Dofinansowanie likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do kanalizacji miejskiej

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Środowiska
Referat Ekorozwoju
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 515

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 527-33-00
58 527-33-04
58 527-33-06

Fax: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1) wniosek
2) kosztorys planowanej inwestycji ze wskazaniem długości bieżącej planowanego przykanalika mierzonego od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku
3) oryginał lub potwierdzona za zgodność kserokopia oryginału dokumentacji wydana przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, określające warunki przyłączenia nieruchomości do sieci
4) pełnomocnictwo, uchwała organu lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie dotacji (w przypadku, gdy wniosek skladany jest przez pełnomocnika lub jednostki organizacyjnej)
Sposób załatwienia sprawy: 1) analiza złożnych dokumentów
2) podpisanie umowy między Gminą Miasta Gdyni a Dotowanym
3) realizacja inwestycji przez Dotowanego
4) rozliczenie umowy o dotację przez Dotowanego
5) wizja terenowa inwestycji
6) przelew kwoty dotacji na konto Dotowanego lub odbiór w kasie Urzędu.
Opłaty: Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne
Czas załatwienia sprawy: Wnioski są rejestrowane i rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok.
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Podstawa prawna: art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a pkt 5, pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.)
Uchwała Nr LV/1686/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 roku, poz. 4210)
Inne informacje: Dofinansowanie inwestycji przysługuje w wysokości 100% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000 zł w przypadku grawitacyjnego odprowadzania ścieków oraz 5 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ściekówi konieczności zastosowania pompy.

Przez koszty kwalifikowane rozumie się koszty faktycznie poniesione przez Dotowanego w okresie od podpisania umowy o udzielenie dotacji do daty zakończenia inwestycji określonej w umowie o udzielenie dotacji.
Kosztem kwalifikowanym inwestycji jest koszt:
1) wykonania prac ziemnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
2) zakupu, dostawy i montażu części składowych przykanalika,
3) zakupu, dostawy i montażu studzienek rewizyjnych, o ile ich wykonanie jest konieczne,
4) zakupu, dostawy i montażu pompy, o ile jej wykonanie jest konieczne,
5) wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza.

W przypadku gdy inwestycja zostanie wykonana siłami własnymi do określenia wartości dotacji przyjmuje się, że koszt wykonania 1 m przyłącza stanowi równowartość:
1) 150 złotych, w przypadku wykonania przykanalika,
2) 200 złotych, w przypadku wykonania przykanalika wraz z zastosowaniem studni rewizyjnych,
3) 250 złotych, w przypadku wykonania przykanalika wraz z zastosowaniem pompy. W przypadku określenia kosztu wykonania inwestycji na zasadach opisanych w pkt 1 lub 2 zdania poprzedniego dotacja nie może przekroczyć 3 000 zł, a w przypadku pkt 3 - kwoty 5 000 zł.

Maksymalna wysokość przysługującej dotacji zostanie ustalona na podstawie złożonego kosztorysu.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy podpisać umowę z gminą, w której zostanie określony zakres inwestycji i maksymalny poziom dofinansowania.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Magda Łazarska, Gdyńskie Centrum Kontaktu
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Topolewska
Data wytworzenia informacji: 05.10.2023
Data udostępnienia informacji: 05.10.2023
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2024 11:45 Aktualizacja treści Aleksandra Topolewska
31.10.2023 12:03 Aktualizacja treści Beata Pukło
06.10.2023 12:00 Aktualizacja treści Karolina Cieślińska
05.10.2023 11:26 Aktualizacja treści Karolina Cieślińska
05.10.2023 11:07 Aktualizacja treści Karolina Cieślińska
27.04.2023 15:03 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.05.2022 12:28 Aktualizacja treści Anna Bubel
30.07.2020 09:04 Aktualizacja treści Anna Bubel
01.04.2020 12:02 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.03.2020 14:22 Aktualizacja treści Agata Lipińska
31.03.2020 10:03 Aktualizacja treści Anna Bubel
31.03.2020 10:02 Aktualizacja treści Anna Bubel
26.03.2019 08:41 Aktualizacja treści Anna Bubel
04.06.2018 12:01 Aktualizacja treści Anna Bubel
28.05.2018 12:15 Aktualizacja treści Anna Bubel
30.10.2017 11:40 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
27.04.2017 14:18 Korekta Magda Łazarska