Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26

Zamawiający informuje, że w dniu 17.12.2018 r. udzielił odpowiedzi na pytania zadane w dniu 13.12.2018 r. dotyczące treści Regulaminu konkursu w zakresie merytorycznym. Treść odpowiedzi Zamawiający zamieścił poniżej (pod ogłoszeniem o konkursie).

Zamawiający informuje, że w dniu 06.12.2018 r. zmodyfikował treść Regulaminu Konkursu dotyczącą załącznika nr 13 do Regulaminu. Treść modyfikacji Zamawiający zamieścił poniżej (pod ogłoszeniem o konkursie).

INFORMACJA z dnia 15.11.2018 r. o wynikach przeprowadzonej kwalifikacji uczestników ubiegających się o udział w konkursie na opracowanie konkursowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26.

Zamawiający informuje, że w dniu 06.11.2018 r. zmodyfikował treść Regulaminu Konkursu dotyczącą terminów zadawania pytań oraz w dniu 07.11.2018 r. udzielił odpowiedzi na pytania. Treść modyfikacji i odpowiedzi Zamawiający zamieścił poniżej (pod ogłoszeniem o konkursie).

Zamawiający informuje, że w dniu 31.10.2018 r. zmienia treść regulaminu konkursu dotyczącą terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Treść zmiany Zamawiający zamieścił poniżej (pod ogłoszeniem o konkursie).Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne i podobne
2018/S 200-455356
Ogłoszenie o konkursie

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)  Nazwa i adresy: Gmina Miasta Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-382, Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna, Tel.: +49 586688300, E-mail: t.horiszna@gdynia.pl,  Faks: +49 586688302Kod
NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: www.gdynia.pl
I.2)  Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)  Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://www.gdynia.pl/bip/konkursy-2,6433
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-382, Polska

Osoba do kontaktów: Teresa Horiszna, E-mail: t.horiszna@gdynia.pl
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl
I.4)  Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)  Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)  Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy i przebudowy budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni przy ul. Bema 26
II.1.2)  Główny kod CPV 71200000
II.2)  Opis
II.2.2)  Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)  Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji na formę budynku Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni wraz z zagospodarowaniem fragmentu ulicy przed teatrem, która będzie podstawą do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Koncepcja powinna zawierać rozwiązania architektoniczne dla przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku teatru oraz zagospodarowania terenu wnajbliższym sąsiedztwie.
II.2.13)  Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)  Warunki udziału
III.1.10)  Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2)  Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)  Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura
IV.1)  Opis
IV.1.2)  Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)  Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)  Kryteria oceny projektów:
Kryterium architektoniczne - waga 70 %
Ocenie podlegać będą: zgodność rozwiązań z wytycznymi programowo-przestrzennymi
Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych budynku teatru (ukształtowanie bryły, elewacji i układu wnętrz)
Kryterium urbanistyczne - waga 20 %
Ocenie podlegać będą: właściwe rozwiązania przestrzenne, wykorzystanie powierzchni działki, sposób rozlokowania wejść w kontekście zawężanego chodnika,
Kryterium ekonomiczne nr 1 - waga 5 %
Ocenie podlegać będzie wartość brutto podana w pkt 1 załącznika nr 1a do Regulaminu.
Kryterium ekonomiczne nr 2 - waga 5 %
Ocenie podlegać będzie wartość brutto podana w pkt 2 załącznika nr 1a do Regulaminu.
Razem - 100 %
IV.2)  Informacje administracyjne
IV.2.2)  Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)  Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)  Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)  Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)  Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
Zamawiający przewiduje 3 nagrody pieniężne:
I nagroda w wysokości 40 000,00 PLN.
II nagroda w wysokości 30 000,00 PLN.
III nagroda w wysokości 20 000,00 PLN.
Uczestnik, który otrzyma I nagrodę, zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, na wniosek Sądu Konkursowego, liczby i wartości nagród lub nie przyznania żadnej nagrody, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone Prace Konkursowe nie spełnią kryteriów ocen Prac Konkursowych w stopniu pozwalającym na ich przyznanie, tzn. proponowane Prace niepozwalają realizować głównego założenia Konkursu.
W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu, który otrzymał I-nagrodę zawarcie z nim umowy na wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 3.5 stało się niemożliwe, Zamawiający jest uprawniony do zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki kolejno nagrodzonych Uczestników Konkursu.
IV.3.2)  Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IV.3.3)  Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu zezwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)  Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)  Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz
dr inż. arch. Janusz Maciej Wieczorkiewicz
dr inż. arch. Marek Stępa
Wojciech Zieliński dyr. naczelny Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni
Krzysztof Babicki dyr. artystyczny Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni
mgr inż. arch. Renata Stelmach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)  Informacje dodatkowe:
Warunki udziału w konkursie
O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy Konkursu, którzy spełniają warunkiudziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane w Regulaminie Konkursuzamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Uczestnika Konkursu, w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w okolicznościach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, opisanych w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli Uczestnik Konkursu wykaże, że:
1). posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 PLN, dla których w tym okresie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę.
2). dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej*, która była autorem projektu branży architektonicznej budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów użyteczności publicznej o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 PLN, dla których w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosku zostały wydane decyzje opozwoleniu na budowę,
b) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeńw specjalności konstrukcyjno-budowlanej*,
c) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budow. do projektowania w specj. drogowej*,
d) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowl. do projektowania bez ogr. wspecj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowychi kanalizacyjnych*,
e) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*,
f) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych*,
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach,
g) 1 osobą posiadającą doświadczenie specjalisty ds. technologii teatru.
* Dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art.12 a ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332), z uwzględnieniem postanowień ustawyz dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie.
4. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Uczestnik Konkursu w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu zostały wskazane w Regulaminie Konkursu na stronie www.gdynia.pl/bip/konkursy-2,6433 (www.gdynia.pl/bip zakładka: Zamówienia publiczne - Konkursy)
VI.4)  Procedury odwoławcze
VI.4.1)  Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-672Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)  Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)  Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi konkursu jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora konkursu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.).
Środkami ochrony prawnej są:
— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.
VI.4.4)  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych  ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676, Polska, Tel.: +48 224587701
VI.5)  Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  12/10/2018

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Izabela Malinowska-Łubińska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Malinowska-Łubińska
Data wytworzenia informacji: 17.10.2018
Data udostępnienia informacji: 17.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2018 10:45 Aktualizacja treści Izabela Malinowska-Łubińska
06.12.2018 12:40 Aktualizacja treści Izabela Malinowska-Łubińska
21.11.2018 14:14 Aktualizacja treści Izabela Malinowska-Łubińska
07.11.2018 14:54 Aktualizacja treści Izabela Malinowska-Łubińska
05.11.2018 13:51 Aktualizacja treści Izabela Malinowska-Łubińska
31.10.2018 14:24 Aktualizacja treści Izabela Malinowska-Łubińska
31.10.2018 14:23 Aktualizacja treści Izabela Malinowska-Łubińska
17.10.2018 15:47 Korekta Izabela Malinowska-Łubińska
17.10.2018 13:30 Korekta Izabela Malinowska-Łubińska
17.10.2018 11:44 Dodanie informacji Izabela Malinowska-Łubińska