Zmiany wpisu do ewidencji Klubów Sportowych

Miejsce Gdyńskie Centrum Sportu

Adres: ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Numer pokoju: 12

W godzinach: 07:30 - 15:30
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 622-11-64

Fax: 58 622-35-74
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Wymagane dokumenty: Podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Klubu, wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji dot. nazwy, siedziby, oraz adresu Klubu Sportowego, imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, informacji o statucie, dacie jego zmiany, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu działania, terenu działania,
– listę obecności członków Klubu Sportowego uczestniczących w Walnym Zebraniu Klubu, na którym przyjęto wnioskowane zmiany
– protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym przyjęto wnioskowane zmiany wraz z przyjętymi uchwałami,
- protokół z wyboru władz Klubu Sportowego wraz z podjętymi uchwałami w przedmiocie wyboru władz /jeżeli zmiana dotyczy osób wchodzących w skład organów Klubu Sportowego/,
-tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany, uchwałę w sprawie zmian statutu, uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu /jeżeli statut został zmieniony/,

UWAGA! Klub Sportowy wpisany do ewidencji składa wniosek o dokonanie zmian w terminie 14 dni od dnia zmiany danych.
Sposób załatwienia sprawy: Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu.
Opłaty: 10 zł od wniosku o zmiany wpisu do Ewidencji Klubów Sportowych – opłatę skarbową należy wnosić:
– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
– w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27
w godz. 8.00 – 15.00

Zmiana w obrębie wpisu do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolniona jest z opłaty skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133 t.j.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1086 z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 z poźn.zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z poźn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.),
7) Zarządzenie nr 1522/19/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.
Inne informacje: Wpis zmian lub odmowa wpisu zmian do ewidencji Klubów Sportowych, bądź ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Paulina Dobrowolska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Trybek
Data wytworzenia informacji: 20.05.2019
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2020 13:06 Aktualizacja treści Monika Trybek
21.11.2019 11:46 Aktualizacja treści Monika Trybek
17.09.2019 13:58 Aktualizacja treści Monika Trybek
06.08.2019 10:39 Aktualizacja treści Monika Trybek
21.05.2019 09:09 Aktualizacja treści Monika Trybek
09.10.2015 11:53 Aktualizacja treści Hanna Richert
19.11.2014 09:27 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
29.11.2012 10:08 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 12:39 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 12:28 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:48 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:41 Korekta Paulina Dobrowolska
23.11.2012 10:22 Korekta Paulina Dobrowolska