Pomorski Urząd Wojewódzki:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Gmina Miasta Gdyni Kontrola funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 28.10.2019 - 07.11.2019 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 276kb  

Plik doc  odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 109kb  
metryczka
2 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej 04.10.2019 - 04.10.2019 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1923kb   metryczka
3 Gmina Miasta Gdyni Realizacja wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opisanym w art. 2 ust. 1, art. 4, art. 66, art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 30.09.2019 - 07.10.2019 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 208kb   metryczka
4 Gmina Miasta Gdyni Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego 04.04.2019 - 04.04.2019 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 140kb   metryczka
5 Gmina Miasta Gdyni Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w wybranych rozdziałach i paragrafach 10.07.2017 - 21.07.2017 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 268kb   metryczka
6 Gmina Miasta Gdyni Prawidłowość wykonywania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r. w wybranych rozdziałach (zadania powiatu) 18.05.2017 - 31.05.2017 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 198kb   metryczka
7 Gmina Miasta Gdyni Kontrola przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego 29.03.2017 - 29.03.2017 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 100kb   metryczka
8 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji zadania realizowanego w ramach programu "Maluch - edycja 2015" 08.09.2016 - 09.09.2016 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 3561kb   metryczka
9 Gmina Miasta Gdyni Kontrola z zakresu wydawania praw jazdy oraz ocena organizacji ruchu drogowego oraz wykonywanie zadań z ustawy o kierujących pojazdami 01.06.2016 - 07.06.2016 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9375kb   metryczka
10 Gmina Miasta Gdyni Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności 31.03.2016 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4804kb   metryczka
11 Gmina Miasta Gdyni Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez jednostki samorządu terytorialnego 07.03.2016 - 18.03.2016 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 102kb   metryczka
12 Gmina Miasta Gdyni Kontrola problemowa: rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk 18.02.2016 - 19.02.2016 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 19421kb   metryczka
13 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji obowiązku przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 02.02.2016 - 10.02.2016 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4006kb   metryczka
14 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach 11.06.2015 - 26.06.2015 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 607kb   metryczka
15 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 17.11.2014 - 21.11.2014 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 17992kb   metryczka
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015. 2058), ze względu na prywatność osób fizycznych, niektóre dane osobowe ujawnione w protokole kontroli, nie zostały udostępnione.
16 Gmina Miasta Gdyni Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w roku 2013 w wybranych rozdziałach i paragrafach (zaliczka alimentacyjna i stypendia) oraz realizacja dochodów budżetu państwa. 16.09.2014 - 03.10.2014 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9939kb   metryczka
17 Gmina Miasta Gdyni Realizacja zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 09.07.2014 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 509kb   metryczka
18 Gmina Miasta Gdyni Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego 03.02.2014 - 26.03.2014 Plik pdf   wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 487kb   metryczka
19 Gmina Miasta Gdyni Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej na realizację zadania " Klub Maluszka Tup Tup - utworzenie w 2012 r. 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3" 22.11.2013 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 515kb   metryczka
20 Gmina Miasta Gdyni Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych w wybranych rozdziałach i paragrafach - zadania powiatu, w 2012 r. 21.10.2013 - 08.11.2013 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 5711kb   metryczka
21 Gmina Miasta Gdyni Kontrola w zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodować za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością gmin lub powiatów na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 11.12.2013 - 17.12.2013 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 6371kb   metryczka
Informacje w wystąpieniu pokontrolnym zostały zakryte w oparciu o dyspozycję art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na prywatność osoby fizycznej)
22 Gmina Miasta Gdyni Kontrola wprowadzonych organizacji ruchu drogowego (ZDiZ) 28.03.2013 Plik pdf  sprawozdanie z kontroli wraz z odpowiedzią na zalecenia - rozmiar: 2980kb   metryczka
23 Gmina Miasta Gdyni Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanej na realizację zadania: Budowa ulicy Okrzei w Ggdyni wraz z jej odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego oraz pzrebudowa ulicy Kalksztajnów w obrebie skrzyżowania z ulicą Morską 26.04.2013 Plik pdf  wystapienie pokontrolne - rozmiar: 239kb   metryczka
24 Gmina Miasta Gdyni Kontrola prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim 11.03.2013 Plik pdf  projekt wystąpienia pokontrolnego - rozmiar: 543kb  

Plik doc  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 74kb  
metryczka
25 Gmina Miasta Gdyni Kontrola problemowa zagadnień obronnych 14.12.2012 Plik pdf  informacja pokontrolna - rozmiar: 2084kb   metryczka
26 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji projektu "INTERFACE - Intermodal Cross-border Passenger Transport Supporting Regional Integration of Interface Regions" Plik pdf  informacja pokontrolna - rozmiar: 3153kb   metryczka
27 Gmina Miasta Gdyni Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych 02.08.2012 - 03.08.2012 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1253kb   metryczka
28 Gmina Miasta Gdyni Realizacja dochodów budżetu państwa i prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011r. w wybranych rozdziałach i paragrafach. 26.03.2012 - 11.04.2012 Plik pdf  wystapienie pokontrolne - rozmiar: 585kb  

Plik doc  odpowiedź urzędu - rozmiar: 36kb  
metryczka
29 Gmina Miasta Gdyni Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim. termin:23 marca 2012 r. Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 159kb   metryczka
30 Gmina Miasta Gdyni Kontrola w zakresie dotyczącym prowadzenia zasobu geodezyjnego w ODGiK w Gdyni 13.02.2012 - 17.02.2012 Plik pdf  protokół - rozmiar: 8298kb  

Plik pdf  wystapienie pokontrolne - rozmiar: 276kb  
metryczka
31 Gmina Miasta Gdyni Realizacja dochodów budżetu państwa z tyt. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania niektórych dotacji celowych w 2010 r. Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1624kb   metryczka
32 Gmina Miasta Gdyni Sprawdzenie urządzeń rejestrujących dźwięk na stadionie rugby i stadionie piłkarskim 14.12.2011 Plik pdf  protokół 1 - rozmiar: 1110kb  

Plik pdf  protokół 2 - rozmiar: 1065kb  
metryczka
33 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP 18.05.2011 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1966kb   metryczka
34 Gmina Miasta Gdyni Kontrola: ocena pod względem formalno-prawnym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz organizacja i prowadzenie spraw związanych z zarzadzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 22.03.2011 - 25.03.2011 Plik pdf  protokół - rozmiar: 4063kb   metryczka
35 Gmina Miasta Gdyni Kontrola: wykonywanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zadań z zakresu administracji rządowej i ustawy prawo wodne 01.06.2010 - 04.06.2010 Plik pdf  protokół - rozmiar: 405kb  

Plik pdf  odrzucenie zastrzeżeń - rozmiar: 982kb  
metryczka
36 Gmina Miasta Gdyni Kontrola dodatkowej alokacji dla projektu "Poprawa czystości wód poprzez rozbudowę systemu gospodarki wodnej - I etap". 20.08.2009 Plik pdf  protokół - rozmiar: 9407kb   metryczka
37 Gmina Miasta Gdyni Kontrola inwestycji "Budowa kompleksu sportowegona terenie szkoły podstawowej nr 29" 17.06.2009 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3509kb   metryczka
38 Gmina Miasta Gdyni Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych 15.09.2009 - 16.09.2009 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1631kb   metryczka
39 Gmina Miasta Gdyni Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za I półrocze 2009 r. 04.08.2009 - 10.08.2009 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3844kb   metryczka
40 Gmina Miasta Gdyni Kontrola problemowa w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008 r. oraz prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, komisje poborowe oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze. 22.06.2009 - 09.07.2009 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 7520kb  

Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 699kb  
metryczka
41 Gmina Miasta Gdyni Kontrola prawidłowości wykorzystania środków EFRR „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników w Gdyni 06.10.2008 - 08.10.2008 Plik pdf  Informacja pokontrolna końcowa - rozmiar: 4666kb   metryczka
42 Gmina Miasta Gdyni Kontrola problemowa w zakresie naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 26.05.2008 - 29.05.2008 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 3615kb   metryczka
43 Gmina Miasta Gdyni Kontrola projektu programu sąsiedztwa: Polska, Litwa i Obwód Kaliningradzki – w ramach programu INTERREG III 01.02.2008 - 05.02.2008 Plik pdf  Informacja pokontrolna - rozmiar: 2940kb   metryczka
44 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2006 r. 11.12.2007 - 01.02.2008 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 397kb   metryczka
45 Gmina Miasta Gdyni Kontrola wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu państwa na zadanie zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim w 2006 r. 07.05.2007 - 17.05.2007 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 410kb   metryczka
46 Gmina Miasta Gdyni Realizacja zadań i zgodność działania organu zarządzającego ruchem z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 27.07.2006 - 04.08.2006 Plik pdf  Zalecenia pokontrolne - rozmiar: 54kb   metryczka
Protokół z kontroli jest udostępniony do wglądu w Archiwum Urzędu
47 Gmina Miasta Gdyni Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2005 r. na zadanie zapisane w kontrakcie wojewódzkim pod nazwą "Budowa Muzeum Miasta Gdyni" - etap II Gdynia, ul. Zawiszy Czarneggo 1 27.06.2006 - 04.08.2006 metryczka
48 Gmina Miasta Gdyni Wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta miasta z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo wodne 30.09.2005 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 217kb   metryczka
49 Gmina miasta Gdyni Wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta miasta z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 27.10.2005 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 183kb   metryczka
50 Gmina Miasta Gdyni Rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację kontraktu na stworzenie Pomorskiego Inkubatora Promocji Przedsiębiorczości 30.11.2004 - 10.12.2004 metryczka
51 Gmina Miasta Gdyni Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 24.03.2004 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 182kb   metryczka
52 Gmina Miasta Gdyni Kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego 24.03.2004 Plik pdf  Protokół z kontroli - rozmiar: 97kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 07.05.2004
Data udostępnienia informacji: 23.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2021 14:52 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
26.02.2020 11:48 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
25.02.2020 14:15 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
25.02.2020 14:12 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
25.02.2020 13:26 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2020 12:17 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2020 12:13 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2020 11:43 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2020 11:31 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
23.01.2018 15:18 Korekta Michał Kowalski
23.01.2018 15:04 Korekta Michał Kowalski
23.01.2018 14:51 Korekta Michał Kowalski
23.01.2018 14:32 Korekta Michał Kowalski
23.01.2018 14:22 Korekta Michał Kowalski
23.01.2018 13:59 Dodanie informacji Michał Kowalski