Pomorski Urząd Wojewódzki

przedmioty kontroli:

1. Kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
termin: 2004-03-24


Protokół z kontroli przeprowadzonej w USC w Gdyni w dniach 24.03 - 25.03. 2004 r. [_kontrolausc.pdf]


2. Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
termin: 2004-03-24


Protokół [protokol ewidenc.pdf]


3. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację kontraktu na stworzenie Pomorskiego Inkubatora Promocji Przedsiębiorczości
termin: 2004-11-30
uwagi: Kontrola przeprowadzona w dniach 30.11 - 10.12.2004 r.


4. Wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta miasta z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze
termin: 2005-10-27


Protokół kontroli [protokol ochr.srodow 2005.pdf]


5. Wykonywanie zadań i kompetencji prezydenta miasta z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo wodne
termin: 2005-09-30


Protokół [protokol_PUW.pdf]


6. Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji z budżetu państwa przyznanej w 2005 r. na zadanie zapisane w kontrakcie wojewódzkim pod nazwą "Budowa Muzeum Miasta Gdyni" - etap II Gdynia, ul. Zawiszy Czarneggo 1 2006-06-27 Kontrola zakończona w dniu 04.08.2006 r.


7. Realizacja zadań i zgodność działania organu zarządzającego ruchem z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
termin: 2006-07-27
uwagi: Kontrolę zakończono w dniu 04.08.2006 r.
Protokół z kontroli jest udostępniony do wglądu w Archiwum Urzędu ul. Armii Krajowej 44; 81-366 Gdynia.

Zalecenia pokontrolne

7. Kontrola wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu państwa na zadanie zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim w 2006 r.
termin: 2007-05-07
uwagi: Kontrolę zakończono w dniu 17.05.2007 r.

Protokół

8. Kontrola realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2006 r.
termin rozpoczęcia: 2007-12-11
uwagi: Kontrolę zakónczono w dniu 01.02.2008 r.

Protokół

9. Kontrola projektu programu sąsiedztwa: Polska, Litwa i Obwód Kaliningradzki – w ramach programu INTERREG III
termin rozpoczęcia: 2008-02-01
termin zakończenia: 2008-02-05

Informacja pokontrolna

10. Kontrola problemowa w zakresie naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
termin rozpoczęcia: 2008-05-26
termin zakończenia: 2008-05-29

Protokół kontroli

11. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków EFRR „Droga Różowa IV etap – rozbudowa ul. Lotników w Gdyni
termin rozpoczęcia: 2008-10-06
termin zakończenia: 2008-10-08

Informacja pokontrolna końcowa

12. Kontrola problemowa w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa z tyt. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008 r. oraz prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu państwa na prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, komisje poborowe oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze.
termin rozpoczęcia: 2009-06-22
termin zakończenia: 2009-07-09

Protokół

Wystąpienie pokontrolne

13. Kontrola w zakresie wydatkowania dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za I półrocze 2009 r.
termin rozpoczęcia: 2009-08-04
termin zakończenia: 2009-08-10

Protokół

14. Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
termin rozpoczęcia: 2009-09-15
termin zakończenia: 2009-09-16

Protokół

15. Kontrola inwestycji"Budowa kompleksu sportowegona terenie szkoły podstawowej nr 29".
termin: 2009-06-17

protokół

16. Kontrola dodatkowej alokacji dla projektu "Poprawa czystości wód poprzez rozbudowę systemu gospodarki wodnej - I etap".
termin: 2009-08-20

protokół

17. Kontrola: wykonywanie przez Prezydenta Miasta Gdyni zadań z zakresu administracji rządowej i ustawy prawo wodne.
termin: 1-4.06.2010 r.

protokół

odrzucenie zastrzeżeń

18. Kontrila: ocena pod względem formalno-prawnym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz organizacja i prowadzenie spraw związanych z zarzadzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
termin: 22.03.2011-25.03.2011

protokół

19. Kontrola realizacji obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP.
termin: 18.05.2011

protokół

20. Sprawdzenie urządzeń rejestrujących dźwięk na stadionie rugby i stadionie piłkarskim
termin: 14.12.2011

protokół
protokół 

21. Realizacja dochodów budżetu państwa z tyt. gospodarki nieruchomościami  Skarbu Państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania niektórych dotacji celowych w 2010 r.

protokół
wystąpienie pokontrolne22. Kontrola w zakresie dotyczącym prowadzenia zasobu geodezyjnego w ODGiK w Gdyni.
termin:13.02.2012 - 17.02.20112

protokół
wystapienie pokontrolne


23. Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim.
termin:23 marca 2012 r.
wystąpienie pokontrolne

24. Realizacja dochodów budżetu państwa i prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011r. w wybranych rozdziałach i paragrafach.
termin:26.03 - 11.04.2012r.
wystapienie pokontrolne 
odpowiedź urzędu 

25.Kontrola z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
termin: 02.08.2012 - 03.08.2012

wystąpienie pokontrolne

26. Kontrola realizacji projektu "INTERFACE - Intermodal Cross-border Passenger Transport Supporting Regional Integration of Interface Regions"

informacja pokontrolna

27. Kontrola problemowa zagadnień obronnych.
termin kontroli:14.12.2012r.
informacja pokontrolna

28. Kontrola prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim.
termin:11.03.2013r.
projekt wystąpienia pokontrolnego
wystąpienie pokontrolne

29. Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanej na realizację zadania: Budowa ulicy Okrzei w Ggdyni wraz z jej odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego oraz pzrebudowa ulicy Kalksztajnów w obrebie skrzyżowania z ulicą Morską.
termin: 26 kwietnia 2013 r.
projekt wystapienia pokontrolnego
wystapienie pokontrolne

30. Kontrola wprowadzonych organizacji ruchu drogowego (ZDiZ)
termin:28.03.2013
sprawozdanie z kontroli wraz z odpowiedzią na zalecenia

31. Kontrola w zakresie wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodować za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością gmin lub powiatów na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
termin:11-17.12.2013 r.
wystąpienie pokontrolne

Informacje w wystąpieniu pokontrolnym zostały zakryte w oparciu o dyspozycję art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na prywatność osoby fizycznej)

32. Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych w wybranych rozdziałach i paragrafach  - zadania powiatu, w 2012 r.
termin: 21.10.2013 - 08.11.2013
wystąpienie pokontrolne

33. Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej na realizację zadania " Klub Maluszka Tup Tup - utworzenie w 2012 r. 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3".
termin: 22.11.2013 r.
wystąpienie pokontrolne

34. Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego.
termin: 03.02.2014 - 26.03.2014
 wystąpienie pokontrolne

35. Realizacja zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"
termin: 9.07.2014 r.
 wystąpienie pokontrolne

36. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w roku 2013 w wybranych rozdziałach i paragrafach (zaliczka alimentacyjna i stypendia) oraz realizacja dochodów budżetu państwa.
termin: 16.09.2014-03.10.2014 r.
 wystąpienie pokontrolne

37. Kontrola realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
termin: 17.11.2014 - 21.11.2014
wystąpienie pokontrolne
uwagi: zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015. 2058), ze względu na prywatność osób fizycznych, niektóre dane osobowe ujawnione w protokole kontroli, nie zostały udostępnione.

38. Kontrola realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach
termin: 11.06.2015 - 26.06.2015
wystąpienie pokontrolne

39. Kontrola realizacji obowiązku przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
termin:02.02.2016-10.02.2016
wystąpienie pokontrolne

40. Prowadzenie kwalifikacji wojskowej przez jednostki samorządu terytorialnego.
termin: 07.03.2016-18.03.2016
wystąpienie pokontrolne

41. Kontrola w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności.
termin: 31.03.2016
wystąpienie pokontrolne

42. Kontrola realizacji zadania realizowanego w ramach programu "Maluch - edycja 2015"
termin:
08.09.20196 - 09.09.2016r.
wystąpienie pokontrolne

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: sstolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data wytworzenia informacji: 01.03.2016
Data udostępnienia informacji: 07.05.2004
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2017 11:59 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
20.09.2016 10:29 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
20.09.2016 10:03 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
20.09.2016 09:55 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
01.03.2016 10:31 Korekta Aleksandra Kucia-Maćkowska
15.01.2016 09:00 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
15.01.2016 08:54 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
30.12.2014 08:36 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
14.08.2014 10:52 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
14.08.2014 10:14 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
19.03.2014 12:10 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
04.03.2014 11:29 Korekta Aleksandra Kucia-Maćkowska
04.03.2014 11:26 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
22.01.2014 09:12 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
22.08.2013 10:33 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
06.08.2013 12:56 Korekta Grażyna Mikulewicz
06.08.2013 12:56 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
29.04.2013 12:29 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
26.04.2013 15:27 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.04.2013 14:27 Aktualizacja treści Grażyna Mikulewicz
12.04.2013 13:29 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.04.2013 13:10 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
12.04.2013 11:45 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
14.01.2013 14:47 Dodanie informacji Grażyna Mikulewicz
08.01.2013 13:13 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
08.01.2013 13:04 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
05.12.2012 08:45 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
25.01.2012 15:22 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
25.01.2012 14:02 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
25.01.2012 13:48 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
15.09.2011 12:03 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
15.09.2011 12:00 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska
12.07.2011 10:22 Dodanie informacji Aleksandra Kucia-Maćkowska