Konkurs rzeźbiarsko - architektoniczny na wykonanie koncepcji Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni

Budowa Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni

Gdynia: Konkurs rzeźbiarsko - architektoniczny na wykonanie koncepcji w ramach zadania „Budowa Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni"
Numer ogłoszenia: 343486 - 2016; data zamieszczenia: 15.11.2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. Pomorskie
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Konkurs rzeźbiarsko - architektoniczny na wykonanie koncepcji w ramach zadania „Budowa Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu w Gdyni".

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego rozwiązania przestrzennego wraz z elementami rzeźbiarskimi dla planowanej Kwatery Pamięci, która ma się stać m.in. ostatecznym miejscem spoczynku Admirała Józefa Unruga - dowódcy floty 1925-1939, dowódcy obrony Wybrzeża 1939 - wraz z Małżonką (pochowanych dotąd w Montresor (Francja), a także zgodnie z wolą Admirała - grona jego 21 podkomendnych, towarzyszy broni z obrony Helu 1939 - ofiar zbrodni komunistycznych.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie, zgodnie z wyżej określonym celem oraz założeniami ideowymi i przestrzennymi zawartymi w Regulaminie Konkursu, koncepcji Kwatery Pamięci obejmującej projekt zagospodarowania przestrzennego oraz elementy architektoniczno - rzeźbiarskie.


II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):92.31.00.00-7, 71.00.00.00-8, 71.24.40.00-0, 71.24.60.00-4, 71.24.70.00-1

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O udział w Konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Zamawiający uzna warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej za spełnione jeżeli Uczestnik wykaże, że:
1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu tj. minimum jedną osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni na kierunku sztuki plastyczne lub architektura, lub osobą posiadającą niezbędne doświadczenie wyrażające się wykonaniem, w okresie 5 lat przed ogłoszeniem Konkursu, pomnika eksponowanego w przestrzeni publicznej, upamiętniającego wydarzenie historyczne lub powszechnie znaną osobę;
2. w razie wygrania Konkursu:
- będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Uczestnik będzie dysponował osobami legitymującymi się kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi wymaganymi do wykonania dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. 3.4.2. Regulaminu, w tym jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej przez okres nie krótszy niż 5 lat.
- będzie dysponował odpowiednią zdolnością techniczną t.j. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w zakresie projektowania placów i dróg wraz z uzbrojeniem inżynieryjnym terenu, o wartości netto nie mniejszej niż 50.000 zł.

3. uczestnik w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków;
4. Uczestnik, który polega na zdolnościach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia uczestnik może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Uczestników nie może podlegać wykluczeniu.
7. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Uczestnika.

• SEKCJA IV: PROCEDURA
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Kryterium artystyczne waga 75%
Ocenie podlegać będą: walory artystyczne zaproponowanych rozwiązań architektoniczno - rzeźbiarskich obiektów Kwatery Pamięci i jej otoczenia, twórcze rozwinięcie przesłania ideowego noszące znamiona oryginalności,
2. Kryterium urbanistyczne waga 25%
Ocenie podlegać będą: właściwe rozwiązanie przestrzenne w powiązaniu z najbliższym otoczeniem, ekspozycja Kwatery z uwzględnieniem kierunków osi widokowych,


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:
• Dostępny do dnia: 30.11.2016, godzina 12:00.
• Miejsce: Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.gdynia.pl/bip/konkursy
IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
• Data: do dnia 30.11.2016, godzina 12:00.
• Miejsce: Urząd Miasta Gdyni - Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:
• Termin: w dniach 7 - 8 lutego 2017 w godzinach 10:00 - 15:00.
• Miejsce: Duszpasterstwo Ludzi Morza Stella Maris, 81-350 Gdynia, ul. Portowa 2
IV.3) NAGRODY
Rodzaj i wysokość nagród:
Zamawiający przewiduje trzy nagrody pieniężne:
I nagroda w wysokości 50.000,00 zł.
II nagroda w wysokości 30.000,00 zł.
III nagroda w wysokości 20.000,00 zł.

Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie będących szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej dokumentacji projektowej i prac rzeźbiarskich.

KWATERA PAMIĘCI REGULAMIN

Zał. nr 1,1a, 2,3,4,4a,5 Kwatera Pamięci

Zał. nr 6 zdjęcia obszaru inwestycji

Zał. nr 7 - projekt umowy Kwatera Pamięci

Zał. nr 8 - założenia ideowe i przestrzenne

Zał. nr 9 wymagania do zakresu opracowań Kwatera Pamięci

zał. nr 10 mapa lokalizacji inwestycji Cmentarz MW

zał. nr 11 Mapa dla celów informacyjnych

zał. nr 12 fortyfikacje

zał. nr 13 Mauzoleum Orlicz - Dreszera

zał. nr 14 wypis z ewidencji gruntów

Zał. nr 15 wyrys z ewidencji Kwatera.jd

Zał. nr 16 zdjęcie latarni morskiej

 Odpowiedź na pytanie z dnia 22.11.2016

Zmiana treści pkt. 16.1.1.Regulaminu Konkursu

KWATERA zestawienie uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie

Kwatera zmiana treści pkt. 16.1.1. i 16.1.2. Regulaminu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Walery Tankiewicz
Ostatnio zmodyfikował:
Data wytworzenia informacji: 10.11.2016
Data udostępnienia informacji: 15.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2016 10:18 Dodanie informacji
08.12.2016 12:06 Dodanie informacji
24.11.2016 08:49 Dodanie informacji
24.11.2016 08:45 Dodanie informacji
15.11.2016 15:34 Korekta
15.11.2016 15:29 Korekta
15.11.2016 09:30 Zmiana załącznika
10.11.2016 15:14 Zmiana załącznika
10.11.2016 14:08 Dodanie informacji