Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Załącznik do Zarządzenia Nr 2244 /20/VIII/R
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.05.2020 r.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.


I. Ogłaszający konkurs
Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala) (58) 626 26 26; fax: (58) 620 97 98
e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

II. Obsługa merytoryczna konkursu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 393
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl

III. Podstawa prawna konkursu
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:
1. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
2. Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).
3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
4. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
5. Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
6. Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLVII/1004/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 - 2020.
7. Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania
1. Rodzaj zadania publicznego: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.
2. Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.
3. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) - w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 3: Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym .
4. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 01 lipca 2020 r do dnia 30 czerwca 2023 r. z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 - 8.
5. Warunkiem (zawieszającym) realizacji zadania w okresie wskazanym w ust. 4 jest dysponowanie przez Prezydenta Miasta Gdyni lokalem przeznaczonym na realizację zadania publicznego, położonym w Gdyni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24, stanowiącym własność Skarbu Państwa, w okresie po wygaśnięciu dotychczasowej umowy użyczenia tj. po dniu 31.12.2021 r.
6. Za spełnienie warunku określonego w ust. 5 uznaje się zawarcie, w terminie do 30.11.2021 r., pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a podmiotem, któremu w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania konkursowego powierzono realizację przedmiotowego zadania publicznego, umowy użyczenia lokalu wskazanego w ust. 5.
7. W przypadku utraty przez Prezydenta Miasta Gdyni prawa dysponowania lokalem, o którym mowa w ust. 5 i nie zawarciu umowy użyczenia na zasadach określonych w ust. 6, umowa powierzenia realizacji zadania publicznego ulegnie rozwiązaniu z dniem 31.12.2021 r. bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.
8. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę na cały, określony w ust. 4, okres realizacji zadania publicznego. W przypadku rozwiązania umowy powierzenia realizacji zadania publicznego w trybie określonym w ust. 7, skutki finansowe i obowiązek zwrotu środków finansowych strony umowy określą w protokole.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków w wysokości do 451 616,00 PLN przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r.
2. W kolejnych latach środki finansowe zabezpieczone na powierzenie realizacji zadania publicznego, w zakresie określonym w niniejszym ogłoszeniu, będą odpowiednio nie mniejsze niż:
a) 903 232,00 PLN w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
b) 903 232,00 PLN w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
c) 451 616,00 PLN w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
3. Każdorazowa zmiana wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania publicznego potwierdzana będzie aneksem do umowy.
4. Wskazane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia konieczności zmiany budżetu Miasta Gdyni w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
5. Dotacja przekazywana będzie na wydzielony rachunek bankowy należący do Oferenta, w transzach, w liczbie i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.


Pełna treść ogłoszenia (m.in. warunki realizacji zadania, zasady i warunki przyznawania dotacji, zasady finansowania zadania, termin składania ofert)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 06.05.2020
Data udostępnienia informacji: 06.05.2020