Konkurs rzeźbiarsko - architektoniczny na wykonanie koncepcji Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

Gdynia: Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na wykonanie koncepcji w ramach zadania „ Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu"
Numer ogłoszenia: 343114 - 2016; data zamieszczenia: 15.11.2016
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. Pomorskie
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs rzeźbiarsko - architektoniczny na wykonanie koncepcji w ramach zadania „Budowa Pomnika Polski Morskiej wraz z zagospodarowaniem terenu".
.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu Pomnika Polski Morskiej oraz koncepcji architektonicznej zagospodarowania obszaru objętego Konkursem - placu o powierzchni około 6 970 m2 położonego pomiędzy ul. Waszyngtona, a ul. Żeromskiego na którym ma być ustawiony pomnik. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji na formę pomnika w najlepszy sposób upamiętniającego i symbolizującego związki Polski z morzem w aspekcie historycznym i współczesnym.


II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):92.31.00.00-7, 71.00.00.00-8, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.70.00-1
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O udział w Konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający uzna warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej za spełnione jeżeli Uczestnik wykaże, że:
1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu tj. minimum jedną osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni na kierunku sztuki plastyczne lub osobą posiadającą niezbędne doświadczenie wyrażające się wykonaniem, w okresie 5 lat przed ogłoszeniem Konkursu, pomnika eksponowanego w przestrzeni publicznej, upamiętniającego wydarzenie historyczne lub powszechnie znaną osobę;
2. w razie wygrania Konkursu:
- będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik będzie dysponował osobami legitymującymi się kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi wymaganymi do wykonania dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 3.4.2. Regulaminu, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej przez okres nie krótszy niż 5 lat.
- będzie dysponował odpowiednią zdolnością techniczną t.j. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie projektowania placów i dróg wraz z uzbrojeniem inżynieryjnym terenu, o wartości netto nie mniejszej niż 100.000 zł. każda.
3. Uczestnik w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
4. Uczestnik, który polega na zdolnościach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia uczestnik może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Uczestników nie może podlegać wykluczeniu.
7. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Uczestnika.

• SEKCJA IV: PROCEDURA
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Kryterium artystyczne waga 75%
Ocenie podlegać będą: walory artystyczne pomnika, otaczającego placu, twórcze rozwinięcie przesłania ideowego noszące znamiona oryginalności.
2. Kryterium urbanistyczne waga 25%
Ocenie podlegać będą: właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem, ekspozycja pomnika z uwzględnieniem kierunków osi widokowych.


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
• Dostępny do dnia: 02.12.2016, godzina 12:00.
• Miejsce: Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.gdynia.pl/bip/konkursy
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
• Data: do dnia 02.12.2016, godzina 12:00.
• Miejsce: Urząd Miasta Gdyni - Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
• Termin: w dniach 2 - 3 marca 2017 w godzinach 10:00 - 15:00.
• Miejsce: Duszpasterstwo Ludzi Morza Stella Maris, 81-350 Gdynia, ul. Portowa 2
IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród:
Zamawiający przewiduje trzy nagrody pieniężne:
I nagroda w wysokości 50.000,00 zł.
II nagroda w wysokości 30.000,00 zł.
III nagroda w wysokości 20.000,00 zł.

Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie będących szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i prac rzeźbiarskich.

PPM REGULAMIN KONKURSU

Zał. nr 1,1a, 2,3,4,4a,5 PPM

Zał. nr 6 - warunki techniczne ZDiZ z dnia 12.01.2016

Zał. nr 7 - projekt umowy PPM

Zał. nr 8 - wytyczne

Zał. nr 9 wymagania do zakresu i opracowań PPM

Zał. nr 10 - mapa z lokalizacją inwestycji PPM

Zał. nr 11 - mapa do celów informacyjnych PPM

Zał. nr 12 - mapa z zakresem inwestycji PPM

Zał. nr 13 - wypis i wyrys z ewidencji gruntów PPM

załącznik 14a

załącznik 14b

załącznik 14c

załącznik 14d

załącznik 14e

PPM zestawienie uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie

PPM zmiana treści Regulaminu 12.01.2017

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Walery Tankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 10.11.2016
Data udostępnienia informacji: 15.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2020 12:43 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski
13.01.2017 08:19 Dodanie informacji
14.12.2016 12:30 Dodanie informacji
15.11.2016 13:20 Korekta
15.11.2016 13:11 Korekta
15.11.2016 13:03 Aktualizacja treści
15.11.2016 09:36 Zmiana załącznika
15.11.2016 09:11 Zmiana załącznika
15.11.2016 09:09 Zmiana załącznika
10.11.2016 16:04 Dodanie informacji