Otwarty konkurs ofert Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023 na terenie Gminy Gdynia” 
 oraz zaprasza do składania ofert.
 
 
I. Ogłaszający konkurs
 
Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala) (58) 626 26 26; fax: (58) 620 97 98
e-mail: umgdynia@gdynia.pl;  www.gdynia.pl
 
 
II. Obsługa merytoryczna konkursu
  
Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych
81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67A
Telefon: 789 259 657
e-mail: sekretariat@gcuo.pl
 
 
III. Podstawa prawna konkursu
 
 Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:
 
1. Ustawie z dnia 23  października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.)
2. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40).
3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
4. Ustawie z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
5.Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
6. Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLVII/1452/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.
 
 
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania
  
1. Rodzaj zadania publicznego: Realizacja Programu „Opieka Wytchnieniowa”– edycja 2023 na terenie Gminy Gdynia.
2. Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.
3. Zadanie zlecone gminie na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późń. zm.).
 
4. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01.04.2023 r. do 30 listopada 2023 r.
 
  
V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
 1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków w wysokości do 1 366 596,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt  sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć 00/100)  przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r.
 
2. Każdorazowa zmiana wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania publicznego potwierdzana będzie aneksem do umowy.
 
3. Wskazana kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności zmiany budżetu Miasta Gdyni w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
4. Dotacja przekazywana będzie na wydzielony rachunek bankowy należący do Oferenta,
w  transzach, w liczbie i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.

Warunki, zasady oraz pozostałe informacje znajdują się w pliku do pobrania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 01.03.2023
Data udostępnienia informacji: 01.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2023 15:09 Aktualizacja treści Sylwia Dąbrowska - Chwal
01.03.2023 15:05 Aktualizacja treści Sylwia Dąbrowska - Chwal