Ogłoszenie o konkursie na zajęcia psychoedukacyjne dla osób z DDA / DDD

I. PREZYDENT MIASTA GDYNI
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na prowadzeniu zajęć psychoedukacyjno - rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) mieszkańców Gdyni. 

II. PODSTAWA PRAWNA KONKURSU
Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1, art. 13 ust. 3, art. 3  ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2365).

III. ADRESACI KONKURSU
Uprawione do składania ofert są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 w/w ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.).

IV. CEL GŁÓWNY REALIZACJI ZADANIA
Głównym celem zadania z zakresu zdrowia publicznego jest zapewnienie dostępu do zajęć grupowych, psychoedukacyjno – rozwojowych dla osób z syndromem DDA/DDD mieszkańców Gdyni, które nie uczestniczą w terapii (oczekują lub zakończyli lub jej nie podjęli).

V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Od dnia podpisania umowy do dnia 17 grudnia 2021 r.

VI. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia warunków lokalowych i sprzętowych umożliwiających zachowanie intymności i poufności udzielanych konsultacji. Powierzchnia lokalu powinna umożliwić przeprowadzenie zajęć dla grupy 15 - 25 osobowej. Lokal powinien znajdować się w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni. Dopuszczalna jest także realizacja zadania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

VII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA
Gmina Miasta Gdyni przekaże środki finansowe przeznaczone na realizację zadania w kwocie w wysokości 17 580,00 PLN (słownie złotych: siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt).
     
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Gdyńskie Centrum Zdrowia, zwane dalej Zleceniodawcą.

VIII. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wybór jednego realizatora, którego zadaniem będzie zaplanowanie, realizacja i koordynacja cyklu zajęć grupowych, psychoedukacyjno – rozwojowych dla osób z syndromem DDA/DDD, mieszkańców Gdyni.
 
Zajęcia dla osób z syndromem DDA/DDD mają na celu pomoc dotyczącą nazwania i uporządkowania określonych przeżyć związanych z trudną sytuacją z dzieciństwa, szerszego zrozumienia tej sytuacji, odbarczenia z poczucia winy i ponoszenia odpowiedzialności za emocje i decyzje innych osób, podniesienia satysfakcji z życia.
 
Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Gdyni, osoby z syndromem DDA/DDD, które oczekują na terapię, zakończyły ją lub jej nie podjęły (NFZ nie finansuje terapii dla osób z syndromem DDD).
 
Zajęcia odbędą się na terenie miasta Gdyni, w grupach 15 – 25 osób. Sala zajęciowa powinna pomieścić całą grupę oraz posiadać zaplecze sanitarne. Dopuszczalna jest także realizacja zadania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 
Odbiorców zadania pozyska Oferent.
 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w postaci ośmiu maratonów weekendowych (sobota, niedziela), każdy trwający łącznie dwanaście godzin (zegarowych).
Zakresy tematyczne maratonów powinny dotyczyć problemów emocjonalnych, psychicznych i fizycznych osób z syndromem DDA i DDD.
Każde z zajęć odmienne tematycznie dotyczyć będzie zagadnień takich jak: określenie cech osób DDA i DDD, wyjaśnienie czym jest syndrom ofiary, jak wyjść z roli ofiary, jak rozpoznawać uczucia i emocje oraz jak je wyrażać, budowanie poczucia własnej wartości i bycia asertywnym, określenie uczuć do siebie samego i innych, budowanie relacji z samym sobą i innymi ludźmi.
 
Oferent zapewni co najmniej dwóch prowadzących zajęcia z udokumentowanym doświadczeniem w realizacji zajęć określonych w przedmiocie konkursu, z czego przynajmniej jeden z prowadzących będzie posiadał tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.
 
IX. WYMOGI FORMALNE
Informacje ogólne
1. Ogłoszenie konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i w siedzibie Zleceniodawcy.
2. Oferent powinien zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem oraz załącznikami do niego.
3. Wszystkie załączniki do ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Oferenta według wskazówek.
4. Oferty muszą obejmować całość zadania, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
5. Zleceniodawca wykluczy z postępowania Oferenta, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje, istotne dla prowadzonego postępowania, są niezgodne ze stanem faktycznym.
6. Zleceniodawca dopuszcza możliwość wykonywania działań objętych konkursem przez podwykonawców wskazanych przez Oferenta, za których ponosi on pełną odpowiedzialność w zakresie wykonania przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym przez Oferenta i zaakceptowanym pisemnie przez Zleceniodawcę. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że za działania i zaniechania podwykonawców Oferent odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
7. Ocenę ofert przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
 
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny i trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zleceniodawca dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników).
3. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Treść oświadczeń powinna być napisana czytelnym pismem ręcznym, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.
4. Oferent winien wypełnić wszystkie pozycje cenowe ujęte w formularzu ofertowym.
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane postanowieniami niniejszego ogłoszenia.
6. Załączone dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. 
7. Okres ważności zaświadczeń i informacji, których wymaga Zleceniodawca musi obejmować termin otwarcia ofert, a data ich wystawienia nie może być wcześniejsza niż 90 dni przed terminem złożenia oferty.
8. Wymagane oświadczenia muszą być złożone na formularzach zgodnych ze wzorami określonymi przez załączniki do ogłoszenia.
9. Oferta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową Oferenta i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
10. W przypadku składania oferty przez pełnomocników należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez mocodawcę upoważnionego do reprezentowania Oferenta lub uwierzytelnioną przez notariusza.
11. Wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł korekty powinny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę.
12. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i zamieszczenie obok poprawnego.
13. Oferenci ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 
Wykaz wymaganych dokumentów
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
2. Kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących (wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert) – Załącznik nr 2*.
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta – Załącznik nr 3*.
4. Aktualny statut Oferenta lub inny dokument potwierdzający przedmiot działalności Oferenta - Załącznik nr 4*.
5. Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej o zakresie niezbędnym do udzielania świadczeń w przedmiocie konkursu lub oświadczenie Oferenta o zamiarze zawarcia umowy ubezpieczenia OC w przypadku wyboru jego oferty - Załącznik nr 5*.
6. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych – Załącznik nr 6.
7. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności z zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – Załącznik nr 7.
8. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym – Załącznik nr 8.
9. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł – Załącznik nr 9.
10. Oświadczenie o akceptacji projektów umów - Załącznik nr 10.
11. Projekt umowy o realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – Załącznik nr 11.
12. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 12.
Uzasadnienie wyceny przedmiotu konkursu - Załącznik nr 13* stanowi element wpływający na ocenę punktową oferty.
 
Wymagane w ofercie dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta) należy złożyć ponumerowane w kolejności zgodnej z podaną powyżej numeracją oraz zabezpieczone przed dekompletacją.
 
* Formularz Oferenta
 
Opis sposobu szacowania wysokości wnioskowanych środków
1. Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną, jednoznaczną i ostateczną wartość wnioskowanych środków.
2. W ofercie należy podać wartość łączną brutto wnioskowanych środków z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN).
4. Ceny proponowane przez Oferenta i zaakceptowane przez Zleceniodawcę lub wynikające z przeprowadzonych negocjacji obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
5. Podana cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją zadania.

X. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
1. Termin składania ofert w siedzibie Gdyńskiego Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro upływa w dniu 26 stycznia 2021 r. do godziny 15:30 (decyduje data i godzina wpływu oferty).
2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
3. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
4. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy umieścić w kopercie, z danymi Oferenta
z dopiskiem:
 „OFERTA NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU ZAJĘĆ PSYCHOEDUKACYJNO – ROZWOJOWYCH DLA OSÓB Z SYNDROMEM DDA/DDD MIESZKAŃCÓW GDYNI."
5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem pisemnego powiadomienia przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 
Termin związania ofertą
1. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Oferent może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zleceniodawcę, nie dłużej niż 60 dni.

XI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH KONKURSU
Informacje dotyczące ogłoszenia udzielane są w Gdyńskim Centrum Zdrowia w Gdyni, ul. Władysława IV 43, II piętro. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest pani Małgorzata Kowalewska – pracownik Zespołu Profilaktyki i Uzależnień, tel. 58 880 83 18, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

XII. OTWARCIE, OCENA I WYBÓR OFERT
I. Otwarcie i ocena
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez  podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 w/w ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie,
b. przygotowane na obowiązującym w niniejszym postępowaniu konkursowym formularzu ofertowym,
c. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
2. Otwarcia ofert dokona powołana przez Zleceniodawcę Komisja Konkursowa, która oceni oferty pod względem spełnienia warunków koniecznych w dwóch etapach:
• oceny formalnej,
• oceny merytorycznej.
3. Na etapie oceny formalnej Komisja Konkursowa po stwierdzeniu prawidłowości zarejestrowania ofert, otwiera koperty w kolejności ich rejestracji i sprawdza, czy oferty zostały złożone na obowiązujących drukach. Złożenie oferty na niewłaściwych drukach skutkuje odrzuceniem oferty.
4. W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie nastąpi drogą elektroniczną.
5. Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym.
Kryteria oceny merytorycznej oferty (maks. 100 pkt):
1) ocena – 0-45 pkt - kryterium obliczane będzie wg poniższego wzoru i stanowić będzie 45% łącznej sumy punktów przyznawanej przez Komisję Konkursową 
P = (najniższa zaoferowana cena / cena badana)*45 pkt
P – liczba przyznanych punktów
2) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie max. 10 pkt.
3) uzasadnienie wyceny przedmiotu konkursu max. 10 pkt.
4) merytoryczna zawartość oferty pod kątem zgodności z założeniami ogłoszenia konkursowego max. 15 pkt
5) doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań max. 15 pkt
6) ocena działań informacyjno - promocyjnych max. 5 pkt.
 
II. Wybór oferty
Komisja Konkursowa wybierze jedną ofertę, która uzyska największą liczbę punków w wyniku dokonania oceny merytorycznej, a jej wartość łączna nie przekroczy środków przeznaczonych przez Zleceniodawcę.
1. W trakcie oceny merytorycznej ofert Komisja Konkursowa może:
a) zwrócić się do Oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści merytorycznych złożonych ofert,
b) wezwać Oferentów do poprawy w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich.
2. Komisja Konkursowa może przeprowadzić negocjacje z Oferentami w celu ustalenia korzystniejszego kosztorysu wykonania zadania. 
3. Do negocjacji zaprasza się Oferentów spełniających wymogi konieczne do zawarcia i realizacji umowy w liczbie, która zapewni możliwość dokonania skutecznego wyboru. Komisja Konkursowa przeprowadzi negocjacje z co najmniej dwoma Oferentami, o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden Oferent. Dopuszczalne są również negocjacje z jednym Oferentem, o ile w konkursie złożono jedną ofertę lub jeżeli 
w konkursie, w którym złożono więcej niż jedną ofertę negocjacje z jednym Oferentem umożliwią dokonanie skutecznego wyboru.
4. Do negocjacji kwalifikuje się Oferentów, licząc kolejno od najwyższej łącznej oceny uzyskanej na podstawie kryteriów konkursowych.
5. Komisja konkursowa dokumentuje przebieg negocjacji z Oferentami w protokole z negocjacji.
6. Ustalenie w procesie negocjacji kosztorysu wykonania zadania nie oznacza dokonania wyboru Oferenta i przyrzeczenia zawarcia umowy.
 
III. Rozstrzygnięcie i postępowanie:
1. Zleceniodawca unieważni postępowanie konkursowe jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności:
a. wysokość wnioskowanych środków (także po negocjacjach z Oferentami) przewyższa kwotę jaką Zleceniodawca przeznaczył na realizację zadania,
b. nie wpłynęła żadna oferta,
c. odrzucono wszystkie oferty,
d. wystąpi istotna zmiana okoliczności, niemożliwa do przewidzenia, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zadania nie leży w interesie publicznym,
e. postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem ofert, na podstawie których będzie można zrealizować zadanie.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 lutego 2021 r. z uwzględnieniem zapisu zawartego w rozdziale XV pkt 2a.
O rozstrzygnięciu konkursu ofert Zleceniodawca poinformuje:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Zdrowia.
3. Konkurs może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przedmiotowym ogłoszeniu.
4. Decyzję o wyborze oferty do realizacji podejmie Prezydent Miasta Gdyni, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa zarekomenduje do wyboru ofertę o najwyższej łącznej liczbie punktów za wszystkie kryteria oraz zapewniającą efektywną realizację zadania. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni będzie podstawą do zawarcia z Oferentem umowy szczegółowo określającej realizację zadania, którego oferta zostanie wybrana w konkursie.
 
IV. Odrzucenie oferty
W niniejszym postępowaniu odrzuca się ofertę:
1. złożoną po terminie,
2. w której Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanego kosztorysu realizacji zadania,
3. nieważną na podstawie odrębnych przepisów,
4. jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną,
5. jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu konkursu,
6. złożoną przez podmioty nieuprawnione lub podlegające wykluczeniu.
 
XIII. TRYB ODWOŁAWCZY
1. Oferentom przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Konkursowej.
2. Oferent składa pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 1 dnia od daty ogłoszenia wyników konkursu, w Gdyńskim Centrum Zdrowia w Gdyni przy ul. Władysława IV 43, II piętro. Odwołanie, które wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywane.
3. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na realizację zadania objętego konkursem do czasu jego rozpatrzenia.
4. Po rozpatrzeniu odwołania Zleceniodawca uwzględnia lub oddala odwołanie. Informację o wniesieniu odwołania i jego rozstrzygnięciu przez Zleceniodawcę zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Zleceniodawcy.
5. W przypadku uwzględnienia odwołania, przeprowadza się ponownie postępowanie konkursowe.

XIV. POSTANOWIENIA UMOWY
1. Zleceniodawca zawrze umowę w terminie do 10 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2. Zleceniodawca wymagać będzie od wybranego Oferenta podpisania umowy o treści uwzględniającej warunki wynikające z postanowień zawartych w niniejszym ogłoszeniu oraz zaproponowane w wybranej ofercie.
3. Wzór umowy został określony w Załączniku nr 11. Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień umowy oraz przedmiotu zamówienia.
4. Oferent nie może dokonywać żadnych dodatkowych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zleceniodawca może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych, o czym niezwłocznie informuje poprzez umieszczenie stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny,
b) odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (m.in. zmiany w budżecie).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Sandra Skwarczyńska
Data wytworzenia informacji: 14.01.2021
Data udostępnienia informacji: 14.01.2021