Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntu związanego z własnością lokalu

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Referat Gospodarki Lokalami
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 344

W dniach:
poniedziałek 12:00 - 16:00,
środa 13:00 - 16:00,
piątek 8:00 - 10:30

Numer telefonu:
58 668-81-61
58 668-89-49

Fax: 58 668 85 02
E-mail: nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowe
Sposób załatwienia sprawy: aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego
Opłaty: brak
Czas załatwienia sprawy: nieokreślony
Tryb odwoławczy: użytkownik wieczysty może, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia, złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, zwanego dalej „kolegium”, wniosek o ustalenie, iż aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości
Podstawa prawna: art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t.)
Inne informacje: wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty

jeżeli wartość nieruchomości gruntowej na dzień aktualizacji opłaty rocznej byłaby niższa niż ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomości w dniu oddania jej w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje się. W przypadku nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje się w okresie 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

w przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji

bonifikata od corocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Arkadiusz Szynaka
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 16.08.2017
Data udostępnienia informacji: 16.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.02.2023 21:12 Aktualizacja treści Beata Pukło
18.04.2018 13:22 Dodanie informacji Paulina Grześ
16.08.2017 13:05 Korekta Michał Kowalski