Wydanie decyzji zatwierdzającej regulamin strzelnicy

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Referat Obrony Cywilnej
Adres: ul. Władysława IV 10/12/14, 81-353 Gdynia
Numer pokoju: wejscie od ul. Wójta Radtkego, pokój nr 1

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 07:30 - 15:30

Numer telefonu:
58 660-22-41

Fax: 58 62 85 10
E-mail: wzkiol@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek zainteresowanego (można skorzystać z załączonego poniżej wzoru wniosku), który powinien zawierać:
  • lokalizację strzelnicy,
  • dane dotyczące właściciela lub zarządcy obiektu, w którym zlokalizowana jest strzelnica.
 2. Regulamin strzelnicy w 2 egzemplarzach.
 3. Kserokopię decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.
Do wglądu:
 1. Oryginał decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.
 2. Plan strzelnicy z oznaczeniem:
  • stanowisk strzeleckich,
  • punktu sanitarnego,
  • dróg ewakuacji,
  • miejsca instalacji telefonu lub innych. urządzeń łączności.
 3. Wykaz sygnałów alarmowych stosowanych na strzelnicy.
 4. Informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej. 
Sposób załatwienia sprawy: Przedłożone dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.
Opłaty: Przed wydaniem decyzji wnioskujący obowiązany jest wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
 1. przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):
  PKO Bank Polski S.A.  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
 2. w kasie Urzędu Miasta Gdynia,  ul. Piłsudskiego 52/54
Czas załatwienia sprawy: 14 dni
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 KPA (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1257).
Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji (Dz.U.2017. 1839.j.t.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy (Dz.U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.)
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Zdzisław Kobyliński
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Kiedrowski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2018 11:33 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
25.08.2017 13:37 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
31.05.2017 10:53 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
30.05.2017 13:33 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
30.05.2017 13:20 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
30.05.2017 13:12 Aktualizacja treści Andrzej Kiedrowski
29.05.2017 14:16 Korekta Michał Kowalski