Najwyższa Izba Kontroli:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Gmina Miasta Gdyni Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo właśności 26.04.2021 - 16.07.2021 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4159kb   metryczka
2 Gmina Miasta Gdyni Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 21.09.2020 - 28.09.2020 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 3282kb  

Plik doc  Informacja o wykonaniu zaleceń - rozmiar: 154kb  
metryczka
3 Gmina Miasta Gdyni Dostępność zmodernizowanych obiektów infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych 20.08.2020 - 23.11.2020 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 13824kb  

Plik doc  informacja o częściowej realizacji wniosków pokontrolnych - rozmiar: 30kb  

Plik pdf  pismo w spr. ostatecznej realizacji zaleceń - rozmiar: 182kb  

Plik doc  informacja o realizacji zaleceń - rozmiar: 81kb  

Plik pdf  treść zarządzenia wykonującego zalecenia pokontrolne - rozmiar: 898kb  
metryczka
4 Gmina Miasta Gdyni Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych 06.03.2020 - 11.05.2020 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9851kb   metryczka
5 Gmina Miasta Gdyni Wsparcie rozwoju elektromobilności. Realizacja zadań w zakresie: tworzenia infrastruktury oraz innych warunków rozwoju, rozwoju floty autobusów zeroemisyjnych oraz udziału pojazdów zero- i niskoemisyjnych w działalności urzędu gminy 22.08.2019 - 04.10.2019 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 8392kb   metryczka
6 Gmina Miasta Gdyni Realizacja programu „Rodzina 500+” 29.10.2018 - 29.10.2018 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4295kb   metryczka
7 Gmina Miasta Gdyni Funkcjonowanie stref płatnego parkowania w miastach 11.06.2018 - 01.08.2018 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 7832kb   metryczka
8 Gmina Miasta Gdyni Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin 11.12.2017 - 18.04.2018 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 3859kb   metryczka
9 Gmina Miasta Gdyni Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 19.10.2016 - 10.11.2016 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 30013kb   metryczka
10 Gmina Miasta Gdyni Dostępność boisk przyszkolnych dla lokalnych społeczności 16.08.2016 - 20.09.2016 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9249kb   metryczka
11 Gmina Miasta Gdyni Monitoring wizyjny w szkołach 28.04.2016 - 28.04.2016 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 14014kb   metryczka
12 Gmina Miasta Gdyni Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przez organy jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2014. 24.06.2015 - 13.08.2016 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 3041kb   metryczka
13 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego 12.10.2015 - 20.11.2015 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 13160kb   metryczka
14 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji przebudowy części lotniska wojskowego w Gdyni Oksywiu w zakresie umożliwiającym obsługę ruchu cywilnego 23.06.2015 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 10259kb   metryczka
15 Gmina Miasta Gdyni Ustalanie wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego przez porty morskie w Gdańsku i w Gdyni nieruchomości gruntowych stanowiących własność skarbu państwa 16.12.2014 - 31.03.2015 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9642kb   metryczka
16 Gmina Miasta Gdyni Utrzymanie i wykorzystanie hal widowiskowo-sportowych 28.07.2014 - 30.07.2014 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 7590kb   metryczka
17 Gmina Miasta Gdyni Zachowanie ładu przestrzennego przy planowaniu i realizacji inwestycji gminnych 10.02.2014 - 31.03.2014 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4256kb   metryczka
18 Gmina Miasta Gdyni Kontrola działań promocyjnych w wybranych miastach na prawach powiatu 20.01.2014 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 2269kb   metryczka
19 Gmina Miasta Gdyni Kontrola: realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych w wyniku kontroli nr P/10/007 pt. "Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa i wydatków w 2010r." oraz rzetelnośc i terminowość udzielenia odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. 08.04.2013 - 28.05.2013 Plik pdf  wystapienie pokontrolne - rozmiar: 456kb   metryczka
20 Gmina Miasta Gdyni Kontrola: opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze w związku z uchwaleniem lub zmianą planów miejscowych 23.04.2012 - 19.06.2012 Plik pdf  protokół - rozmiar: 27943kb   metryczka
21 Gmina Miasta Gdyni Kontrola utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych 01.09.2011 - 26.10.2011 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1823kb   metryczka
22 Gmina Miasta Gdyni Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK LGD-410-13-04/2009 02.02.2011 - 10.02.2011 Plik pdf  protokół - rozmiar: 15237kb   metryczka
23 Gmina Miasta Gdyni Kontrola powiązania budżetu miasta Gdyni z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r. 15.12.2010 - 28.02.2011 Plik pdf  protokół z kontroli - rozmiar: 52275kb   metryczka
24 Gmina Miasta Gdyni Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych będących w gminnym zasobie nieruchomości gminy Gdynia w latach 2007 - 2010 (i półrocze) 20.04.2010 - 13.07.2010 metryczka
protokół z kontroli
25 Gmina Miasta Gdyni Realizacja wniosków pokontrolnych, wynikających z wystąpienia pokontrolnego NIK nr LGD-41012-02-08 z 22 października 2008 r. 26.04.2010 - 06.05.2010 Plik pdf  protokół z kontroli - rozmiar: 7499kb   metryczka
26 Gmina Miasta Gdyni Gromadzenie i podział środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz gospodarowanie środkami powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 09.04.2009 - 19.06.2009 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 821kb   metryczka
27 Gmina Miasta Gdyni Efektywność egzekucji administracyjnej podatków i opłat, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest organ wykonawczy gminy 04.06.2008 - 25.09.2008 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 1943kb   metryczka
28 Gmina Miasta Gdyni Prawidłowość działania organów wykonawczych Miasta Gdyni w zakresie zawierania i realizacji umów dotyczących dzierżawy (najmu) oraz administrowania halami targowymi w Gdyni w latach 1994-2008 27.12.2007 - 19.06.2008 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 512kb  

Plik pdf  Informacja o podjętych działaniach - rozmiar: 1057kb  
metryczka
* zamieszczony tekst wystąpienia pokontrolnego NIK jest tekstem jednolitym, uwzględniającym zmiany dokonane na mocy uchwały Komisji Odwoławczej w NIK - w związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Prezydenta Miasta Gdyni
29 Gmina Miasta Gdyni Finansowanie budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp do portów morskich w latach 2004-2007 26.04.2007 - 20.06.2007 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 1742kb   metryczka
30 Gmina Miasta Gdyni Realizacja inwestycji (budowa hali widowiskowo-sportowej) 09.01.2007 - 16.02.2007 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1379kb  

Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 138kb  

Plik pdf  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 57kb  
metryczka
31 Gmina Miasta Gdyni Postępowanie w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o ustalenie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz o unieważnienie decyzji uwłaszczeniowych i odszkodowawczych prowadzonych w Urzędzie Miasta Gdyni, w latach 1996 - 2006 27.12.2006 - 13.06.2006 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 661kb   metryczka
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), ze względu na prywatność osób fizycznych, niektóre dane osobowe ujawnione w protokole kontroli, nie zostały udostępnione
32 Gmina Miasta Gdyni Kształtowanie polityki przestrzennej jako podstawowego instrumentu rozwoju inwestycji 10.11.2006 - 15.11.2006 metryczka
Protokół z kontroli jest udostępniony do wglądu w Archiwum Urzędu
33 Gmina Miasta Gdyni Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 r. 11.01.2006 metryczka
Protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne są udostępnione do wglądu w Archiwum Urzędu
34 Gmina miasta Gdyni Realizacja uprawnień Prezydenta Miasta Gdyni do dokonywania altualizacji stawek opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przez Przedsiębiorstwo Dalmor 13.11.2005 - 22.12.2005 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 322kb   metryczka
35 Gmina Miasta Gdyni Kontrola w zakresie wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2005 21.11.2005 - 30.12.2005 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 142kb  

Plik pdf  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 37kb  
metryczka
36 Gmina Miasta Gdyni Gospodarka odpadami pochodzącymi z terenów użytkowych 15.06.2005 - 20.07.2005 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 193kb   metryczka
37 Gmina Miasta Gdyni Funkcjonowanie systemu orzekania o niepełnosprawności w latach 2002-2004 I półrocze 06.07.2004 Plik pdf  Wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 118kb  

Plik pdf  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 59kb  
metryczka
38 Gmina Miasta Gdyni Wykonywanie zadań przez administrację drogową, w zakresie utrzymania mostów 29.09.2004 metryczka
Protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź na wystąpienie pokontrolne są udostępniane do wglądu w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia
39 Gmina Miasta Gdyni Powiązania wybranych spółek komunalnych z budżetem miasta 05.05.2004 - 02.07.2004 Plik pdf  protokół kontroli cz. I - rozmiar: 401kb  

Plik pdf  protokół kontroli cz. II - rozmiar: 297kb  

Plik pdf  protokół kontroli cz. III - rozmiar: 411kb  
metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 05.06.2015
Data udostępnienia informacji: 23.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2021 14:39 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
09.11.2021 14:07 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
09.11.2021 13:57 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
09.11.2021 12:33 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
25.02.2020 13:19 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2020 11:12 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2020 11:09 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2020 11:05 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2020 11:01 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.01.2020 10:59 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
29.01.2020 10:34 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
24.01.2018 14:01 Korekta Michał Kowalski
24.01.2018 14:00 Korekta Michał Kowalski
24.01.2018 13:43 Korekta Michał Kowalski
24.01.2018 13:30 Korekta Michał Kowalski
24.01.2018 11:18 Korekta Michał Kowalski
24.01.2018 11:16 Korekta Michał Kowalski
23.01.2018 10:15 Korekta Michał Kowalski
23.01.2018 10:13 Korekta Michał Kowalski
23.01.2018 10:07 Korekta Michał Kowalski
23.01.2018 10:06 Korekta Michał Kowalski