Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - STARE ZASADY

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 431

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piątek 8:00 - 15:30

Numer telefonu:
58 668-81-51

Fax: 58 668 85 02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: - wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (wniosek winien być złożony jednocześnie przez współużytkowników wieczystych, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę)
- odpisy z ksiąg wieczystych lokalowych z aktualnymi danymi (nie starszy niż 3 miesiące)
- dowód wpłaty (opłata za wydanie decyzji)
Sposób załatwienia sprawy: - komplet wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności wraz z odpisami z ksiąg wieczystych lokalowych i dowodem zapłaty 10 zł od lokalu należy złożyć w Kancelarii Ogólnej,
- po weryfikacji wniosków rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni sporządza operat szacunkowy kosztów zmiany formy własności,
- koszty przekształcenia przedstawiane są Wspólnocie,
- wobec braków sprzeciwu co do przekształcenia ze strony członków Wspólnoty wydawana jest decyzja, która przy braku odwołań staje się ostateczna 2 tygodnie po potwierdzonym otrzymania jej egzemplarza przez każdą osobę, której dotyczy,
- wnioskodawcy uiszczają przypadające na nich opłaty za przekształcenie oraz dostarczają ostateczny egzemplarz decyzji (otrzymany osobnym pismem z Urzędu Miasta) do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, gdzie dokonuje się zmiany zapisu formy własności w ich księgach wieczystych – gruntowej i lokalowych
Opłaty: opłata skarbowa za wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 10 zł od lokalu
Czas załatwienia sprawy: - do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania bez wliczania w to terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – art. 35, § 3 i 5 ustawy z 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Pomorskiego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Uchwały nr XIX/442/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30.03.2016r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Gdyni(Dz. Urz. Woj. Pom. z 28.04.2016r., poz. 1688)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Adriana Kątnik
Data wytworzenia informacji: 09.11.2009
Data udostępnienia informacji: 10.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2020 13:39 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
03.04.2019 13:36 Aktualizacja treści Adriana Kątnik
29.05.2018 15:10 Aktualizacja treści Paulina Grześ
24.04.2018 09:52 Aktualizacja treści Paulina Grześ
24.04.2018 09:16 Aktualizacja treści Paulina Grześ
24.04.2018 08:43 Aktualizacja treści Paulina Grześ
18.04.2018 13:19 Dodanie informacji Paulina Grześ
25.01.2018 10:31 Aktualizacja treści Paulina Grześ
10.07.2017 14:47 Korekta Michał Kowalski