Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Podatków
Referat ds. Ulg, Umorzeń i Kontroli Podatkowej
Adres: ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 414-415

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek- piątek

Numer telefonu:
58 785-14-07
58 785-14-13

Fax: 58 620 04 48
E-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych z zaznaczeniem:
danych identyfikujących wnioskodawcę, wymagane dokumenty:
• imienia i nazwiska/ nazwy firmy;
• adresu zamieszkania / adresu siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
• numeru PESEL/numer identyfikacji podatkowej (NIP);
a także:
• propozycji rozłożenia na raty (ilość rat);
• tytułu opłaty / zaległości;
• terminu płatności / okresu powstania zaległości;
• kwoty płatności opłaty/ zaległości;
• sygn. akt oraz datę pisma na podstawie której ustalono wysokość opłaty;
• uzasadnienia, w którym należy przedstawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną oraz powód dlaczego opłata lub zaległość nie mogą być zapłacone w całości;
- Kopia zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (wnioskodawcy i ewentualnie współmałżonka)
- Aktualne zaświadczenia o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych;
- miesięczne wydatki- poparte aktualnymi rachunkami (opłata za mieszkanie, gaz, energię elektryczną itp.);
- Wypełnione oświadczenie o stanie majatkowym i uzyskiwanych dochodach w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi;

Dodatkowo, jeżeli ubiegający się jest przedsiębiorcą (każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną) powinien dostarczyć organowi podatkowemu:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz. 1543)
- sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat oraz okresu bieżącego (sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości);
- informacje o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu dwóch ostatnich lat oraz okresu bieżącego/ jeżeli podmiot nie otrzymał pomocy de minimis w ww. okresie to należy złożyć oświadczenie o nieotrzymaniu ww. pomocy.

 Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek można złożyć w następujący sposób:
- przesłac droga elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP znajdującej się pod adresem ePUAP bądź Platformy Cyfrowy Urząd link do Cyfrowego Urzędu
- umieścić korespondencję w całodobowej wrzutni na dokumenty znajdującej się w głównym budynku UM od strony ulicy Bema (czynnej 7 dni w tygodniu)
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu

Ulgi przyznawane są jedynie w przypadkach uzasadnionym ważnym interesem petenta lub ważnym interesem publicznym.
Opłaty:
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy:
Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/903/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Gdyni, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2009
Data udostępnienia informacji: 31.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.12.2022 13:17 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
09.07.2021 13:08 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2021 12:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.07.2021 12:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 16:43 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 16:11 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
26.04.2021 15:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:34 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.08.2019 15:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.04.2019 15:20 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
02.11.2017 12:42 Korekta Michał Kowalski
30.10.2017 12:03 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
20.06.2017 14:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2017 15:13 Korekta Michał Kowalski