Nagrodzeni w roku 2019

Stworzyły wyjątkowe prace, w których napisały m.in. o tym, jak wykorzystać walory architektoniczne i krajobrazowe Gdyni, a także, gdzie należy chronić ukształtowanie i rzeźbę miasta. Teraz ich pomysły i zaangażowanie doceniono. W poniedziałek, 18 listopada, w Urzędzie Miasta odbyło się wręczenie wyróżnień w konkursie o nagrodę prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego naszego miasta. Laur zwycięzcy przypadł Annie Małce. Przygotowała ona rozprawę doktorską na temat podatności i ryzyka osuwiskowego na terenie Gdyni. Poza nagrodą główną w konkursie przyznano jeszcze dwa wyróżnienia.
 
Do tegorocznej edycji konkursu o nagrodę prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową na temat rozwoju gospodarczego naszego miasta zgłoszono siedem propozycji, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą. Komisja konkursowa, pod przewodnictwem Katarzyny Gruszki – naczelnik Wydziału Strategii Urzędu Miasta Gdyni, postanowiła docenić trzy najbardziej wyróżniające się spośród nich. Członkom jury w wyborze najlepszych prac pomógł prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Wydziału Oceanografii i Geografii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, który jako ekspert zrecenzował dyplomy.
 
Podczas oceny komisja kierowała się konkretnymi kryteriami. Największe szanse na główną nagrodę miała praca, która zawierała: możliwe do osiągnięcia - w przypadku wdrożenia pracy - efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.; twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrożenia projektu w Gdyni; innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia oraz aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta.
 
W poniedziałek, 18 listopada w Urzędzie Miasta Gdyni odbyła się uroczystość przekazania nagród laureatom konkursu. Z autorami najlepszych prac spotkał się prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który wręczył im wyróżnienia oraz pogratulował merytorycznych i ciekawych dyplomów. W tym roku doceniono trzy autorki prac o tematyce rozwoju gospodarczego miasta.
 
To bardzo ważne, że osoby z inspiracjami naukowymi, podejmując zagadnienia badawcze, szukają ich na terenie naszego miasta. Mieliśmy dzisiaj okazję podziękować i pogratulować laureatom naszego konkursu, który prowadzimy od lat doceniając tych, którzy w swoich pracach naukowych zajmują się Gdynią w różnych aspektach. Uhonorowaliśmy Panie, które w sposób niezwykle ciekawy zainteresowały się tematami związanymi z żywotnymi sprawami naszego miasta. To takie zagadnienia, pomimo ich naukowego charakteru, jakie chętnie poznaliby gdynianie, którzy interesują się życiem naszego miasta. Mamy temat związany z osuwiskami, który jest bardzo prawdziwy, konkretny i realny. Jest też praca dotycząca przekształcenia historycznej zabudowy pod nowoczesne funkcje. To wyzwanie, z którym mierzy się nie tylko Gdynia, ale także wszystkie miasta, jakie mają substancje historyczne, chcą je zachować i szukają na to nowych pomysłów. Pojawił się również temat związany z nową lokalizacją cmentarza w Gdyni, dawno przesądzona planem zagospodarowania. Autorka pracy pokazała, jak można w ciekawy sposób zaprojektować sam cmentarz i przestrzeń parkową – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Wysoki poziom konkursu, szerokie spektrum zainteresowań

Jury oraz ekspert-recenzent zdecydowali, że pracę, która jest najbliższa idei konkursu, stworzyła Anna Małka. Napisała ona rozprawę doktorską pt. „Podatność i ryzyko osuwiskowe w obszarach rzeźby młodoglacjalnej, przeobrażonej antropogenicznie, na terenie Gdyni”. Praca powstała w Oddziale Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Wójcika. Laureatka konkursu otrzymała nagrodę główną w wysokości 5 556 złotych.
 
Poziom konkursu stale wzrasta. Ma niezwykle szerokie spektrum zainteresowań. Dotyczy to różnych zagadnień społecznych i inżynierskich miasta. Właśnie na tym polega jego otwarta, szeroka formuła. Spośród tegorocznych dyplomów, praca poświęcona zagrożeniom osuwiskowym zdecydowanie się wyróżniła. Jest na czasie. Kiedy mówimy o zmianach klimatycznych, to ta praca doskonale się wkomponowuje w ten nurt badań. Przygotowano ją pod kątem ochrony przed zagrożeniami, które mogą być w Gdyni. Praca daje konkretne wskazówki, gdzie można będzie urbanizować przestrzeń, a gdzie nie. Dlatego oceniam ją tak wysoko – mówi prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Wydziału Oceanografii i Geografii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Recenzent zauważył też, iż w warunkach występowania coraz częstszych przyrodniczych zjawisk ekstremalnych wykorzystanie analiz dokonanych w pracy, może zminimalizować potencjalne zagrożenia osuwiskowe na terenie miasta.
 
Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, bardzo się cieszę z tej nagrody. Moja praca dotyczy ruchów masowych. To temat trudny, bo osuwiska są zjawiskami, które szybko wycieramy z pamięci. Zajęłam się w swojej pracy dwoma kwestiami. Pierwsza to podatność osuwiskowa, a drugi problem to ryzyko osuwiskowe. Stworzyłam mapę ryzyka osuwiskowego. Pokazuje ona na jakich obszarach Gdyni te straty materialne, związane ze zmianami środowiska, budownictwem czy niszczeniem infrastruktury, mogą być największe. Mapy mogą znaleźć zastosowanie w zagospodarowaniu przestrzennym, ale moim zdaniem wartość informacyjna to ich największy walor. A to dlatego, że pokazuja one, na jakich obszarach ryzyko osuwiskowe jest największe i gdzie należy podjąć działania, które je zminimalizują. Do takich działań może należeć np. dbanie i pokrywę roślinną, utrzymywanie w odpowiednim stanie systemy odprowadzania wód czy dążenie do tego, żeby zabudowa nie była zbyt zagęszczona – tłumaczy Anna Małka, laureatka nagrody głównej.
 
Nagrodzony dyplom Anny Małki jest rozwinięciem jej pracy magisterskiej pt. „Ocena podatności osuwiskowej nadmorskich obszarów młodoglacjalnych z zastosowaniem narzędzi GIS i metod statystycznych na przykładzie Kępy Oksywskiej”, gdzie zbadała zastosowanie metod statystycznych oraz narzędzi GIS do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia osuwisk na Kępie Oksywskiej.
 
Efektem aplikacyjnym pracy jest jakościowa mapa ryzyka osuwiskowego Gdyni. Wskazuje ona obszary, z którymi będą związane największe straty ekonomiczne, osobiste i przyrodnicze spowodowane ruchami masowymi. Wymieniono w niej również dzielnice o największym ryzyku osuwiskowym. Mapy podatności i ryzyka w skali 1:10 tysięcy  mogą zostać użyte jako narzędzia usprawniające proces podejmowania decyzji. Mogą być przydatne także do wytypowania obszarów wymagających szczególnego monitoringu geodezyjnego. Wskazują również na miejsca newralgiczne, co może być podstawą do zastosowania środków prewencyjnych lub zabezpieczających. Uzupełnieniem map jest analiza zmian linii brzegowej w czasach historycznych.
 
Poza nagrodą główną przyznano również dwa wyróżnienia. Jedno z nich otrzymała Rosita Gołembiewska za pracę inżynierską pt. „Cmentarz jako park w krajobrazie. Projekt koncepcyjny zagospodarowania nekropolii przy górze Donas w Gdyni”. Dyplom powstał  na Wydziale Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej, pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Bogny Lipińskiej. Wyróżnionej autorce komisja konkursowa przyznała 2 778 złotych nagrody.
 
To wyróżnienie jest ukoronowaniem mojej pracy. Cieszę się, że komisja wysoko ją oceniła, bo temat był trochę niewdzięczny. Dotyczył on projektu nowej nekropolii na terenie Gdyni, w okolicy góry Donas. Miasto rzeczywiście planuje ten teren przeznaczyć do tego celu. Chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę na jego szczególne cechy – mówi Rosita Gołembiewska, wyróżniona w konkursie.
 
Projekt nowego cmentarza uwzględnia zapisy nie tylko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale także zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz walory krajobrazowe, w tym naturalne ukształtowanie i pokrycie terenu, naturalne zbiorniki wodne i zieleń wysoką. To interesująca koncepcja cmentarza-parku, która  nawiązuje do tradycji nekropolii jako parku krajobrazowego, uwzględniająca specyfikę lokalizacji oraz symbolikę i tradycje pogrzebowe.
 
Drugie wyróżnienie powędrowało do Angeliki Popowicz za pracę magisterską pt. „Adaptacja zabytkowej łuszczarni ryżu na centrum szkoleniowo-hotelowe”. Powstała ona na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J Śniadeckich w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. Lecha Tempczyka.
 
Nagroda jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ ta praca magisterska była bardzo ciężka i kosztowała mnie dużo pracy, a została stworzona w krótkim czasie. Dotyczy problematyki adaptacji przestrzeni poprzemysłowej. Każde miasto w końcu się z tym spotka, bo wchłania pewne tereny, które niedługo przestaną być wykorzystywane w celowy sposób. I to bardzo ważne, żeby nauczyć na nowo adaptować te tereny i przywracać je do funkcji przydatnej dla miasta, mieszkańców i turystów – mówi Angelika Popowicz, wyróżniona w konkursie.
 
Angelika Popowicz w swojej pracy zaproponowała, aby funkcjonujący na terenie portu gdyńskiego, od drugiej połowy lat 20. XX wieku przemysłowy obiekt łuszczarni ryżu, po zakończeniu jego pierwotnej funkcji przekształcić w obiekt hotelowy, który miałby być dedykowany pracownikom portu, marynarzom i żeglarzom. Projekt zakłada lokalizację w tym miejscu, poza pokojami hotelowymi i apartamentami, część restauracyjną, konferencyjną oraz bar, a także sklep żeglarski. Hotel ten, zdaniem magistrantki, może wzbogacić ofertę turystyczną Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Magdalena Czernek
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 18.11.2019
Data udostępnienia informacji: 18.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2019 13:42 Korekta Michał Kowalski
11.12.2019 15:04 Korekta Michał Kowalski
02.12.2019 14:58 Korekta Michał Kowalski
02.12.2019 14:27 Korekta Michał Kowalski
02.12.2019 14:25 Dodanie informacji Michał Kowalski