2023:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Stowarzyszenie „ALTER – EGO” z siedzibą w Warszawie – Wesołej. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w III kw. 2023 r. 30.11.2023 - 13.12.2023 Plik pdf  Załącznik - rozmiar: 3487kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
2 Stowarzyszenie „Alter – Ego” z siedzibą w Warszawie – Wesołej. Realizacja zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w III kwartale 2023 r. 30.11.2023 - 13.12.2023 Plik pdf  Załącznik - rozmiar: 4865kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
3 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego „Dom pod Magnolią” Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom pod Magnolią” zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności: plan pomocy dziecku, karta pobytu dziecka, arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych, karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu i diagnoza. 15.11.2023 - 24.11.2023 Plik pdf  Załącznik - rozmiar: 2672kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak-Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
4 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Gdyni. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Gdyni zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności: plan pomocy dziecku, karta pobytu dziecka, arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych, karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu i diagnozą. 05.12.2023 - 14.12.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2244kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak-Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
5 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez „ADAPA” Fundację na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Weryfikacja wniosków pokontrolnych z roku 2022. 4. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2023 r. 19.06.2023 - 30.06.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3850kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
6 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 2022 r. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w 2023 r. 4. Realizacja wniosków pokontrolnych. 21.04.2023 - 09.05.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 4613kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
7 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie , Oddział w Nowym Stawie. Realizacja zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia z usługami opiekuńczymi i wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2023 r. 30.10.2023 - 14.11.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3100kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
8 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych w Gdańsku Prawidłowość wykorzystania dotacji w II kw. 2023 r. w ramach realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - „Dom pod Magnolią”. 25.09.2023 - 06.10.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2220kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
9 Zespół Placówek Specjalistycznych w Gdyni. Prowadzenie dokumentacji wychowanków SPOT „Ognisko”, SPOT „Login”, SPOT „Starter” w zakresie realizacji art. 24 ust. 2 i 3 ustaw z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. zapewnienia dzieciom: opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań, organizacji zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, realizacji indywidualnego programu korekcyjnego, psychoedukacyjnego lub psychoprofilaktycznego, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej i socjoterapii. 05.10.2023 - 19.10.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3184kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
10 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 2022 r. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2023 r. 4. Realizacja wniosków pokontrolnych. 25.09.2023 - 06.10.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 4905kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
11 Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2023 r. 18.09.2023 - 29.09.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2252kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
12 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 2022 r. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2023 r. 22.05.2023 - 02.06.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2886kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
13 Rodzinny Dom Dziecka w Strzepczu. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 25.09.2023 - 29.09.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2213kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak-Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
14 Stowarzyszenie „Gaudium Vitae” im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 16.06.2023 - 23.06.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3524kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
15 Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna w Sierakowicach 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 26.06.2023 - 05.07.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1983kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
16 Spółdzielnia Socjalna „Razem” z siedzibą w Gdyni Realizacja zleconego zadania, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2023 r. 28.06.2023 - 11.07.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1742kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
17 Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna w Sztumie. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 19.06.2023 - 23.06.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1594kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
18 Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2023 r. 22.05.2023 - 02.06.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1992kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
19 Rodzinna Zastępcza Zawodowa Specjalistyczna pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 17.05.2023 - 23.05.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1761kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
20 Rodzinny Dom Dziecka w Czarnej Dąbrówce. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 27.04.2023 - 05.05.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2280kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
21 Rodzinna Zastępcza Zawodowa Specjalistyczna w Kościerzynie. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 24.04.2023 - 28.04.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2186kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
22 Rodzinny Dom Dziecka w Gdyni 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 13.04.2023 - 21.04.2023 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1645kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
23 Rodzinny Dom Dziecka w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 20.03.2023 - 31.03.2023 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2313kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
24 Rodzinny Dom Dziecka w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 02.03.2023 - 09.03.2023 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1867kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
25 Rodzina Zastępcza Zawodowa Specjalistyczna zam. w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3.Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 09.02.2023 - 23.02.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1636kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
26 Rodzinny Dom Dziecka w Wejherowie. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 18.01.2023 - 31.01.2023 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2178kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 06.02.2023
Data udostępnienia informacji: 15.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.02.2024 12:55 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
26.02.2024 12:42 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
23.02.2024 13:33 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
06.02.2024 09:32 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
31.01.2024 09:36 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
31.01.2024 09:34 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
30.01.2024 13:39 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.01.2024 09:25 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
03.01.2024 13:10 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
21.12.2023 10:23 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
15.12.2023 10:08 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
11.12.2023 10:28 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
24.11.2023 09:31 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
27.09.2023 12:51 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
25.09.2023 12:50 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
25.09.2023 12:42 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
13.09.2023 14:50 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
16.08.2023 14:15 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
04.08.2023 10:40 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
29.06.2023 10:45 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
29.05.2023 09:21 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
29.05.2023 09:17 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
21.04.2023 12:15 Aktualizacja treści Cezary Horewicz