2018:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku Realizacja zleconego zadania, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 28.09.2018 - 02.10.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2093kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
2 Agencja Służby Społecznej Kościelak Sp. J. w Warszawie Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego Standardu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu” oraz w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.5/2018 z dnia 30.04.2018 r. Dotyczy świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci ze spektrum autyzmu z terenu Gdyni; 12.11.2018 - 30.11.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2944kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
3 Agencja Służby Społecznej Kościelak Sp. J. w Warszawie Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego Standardu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu” oraz w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.1/2018 z dnia 29.01.2018 r. Dotyczy świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, z terenu Gdyni. 12.11.2018 - 30.11.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3137kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
4 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, „Dom pod Magnolią” w Gdyni. Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych, utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzicami. 05.12.2018 - 21.12.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 4288kb   metryczka
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm).
5 Fundacja Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Prawidłowości realizacji zleconego zadania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 22.10.2018 - 30.10.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1569kb   metryczka
Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm).
6 Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA w Lublinie Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy Nr MOPS.DZP.324.4/2018 z dnia 30.04.2018 r. – dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni. 31.10.2018 - 15.11.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2182kb   metryczka
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm).
7 Stowarzyszenie „Alter – Ego” z siedzibą w Warszawie – Wesołej Realizacja zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w III kwartale 2018 r. 30.11.2018 - 14.12.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2999kb   metryczka
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
8 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” z siedzibą w Borowym Młynie Realizacja zleconego zadania pod tytułem „AGAPE niepełnosprawnym 2018 – 2020” oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2018 r. 31.10.2018 - 15.11.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2205kb   metryczka
Wyłączeń z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
9 Warsztat Terapii Zajęciowej przy „ADAPA” Fundacji na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2017 roku. 4. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2018 r. 29.10.2018 - 12.11.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 4042kb   metryczka
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
10 Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kw. 2018 r. 30.11.2018 - 14.12.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2425kb   metryczka
Wyłączeń z treści dokonał Przemysław Adamski na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
11 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku Prawidłowości wykorzystania dotacji w ramach realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci – „Dom na Klifie” 29.10.2018 - 09.11.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1935kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
12 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni 1.Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej: a) plan pomocy dziecku, b) karta pobytu dziecka, c) diagnoza. 2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych. 3. Utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzicami. 22.10.2018 - 26.10.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1805kb   metryczka
13 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, „Dom pod Magnolią” w Gdyni Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci- „Dom pod Magnolią”, oraz prawidłowoścć wykorzystania dotacji w II kw. 2018 r. 28.09.2018 - 12.10.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1834kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
14 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, „Dom na Klifie” w Gdyni 1.Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej: a) plan pomocy dziecku, b) karta pobytu dziecka, c) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych, d) karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, e) diagnoza. 2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych. 3. Utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzicami. 24.07.2018 - 31.07.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1566kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1)
15 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni 1. Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej: a) plan pomocy dziecku, b) karta pobytu dziecka, c) diagnoza. 2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych. 3. Utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzicami. 24.09.2018 - 28.09.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1939kb   metryczka
16 Spółdzielnia Socjalna „Razem” z siedzibą w Gdyni Realizacja zleconego zadania, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji 28.09.2018 - 12.10.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2664kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.)
17 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej: a) plan pomocy dziecku, b) karta pobytu dziecka, c) diagnoza. 2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych. 3. Utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzicami. 10.09.2018 - 14.09.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2195kb   metryczka
18 MARMED Sp. z o.o. w Białymstoku Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.18/2017 z dnia 17.10.2017 r. (rejon DOPS Nr 4). 15.03.2018 - 29.03.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2876kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
19 MARMED Sp. z o.o. w Białymstoku Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.10/2017 z dnia 13.07.2017 r. (rejon DOPS Nr 2). 15.03.2018 - 29.03.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2859kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
20 MARMED Sp. z o.o. w Białymstoku Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”, w zakresie zadań realizatora usług - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.9/2017 z dnia 13.07.2017 r. (rejon DOPS Nr 1). 28.02.2018 - 14.03.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3074kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
21 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Gdyni Realizacja harmonogramu zadań korygujących, wynikających z zaleceń zawartych w protokole z kontroli z dnia 07.09.2017 r., przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz realizacja nadzoru wewnętrznego dyrektora nad działalnością placówki. 30.04.2018 - 16.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2182kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
22 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni. § 22 ust 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowanie „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej”, prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 29.06.2018 - 13.07.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 4298kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
23 Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni § 22 ust 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowanie „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej”, prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 30.05.2018 - 15.06.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3113kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
24 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Gdyni Realizacja harmonogramu zadań korygujących, wynikających z zaleceń zawartych w protokole z kontroli z dnia 07.09.2017 r., przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz realizacja nadzoru wewnętrznego dyrektora nad działalnością placówki. 28.02.2018 - 09.03.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2778kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
25 Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” zs. w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu Klubu dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni - Ja też chcę być aktywny oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 26.04.2018 - 14.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2770kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
26 Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Magdalena Świstun w Gdyni Realizacja zadania zgodnie z umową w zakresie prowadzonej dokumentacji potwierdzającej sposób realizacji umowy oraz terminowości prowadzonych zajęć grupowych i konsultacji. 24.04.2018 - 24.04.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1413kb   metryczka
27 Stowarzyszenie „ALTER-EGO”. Realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w IV kw. 2017 roku. 13.04.2018 - 27.04.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3196kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
28 Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, realizowania „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej, prawidłowość wykorzystania środków PFRON oraz realizacji wniosków pokontrolnych z 2017 roku. 30.04.2018 - 16.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3343kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).
29 Stowarzyszenie „GAUDIUM VITAE” im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2018 r. 30.04.2018 - 16.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2382kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1).
30 Firma „Gwarant” – Tomczyk sp. j. w Głogowie. Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”. Umowa nr DZP.324.8/2017 z dnia 10.07.2017 r. – dot. świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób objętych pomocą z rejonu DOPS Nr 3. 27.04.2018 - 15.05.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1802kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 08.08.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2019 23:02 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
04.04.2019 20:07 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
19.03.2019 20:45 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
03.02.2019 14:55 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
29.01.2019 23:05 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
20.01.2019 22:47 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
15.01.2019 23:18 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
05.01.2019 19:16 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
10.12.2018 23:10 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
29.11.2018 19:50 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
29.11.2018 19:50 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
22.11.2018 22:51 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
13.11.2018 21:40 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
30.09.2018 23:51 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
02.09.2018 21:46 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
29.08.2018 20:52 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak
08.08.2018 22:59 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak