Wpis do Ewidencji Klubów Sportowych

Miejsce Gdyńskie Centrum Sportu

Adres: ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
Numer pokoju: 12

W godzinach: 07:30 - 15:30
W dniach:
Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Numer telefonu:
58 622-11-64

Fax: 58 622-35-74
E-mail: sekretariat@gdyniasport.pl
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej podpisany przez Komitet Założycielski,
2. lista Założycieli Klubu Sportowego /nie mniej niż 7 osób (pełnoletnich obywateli polskich) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych/, zawierająca ich dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,
3. statut w dwóch egzemplarzach/ treść statutu powinna określać w szczególności dane ujęte w art. 10 i 10 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /podpisany przez członków Komitetu Założycielskiego wraz z datą uchwalenia,
4. informację o adresie siedziby klubu sportowego,
5. inne dokumenty, celem wpisu danych zamieszczanych w ewidencji:
1) protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z listą obecności i podjętymi uchwałami w tym: 
a)uchwała o powołaniu Klubu Sportowego i uchwaleniu statutu,
b)uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,
c)uchwała o wyborze władz Klubu (w przypadku gdy na Zebraniu Założycielskim dokonano wyboru władz),
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku braku zwolnienia)
Sposób załatwienia sprawy: Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Gdyńskiego Centrum Sportu.
Opłaty: 10 zł od wniosku o wpis do Ewidencji Klubów Sportowych – opłatę skarbową należy wnosić:
– przelewem na rachunek Urzędu Miasta Gdyni (podając wyraźny tytuł przelewu):
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
lub
– w kasach budynku Urzędu Miasta, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 pok. nr 27 w godz. 8.00 – 15.00

Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) lit. g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolniony jest z opłaty skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym w sprawie wymagającej postepowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133 t.j.)
2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1086 z późn. zm.)
3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1298 z poźn.zm.)
4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (tj. Dz. U. z 2011 Nr 243, poz. 1449),
5) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z poźn. zm.),
6) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.),
7) Zarządzenie nr 1522/19/VIII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2019 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskiego Centrum Sportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Paulina Dobrowolska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Trybek
Data wytworzenia informacji: 20.05.2019
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.10.2020 11:38 Aktualizacja treści Monika Trybek
21.11.2019 09:40 Aktualizacja treści Monika Trybek
17.09.2019 13:52 Aktualizacja treści Monika Trybek
06.08.2019 10:12 Aktualizacja treści Monika Trybek
20.05.2019 14:01 Aktualizacja treści Monika Trybek
09.10.2015 11:36 Aktualizacja treści Hanna Richert
19.11.2014 09:13 Aktualizacja treści Jagna Ogonowska
29.11.2012 10:07 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 12:27 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:48 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:46 Korekta Paulina Dobrowolska
27.11.2012 11:40 Korekta Paulina Dobrowolska
23.11.2012 10:16 Korekta Paulina Dobrowolska