Otwarty konkurs ofert Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz zaprasza do składania ofert.
 
I. Ogłaszający konkurs
  
Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala) (58) 626 26 26; fax: (58) 620 97 98
e-mail: umgdynia@gdynia.pl;  www.gdynia.pl
 
II. Obsługa merytoryczna konkursu
 
Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych
81-309 Gdynia, ul. Warszawska 67A
Telefon: 789 259 657
e-mail: sekretariat@gcuo.pl
 
III. Podstawa prawna konkursu
  
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:
 
1. Ustawie z dnia 23  października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.)
2. Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526).
3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327z późn. zm.).
4. Ustawie z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.).
5. Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 100).
6. Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
7. Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLVII/1452/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania

 
1. Rodzaj zadania publicznego: Realizacja Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 na terenie Gminy Gdynia.
2. Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.
3. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 01 kwietnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków w wysokości do 1 378 579,98 PLN przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r., z następującym podziałem środków:
1) Godziny asystenckie: 1 347 540,00 PLN. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia
z tytułu świadczenia usług asystencji osobistej nie może przekroczyć 37 zł brutto, wraz z kosztami pracodawcy.
2) Zwrot wydatków, łącznie w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie na asystenta każdego z Uczestników Programu, za:
a) Zakup jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej, lub
b) Koszt dojazdu innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu i realizowane są w obecności (z udziałem) Uczestnika Programu,
c) Zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu.
Łącznie kwota zwrotu za w/w wydatki: 3 745,00 PLN.
3) Koszt ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie: 264,00 PLN.
4) Koszty obsługi Programu w wysokości : 27 030,98 PLN.
 
2. Każdorazowa zmiana wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania publicznego potwierdzana będzie aneksem do umowy.
 
3. Wskazana kwota może ulec zmianie i jest uzależniona od wysokości środków przekazanych
powiatowi z Funduszu Solidarnościowego, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”

4. Dotacja przekazywana będzie na wydzielony rachunek bankowy należący do Zleceniobiorcy,
w transzach, w liczbie i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.

Warunki, zasady oraz pozostałe informacje znajdują się w pliku do pobrania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 01.03.2023
Data udostępnienia informacji: 01.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2023 15:20 Aktualizacja treści Sylwia Dąbrowska - Chwal