Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy

Ogłoszenie nr 99990 - 2017 z dnia 2017-06-23 r.
 
Gdynia: Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Nazwa projektu lub programu:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konkurs przeprowadza centralny zamawiający
nie
Konkurs przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie konkursu:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają konkurs oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Konkurs jest przeprowadzany wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
nie
W przypadku przeprowadzania konkursu wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Al. Marszałka Piłsudskiego  , 81382   Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. , faks , e-mail umgdynia@gdynia.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE ORGANIZOWANIE KONKURSU (jeżeli dotyczy)
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania konkursu z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie konkursu odpowiadają pozostali zamawiający, czy nagroda w konkursie będzie przyznawana przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy nagroda zostanie przyznana wspólnie w imieniu zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem (URL):
http://gdynia.pl/bip/konkursy-2,6433
Dostęp do dokumentów z konkursu jest ograniczony - więcej informacji można znaleźć pod adresem:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać:

Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
Doręczenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do siedziby zamawiającego - Kancelaria Ogólna
Pod adres:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem (URL):

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
Konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy

Numer referencyjny:
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Celem Konkursu jest wybór najlepszego pod względem artystycznym projektu pomnika upamiętniającego postać Tadeusza Wendy – wybitnego inżyniera, wielkiego patrioty - autora i wykonawcy koncepcji budowy gdyńskiego portu. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej zawierającej projekt pomnika Tadeusza Wendy, spełniającej warunki określone w Rozdziale 16 oraz zgodnej z założeniami ideowymi i przestrzennymi zawartymi w Rozdziale 4 Regulaminu.
 
II.3) Główny kod CPV 92310000-7
Dodatkowe kody CPV
92312230-2, 92312200-3, 45212314-0

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: O udział w Konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu konkursu tj. minimum jedną osobą legitymującą się dyplomem ukończenia wyższej uczelni na kierunku sztuki plastyczne lub osobą posiadającą niezbędne doświadczenie wyrażające się wykonaniem pomnika eksponowanego w przestrzeni publicznej, upamiętniającego wydarzenie historyczne lub powszechnie znaną osobę. Uczestnik w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Uczestnik, który polega na zdolnościach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji pracy konkursowej, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu pracy konkursowej. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia uczestnik może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Uczestnicy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Uczestników nie może podlegać wykluczeniu. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Uczestnika.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: nie
Należy podać dla jakiego zawodu:

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Artystyczne
 - 100%
 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 24/07/2017, godzina: 15:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Regulamin konkursu oraz Załączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.gdynia.pl/bip/konkursy-2,6433
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
• Data: do dnia 24.07.2017, do godziny 15:00.
• Miejsce: Urząd Miasta Gdyni - Kancelaria Ogólna, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,
Termin i miejsce składania prac konkursowych:
• Termin: w dniach 11 - 12 września 2017 w godzinach 10:00 - 15:00
• Miejsce: siedziba Fundacji Helios – Aleja Jana Pawła II 11A, 81-345 Gdynia

IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Zamawiający przewiduje trzy nagrody pieniężne:
I nagroda w wysokości 25.000,00 zł.
II nagroda w wysokości 20.000,00 zł.
III nagroda w wysokości 15.000,00 zł.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie: tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu: tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe: nie
Informacje dodatkowe:
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany, na wniosek Sądu Konkursowego, liczby i wartości nagród lub nie przyznania żadnej nagrody, jeżeli w ocenie Sądu złożone Prace Konkursowe nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na ich przyznanie, tzn. złożone prace nie pozwalają zrealizować głównego założenia Konkursu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Walery Tankiewicz
Wprowadził informację: Walery _Tankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 23.06.2017
Data udostępnienia informacji: 23.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2018 14:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
31.07.2017 08:49 Aktualizacja treści Walery Tankiewicz
23.06.2017 11:25 Korekta Walery Tankiewicz
23.06.2017 11:01 Aktualizacja treści Walery Tankiewicz