Otwarty konkurs ofert, zadanie publiczne pn.: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  pomocy społecznej oraz zaprasza do składania ofert.
 
I. Ogłaszający konkurs
Prezydent Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala) (58) 626 26 26; fax: (58) 620 97 98
e-mail: umgdynia@gdynia.pl;  www.gdynia.pl
 
II. Obsługa merytoryczna konkursu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 393
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl
 
III. Podstawa prawna konkursu
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:
 1. Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).
 2. Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).
 3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057z późn. zm.).
 4. Ustawie z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
 5. Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XXXV/1136/21 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.
 
IV. Rodzaj i termin realizacji zadania
 1. Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.
 2. Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.
 3. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie art. 17 ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).
 4. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 13 lipca 2022 r do 31 grudnia 2022 r.
 
V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków w wysokości do 40 000,00 PLN przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2022 r.
 2. Każdorazowa zmiana wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania publicznego potwierdzana będzie aneksem do umowy.
 3. Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
1) zadanie można realizować mniejszym kosztem,
2) zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
4. Dotacja przekazywana będzie na wydzielony rachunek bankowy należący do Zleceniobiorcy, w transzach, w liczbie i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.
 
Warunki, zasady oraz pozostałe informacje do pobrania w formacie PDF oraz MS Word

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Katarzyna Janiszewska
Data wytworzenia informacji: 02.06.2022
Data udostępnienia informacji: 06.06.2022