Wydanie zaświadczenia z ewidencji Klubów Sportowych

Miejsce Gdyńskie Centrum Sportu

Adres: ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Numer pokoju: 12

W godzinach: 07:30 - 15:30
W dniach:
Od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 622-11-64

Fax: 58 622-35-74
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu Sportowego.
Sposób załatwienia sprawy: Wnioski o wydanie zaświadczenia w toku postępowania administracyjnego o wypis z rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym zaleca się, aby wnioski składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu.
Opłaty: Wydanie zaświadczenia z ewidencji Klubów Sportowych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.- zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Część II punkt 21.
Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia z Ewidencji Klubów Sportowych należy wnosić:
– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
– w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27 w godz. 8.00 – 15.00

Wydanie zaświadczenia z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej, przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133 t.j.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1086 z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 z poźn.zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z poźn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.),
7) Zarządzenie nr 1522/19/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Paulina Dobrowolska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Trybek
Data wytworzenia informacji: 20.05.2019
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2020 11:45 Aktualizacja treści Monika Trybek
21.11.2019 11:39 Aktualizacja treści Monika Trybek
17.09.2019 13:56 Aktualizacja treści Monika Trybek
06.08.2019 10:36 Aktualizacja treści Monika Trybek
20.05.2019 14:53 Aktualizacja treści Monika Trybek
09.10.2015 12:12 Aktualizacja treści Hanna Richert
19.11.2014 09:12 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
29.11.2012 10:07 Korekta Paulina Dobrowolska
28.11.2012 12:32 próba Michał Kowalski
27.11.2012 12:26 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:47 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:46 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:40 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:40 Korekta Paulina Dobrowolska
23.11.2012 10:03 Korekta Paulina Dobrowolska