkania nie przysługuje prawo do odwołania w trybie administracyjnym.
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (D.U. z 2019 r. poz. 1182);
2. Uchwała Nr XI/392/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni ( Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. poz. 4370)
Inne informacje: Zgodnie z § 4 Uchwały prawo do ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego mają osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:
1. mieszkają w Gdyni;
2. spełniają kryterium dochodowe (średni miesięczny dochód brutto  za okres trzech pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego) wynoszące:

Rodzaj umowy Gospodarstwo 1-osobowe Gospodarstwo wieloosobowe
Najem lokalu na czas nieoznaczony 1250,88-1876,32 zł 938,16 – 1250,88 zł
Najem socjalny lokalu do 1250,88 zł do 938,16 zł

Dochód brutto = przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenia społeczne.
Kwota najniższej emerytury od dnia 01.03.2021 r. wynosi 1.250,88 zł brutto.

3. w przypadku ubiegania się o najem socjalny - nie posiadają własnego mieszkania lub domu.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Łepik
Wprowadził informację: Krzysztof Milewski
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Leszczyńska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2005
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2021 10:07 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
05.07.2021 10:59 Dodanie informacji Paulina Leszczyńska
19.03.2021 11:57 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
01.03.2021 12:02 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
01.03.2021 11:44 Aktualizacja treści Paulina Leszczyńska
03.06.2020 13:02 Aktualizacja treści Irena Gładka-Zaucha
01.06.2020 13:07 Korekta Piotr Wójciak
05.05.2020 14:11 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
30.10.2019 11:37 Korekta Piotr Wójciak
30.10.2019 11:35 Korekta Piotr Wójciak
29.10.2019 11:13 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
29.10.2019 11:08 Korekta Piotr Wójciak
29.10.2019 11:05 Korekta Piotr Wójciak
29.10.2019 11:04 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:27 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:24 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:22 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:22 Korekta Piotr Wójciak
22.10.2019 15:21 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
22.10.2019 13:26 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
16.10.2019 10:17 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
16.10.2019 08:48 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
31.07.2019 07:29 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
05.07.2019 10:16 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
04.04.2019 09:32 Zmiana załącznika Piotr Wójciak
01.04.2019 13:52 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
25.03.2019 12:13 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
21.03.2019 11:21 Aktualizacja treści Piotr Wójciak
15.05.2018 14:20 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
15.05.2018 14:19 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
12.03.2018 14:37 Korekta Piotr Wójciak
01.09.2017 11:33 Aktualizacja treści Krzysztof Milewski
23.05.2017 15:08 Aktualizacja treści Piotr Wójciak